Financieel jaarverslag 2016

Het bestuur heeft het accountantskantoor Staelmeesters B.V. verzocht de jaarrekening te controleren, met welk verzoek het accountantskantoor heeft ingestemd.

Staelmeesters Accountants heeft verklaard ”De in dit verslag opgenomen balans per 31 december 2016 en resultaat over 2016 zijn ontleend aan de jaarrekening 2016 van Fonds 1815”. Waarbij Staelmeesters Accountants te Amsterdam op 18 april 2017 een goedkeurende controleverklaring heeft afgegeven”.

De formele goedkeuring van het jaarverslag 2016 staat op de agenda van de bestuursvergadering van 13 juni 2017.

 

BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatverdeling / afgerond in hele € 's)

ACTIVA   2016 (€)   2015 (€)
Effecten       2.357.311       2.540.730
Voorschotten  
     
   
Verstrekt   57.200       45.874    
voorziening   - 8.580       - 6.881    
        48.620       38.993
Vlottende activa
               
Vorderingen en overlopende posten
      18.543       32.046
Liquide middelen       2.297.455       1.921.528
Totaal       4.721.929       4.533.297
       
PASSIVA   2016 (€)   2015 (€)
Vermogen
               
Kapitaal   749.931       749.931    
Bestemmingsreserver                
Toekomstige uitkeringen   3.761.187       3.564.585    
        4.511.118       4.314.516
Schulden(kort)
               
Rekening crt fondsen   182.236       185.053    
Overige   28.575       33.728    
        210.811       218.781
Totaal       4.721.929       4.533.797

Het vermogen van Fonds 1815 en de door de onder beheer staande fondsen aangehouden middelen zijn grotendeels belegd in effecten. De totale balanswaarde is gestegen met € 188.632 tot € 4.721.929. De effecten worden voor de balans gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere beurswaarde. De liquide middelen bedroegen ultimo 2016 € 2.297.455 (2015: 1.921.528). De balanswaarde van de effecten bedroeg € 2.357.311 (2015: € 2.540.730). De verdeling tussen vastrentende waarde ( inclusief liquide middelen) en aandelen lag met 65% en 35% binnen de overeengekomen maximum afwijkingen van de normbandbreedtes. De verstrekte voorschotten worden voor 15% voorzien. Indien aflossing op de renteloze lening wordt ontvangen, valt het betreffende deel van de voorziening vrij. Gedurende het verslagjaar werden 12 voorschotten verstrekt voor een bedrag van € 53.264 (2015: 6 voorschotten voor een bedrag van € 25.050).

Het gemiddelde rendement op basis van de balanswaarden wordt vooral bepaald door rente-, dividendinkomsten en gerealiseerde koersresultaten. De eerste twee componenten
geven gezien de lage rente en het beleid om in beleggingsfondsen te beleggen, die over het algemeen weinig of geen dividend uitkeren, een afnemend en zuinig beeld. De gerealiseerde koersresultaten hebben dat in 2016 ruimschoots gecompenseerd. Per ultimo 2016 bedroeg de beurswaarde van de effecten €2.540.650 (2015: € 2.870.653).

RESULTAAT over 2016 (afgerond in hele € 's )

BATEN   2016 (€)   2015 (€)
Inkomsten uit beleggingen   307.823       197.455    
Bewaarloon   - 14.788       - 17.656    
  Totaal       293.045       179.799
Financiële baten       7.621       11.131
Overige baten       7.352       8.602
                  
  Totaal Baten       308.018       199.532
 
LASTEN   2016 (€)   2015 (€)
Personeelskosten   22.702       22.583    
Overige uitvoeringskosten:   20.505       22.726    
Periodieke toelagen   55       218    
Giften   64.626       55.508    
Mutatie voorziening                
  verstrekte voorschotten   1.699       1.787    
Financiële lasten   1.829       4.082    
Totaal lasten       111.416       106.904
                 
