Stichting Eereschuld en Dankbaarheid

STICHTING TOT STEUN AAN MILITAIRE OORLOGSGEWONDEN, OORLOGSINVALIDEN EN NAGELATEN BETREKKINGEN SINDS 10 MEI 1940


Secretariaat
Gruttomeen 9
3844 ZA Harderwijk

IBAN: NL55 INGB 0000 0019 40
Fiscaal nummer: 8069.36.885
 
  © J.J.P. Oud, Monument Grebbeberg,
c/o Beeldrecht Amsterdam 2007
   

Jaarverslag 2016


Delft, 26 april 2017

Sinds 10 mei 1940, dat is de toenaam die onze organisatie Eerelschuld en Dankbaarheid aannam bij de oprichting. Vanaf die datum voorzagen de initiatiefnemers van onze Stichting tot steun aan Militaire oorlogsgewonden, invaliden en nagelaten betrekkingen, de noodzaak om steunverlening te structureren en te concretiseren. Allereerst in de vorm van ersoonlijke aandacht en, waar nodig, financiële ondersteuning.
Onze stichting bereikte met deze wijze van werken in 2015 de respectabele leeftijd van 75 jaar en nu zijn we op weg naar de 80!

Sinds de jaren '90 wordt in de behoefte aan steun maatschappelijk breder voorzien. O.a. door de instelling van de Veteranenwet is het recht van veteranen op materiële en immateriële zorg door de overheid verankerd. Onze steun heeft daarom de laatste jaren een iets ander accent gekregen als het gaat om de financiële bijdragen die we meenden te moeten doen: Aanvullingen voor voorzieningen die niet op andere wijze verkregen konden worden, maar die juist wel nodig bleken om meer ruimte te bieden voor een iets meer ontspannen leven. Ook daarin is het gevoelen van een Eereschuld te moeten voldoen en dankbaarheid te betonen voor de inzet van anderen, altijd onze leidraad geweest. De jaarlijkse Kerstgift bleek weer op prijs gesteld te worden, niet in het minst vanwege de algemene bezuinigingen die menig contact toch treffen.

Ook in het jaar 2016 is aan bovengenoemde beleidslijn vastgehouden: Contact onderhouden, bezoeken brengen en aanvullende steun verlenen waar het de kwaliteit van leven kan dienen. Opnieuw ontvingen we droevige berichten van mensen met wie we jarenlang contact hadden en die ons ontvielen. Het aantal contacten neemt zo in de loop der jaren af en nieuwe individuele contacten worden mondjesmaat aan de lijst toegevoegd, onder andere als gevolg van bovengenoemde veranderingen in de maatschappij.

De stichting handelt in principe op eigen verantwoordelijkheid en met eigen middelen, maar het bestuur is verheugd dat ook vaak kan worden opgetrokken met de andere stichtingen binnen de koepel van de GMF. Door korte lijnen met de andere besturen en de professionele medewerking van de administrateur van de GMF zijn we in staat snel te handelen.

In 2016 heeft mevrouw Hennie van 't Hoen afscheid genomen van het bestuur van de stichting. Zij kan terugzien op een langdurige en betekenisvolle periode in ons bestuur en heeft op haar eigen wijze invulling gegeven aan het begrip "Zorg en aandacht voor de veteraan en zijn/haar naasten". Door de eerder genoemde teruggang in het aantal contacten kunnen haar taken binnen het bestuur worden overgenomen door de andere bestuursleden.

Op weg naar de 80! Een mooie gedachte en, gezien de veranderde maatschappelijke omstandigheden en het aantal contacten, een goed moment om na te denken over de toekomst van de stichting. Dat is een taak die het bestuur zich stelt voor het komende jaar, met als leidraad: zorgvuldig en in overleg! Ook daarin zal van de goede samenwerking binnen de GMF dankbaar gebruik worden gemaakt.

M.Uittenbosch
Voorzitter