Stichting Eereschuld en Dankbaarheid

STICHTING TOT STEUN AAN MILITAIRE OORLOGSGEWONDEN, OORLOGSINVALIDEN EN NAGELATEN BETREKKINGEN SINDS 10 MEI 1940


Secretariaat
Gruttomeen 9
3844 ZA Harderwijk

IBAN: NL55 INGB 0000 0019 40
Fiscaal nummer: 8069.36.885
 
  © J.J.P. Oud, Monument Grebbeberg,
c/o Beeldrecht Amsterdam 2007
   

Jaarverslag 2017


Delft, april 2018

Ook in het afgelopen jaar heeft onze stichting Eereschuld en Dankbaarheid onverminderd de statutair opgedragen taken uitgevoerd, taken die verband houden met de steun aan militaire oorlogsgewonden, invaliden en nagelaten betrekkingen. Deze steun komt vooral tot uiting in de vorm van persoonlijke aandacht voor mensen en waar nodig een financiele ondersteuning.

Door veranderende maatschappelijke inzichten en de rol van het Ministerie van Defensie heeft onze steun de laatste jaren een iets ander accent gekregen als het gaat om de financiele bijdragen die we gewoonlijk deden. Deze andere werkwijze richt zich meer op aanvul lingen op voorzieningen die onvoldoende konden worden verkregen. Dat biedt ruimte voor een iets meer ontspannen Ieven. Toch zien we ook dat, door een terugtredende overheid, mensen uit onze doelgroep weer een beroep doen op structurele financiele ondersteuning. Tevens kunnen we ook, met gepaste trots, vaststellen dat contacten mede dankzij onze steun in staat waren de draad van hun leven weer op te pakken en op eigen benen te kunnen staan.

In het jaar 2017 is aan bovengenoemde beleidslijn vastgehouden: Contacten onderhouden, bezoeken brengen en aanvullende steun waar het de kwaliteit van leven kan dienen. Opnieuw ontvingen we droevige berichten van mensen met wie we jarenlang contact hadden en die ons ontvielen. Het aantal vertrouwde contacten neemt zo in de loop der jaren af, maar nieuwe individuele contacten worden, zij het schaars, aan de lijst toegevoegd. Contact met de vertrouwde gezichten lijkt logisch na zo vele jaren, maar het blijkt dat ook jonge mensen een behoefte hebben aan rechtstreeks contact.

Het bestuur is verheugd dat contacten gebruik maken van de mogelijkheid eens een keer op reis te gaan of verre familie te bezoeken. Het verruimt de horizon, met name van de ouderen. Oak de jaarlijkse kerstgift blijkt nog steeds op prijs gesteld te worden, het geeft contacten de ruimte om de sfeer van de feestdagen actief te be Ieven.

Het bestuur is qua samenstelling in 2017 ongewijzigd gebleven. Bestuursleden die al vele jaren hun bijdrage gaven zijn vooral aangebleven ter wille van de continuïteit en vertrouwelijkheid van de persoonlijke contacten met de veteranen of hun nabestaanden. Vorig jaar kon ik melden dat het bestuur zich zou beraden over de toekomst van de stichting. lk ben verheugd te kunnen melden dat Fonds 1815 zich in principe bereid heeft verklaard onze stichting t.z.t. onder haar hoede te willen nemen.

Zoals altijd zijn wij verheugd over de prettige werkwijze binnen de GMF: korte lijnen, collegiaal en de professioneel.

Het bestuur is dankbaar voor de ondersteuning die het ontvangt en zo oak door kan geven vanuit een gezonde financiele positie.

M.Uittenbosch
Voorzitter