Toegevoegd (onttrokken)                
aan bestemmingsreserve                
toekomstige uitkeringen       196.602       92.628

De beurswaarde van de obligatiebeleggingen bedroeg € 806.476 (2015: € 938.232) terwijl de beleggingen in aandelen een waarde hadden van € 1.734.174 (2015: € 1.932.422). Op basis van deze actuele beurswaarde is de overall performance van de gehele portefeuille, wanneer de zeer ruime liquiditeiten van ruim € 2.297.455 (2015: € 1.921.528) worden meegenomen, met 4,09% iets onder onze samengestelde benchmark (4,6%). De performance wijkt dit jaar af doordat het herstel na het zeer teleurstellende eerste kwartaal vooral bij twee belangrijke duurzame fondsen zich niet sterk manifesteerde, wij ook bij het Small Cap fonds met redelijke belangen in UK na Brexit een gering herstel ervoeren en onze investeringen in de Opkomende Markten iets achterbleven bij de benchmark. Dit werd enigszins gecompenseerd met een 1% hoger rendement op onze obligaties tegen de benchmark. Gezien de onzekere rentemarkt hebben wij een aflossing niet herbelegd in obligaties. De transitie in de aandelenportefeuille naar geheel duurzame fondsen is vrijwel afgerond, terwijl wij onze ovetweging in aandelen aan het einde van het jaar hebben teruggebracht naar een meer neutrale positie, gebruikmakend van de positieve koersontwikkeling en een toenemende onzekerheid in geo-politieke context.

De baten van Fonds 1815 bestaan in overwegende mate uit de inkomsten gerealiseerd uit de belegging van het vetmogen in effecten. Het gaat hierbij om interest, dividenden en (niet) gerealiseerde koersresultaten.

De inkomsten uit beleggingen, na provisie, bedroegen € 293.045 (2015: € 179.799). De inkomsten bestonden uit € 12.497 ontvangen coupons (2015: € 26.723), € 40.297 ontvangen dividenden (2015: € 59.597) en € 255.039 koersresultaat effecten (2015:
€ 111.135). De inningskosten op coupons en dividenden plus de effectenprovisie bedroegen € 14.788 (2015: € 17.656).

De financiële baten betreffen rente op banktegoeden. Onder "overige baten" wordt o.m. de jaarlijkse bijdrage, ontvangen uit de door Stichting Gezamenlijke Militaire Fondsen (GMF) bijeengebrachte fondsen, verantwoord.

Gedurende het verslagjaar werd door Fonds 1815 in 73 gevallen (2015: 43) financiële steun verleend. Zulks in de vorm van 1 periodieke uitkering (€ 55), 60 giften (€ 64.626) en 12 renteloze leningen (€ 53 .264). De uitvoeringskosten bestaan uit personeels-, kantoor-, administratie-, bestuurs- en accountantskosten. Bestuursleden ontvangen geen vergoeding.

De financiële baten betreffen de rentevergoeding over de door de onder beheer staande fondsen op rekeningcourant aangehouden tegoeden. Vanuit de onder beheer staande
fondsen werden gedurende het verslagjaar door "Nationaal Huldeblijk" geen giften
gedaan.

Overzicht steunverlening door Fonds 1815, periode 2012 tot en met 2016

Jaar   Periodieke Uitkering   Giften   Renteloze leningen
  AANTAL BEDRAG €    AANTAL  BEDRAG €    AANTAL   BEDRAG € 
2016   1   55   60   64.626   12   53.264
2015   1   218   36   55.508   6   25.050
2014   1   272   20   21.813   13   44.972
2013   1   218   43   40.890   6   18.700
2012   2   668   39   41.541   11   53.790

Gemiddeld uitgekeerd per steungeval

JAAR   Periodieke Uitkering Giften
Renteloze leningen
2016   55   1.077   4.439
2015   218   1.542   4.175
2014   272   1.090   3.459
2013   218   1.022   3.117
2012   334   1.065   4.890