Jaarverslag 2016

BALANS PER 31 DECEMBER 2016

ACTIVA   2016 ()   2015 (€)
Obligaties 6 ¼% Oostenrijk   59.000   55.000
ING First Class Obligatie Fonds   52.000   53.000
ING Opport Obligatie Fonds   41.000   42.000
ING InternetPlus Sparen   514   9.951
Girorekening 1940   163   47
Beleggen zelf   79   36
Uitstaande leningen   3.480   1.880
Totaal   156.236   161.914
   
PASSIVA   2016 (€)   2015 (€)
Vermogen
  161.914   167.974
Exploitatiesaldo    -/- 5.678    -/- 6.060
Nieuw eigen vermogen   156.236   161.914

Toelichting
Obligaties Oostenrijk zijn gewaardeerd tegen een conservatieve beurswaarde.
Obligaties ING zijn gewaardeerd tegen de gemiddelde waarde in 2016

REKENING VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015

BATEN   2016 (€)   2015 (€)
Rente en dividend   5.862   5.987
Aandeel in opbrengst GMF   4.031   4.477
Donaties/Diversen   -   -
Totaal   9.893   10.464
   
LASTEN   2016 (€)   2015 (€)
Afschrijving op leningen   -   -
Giften   7.318   5.000
Kerstgiften   5.700   6.200
Sociale zorg (w.o. huisbezoek)   2.004   2.071
Kosten betalingsverkeer/kantoor   296   277
Vergader- en reiskosten   2.253   1.976
Herwaardering belegd kapitaal   -/- 2.000       1.000
    15.571   16.524
Exploitatie saldo   -/- 5.678   -/- 6.060
    9.893   10.464

 

SPECIFICATIE STEUNVERLENING
Naar totaalbedrag

Jaar     Giften en
afschrijvingen
op leningen
    Kerstgiften      
2016   7.318   5.700      
2015   5.000   6.200      
2014   2.700   6.275      
2013   6.090   6.800      
2012   10.140   8.050      

SPECIFICATIE STEUNVERLENING
Naar aantal/Gemiddeld bedrag

Jaar     Giften en
afschrijvingen
op leningen
    Kerstgiften      
2016   9/813   26/219      
2015   6/830   30/206      
2014   2/1.350   31/202      
2013   5/1.218   31/219      
2012   9/1.126   37/218      

Giften en Testamentaire beschikkingen

De fiscus staat aftrek toe voor de inkomstenbelasting indien u bereid bent uw jaarlijkse bijdrage om te zetten in een belofte bij notariële akte tot betaling van een vast bedrag gedurende vijf jaar, maar in ieder geval eindigend bij overlijden. Afhankelijk van uw belastingschijf betaalt u netto slechts ± 65%, resp. 58% of 48% van het door u aan de Stichting geschonken bedrag.

De Stichting neemt graag de kosten op zich en zorgt voor de notariële akte bij een toezegging van tenminste vijf maal een bijdrage van minimaal € 45,-.

Zij die de Stichting bij testamentaire beschikking willen gedenken, kunnen daartoe de volgende vorm kiezen:
“Ik vermaak aan de Stichting Eereschuld en Dankbaarheid, gevestigd te Den Haag, de som van € ....,-, uit te keren ... maanden na mijn overlijden, vrij van alle kosten en rechten.”

Wij zijn gaarne bereid u over deze mogelijkheden in te lichten.

Donateurs

Gedurende een lange reeks van jaren hebben velen het werk van de Stichting ondersteund met een jaarlijkse financiële bijdrage. Het bestuur heeft deze donateurs persoonlijk benaderd over de wijze waarop deze ondersteuning kan worden voortgezet.