Financieel jaarverslag 2017


Voorwoord

Voor u ligt een jaarverslag dat in een andere vorm is gegoten dan in de afgelopen jaren. De andere indeling is voortgekomen uit de wens duidelijker zichtbaar te maken wat Fonds  1815 in 2017 heeft bereikt, maar ook inzicht te geven in welke ontwikkelingen en trends van invloed zijn op de activiteiten van Fonds 1815. Aangezien het beheer en instandhouding van het vermogen van Fonds 1815 van groot belang is voor de mogelijkheid om onze activiteiten nog lange tijd te kunnen blijven uitvoeren, krijgt de verantwoording over de ons ter beschikking gestelde middelen een prominente plaats in het verslag. De informatie die door de jaren heen niet of nauwelijks verandert wordt opgenomen in bijlagen. Met deze nieuwe indeling hoop ik op een meer toegankelijke wijze duidelijk te maken waar Fonds 1815 voor staat.

In 2017 is 78 keer een beroep op Fonds 1815 gedaan en in 62 gevallen heeft dat tot geleid tot een gift of renteloze lening. De reden van afwijzing wordt altijd gecommuniceerd met de aanvrager, maar bij het overzicht in het hoofdstuk Ontwikkelingen en trends is ook een samenvatting van de meest voorkomende afwijzingsgronden opgenomen, zoals vorig jaar in de Algemene Vergadering is toegezegd.

De nadrukkelijke wens van mijn voorganger was om Fonds 1815 “met haar tijd mee te laten gaan” en we bespreken onze visie op de toekomst in iedere bestuursvergadering. Wel is inmiddels al duidelijk dat nog steeds behoefte bestaat aan onze inspanningen, maar dat ook moet worden gewerkt aan een grotere naamsbekendheid. Dat kan het bestuur niet alleen en ik spreek dan ook de hoop uit dat de vertegenwoordigers van onze districten ook van hun kant bezien hoe Fonds 1815 meer zichtbaar kan worden. In een bericht aan onze districtsvoorzitters heb ik de bereidheid uitgesproken daar met hen over te komen spreken, als daaraan behoefte bestaat.

Hoewel het aantal gevallen waarin wij steun hebben verleend licht is teruggelopen, constateer ik dat wij op zeer verschillende plekken van enorme waarde zijn geweest. Vorig jaar heb ik in de Algemene Vergadering gesproken over de familie van een in Afghanistan omgekomen militair en ik kan met gepaste trots aangeven dat het gezin weer uit het dal omhoog aan het klimmen is. De vader heeft de vereiste papieren gehaald en een vaste betrekking gevonden. Dit was niet gelukt zonder een uitstekende begeleiding vanuit het district en in voortreffelijke samenwerking met het Ministerie van Defensie.

Fonds 1815 mag dan meer dan 200 jaar oud zijn; we zijn nog springlevend en hard nodig, daar waar de bureaucratie te kort schiet en het volgen van alle regelgeving teveel tijd kost. Het is voor mij niet alleen een eer, maar zeker ook een genoegen uw voorzitter te mogen zijn.

Voorzitter Fonds 1815
Lex Oostendorp
Luitenant-generaal b.d.


Activiteiten in 2017

Het bestuur vergaderde op 11 januari, 15 maart en 27 september. De op 8 november geplande vergadering kwam te vervallen en werd verschoven naar januari 2018.

De 198-ste Algemene Vergadering vond op 13 juni plaats op de “Zwaluwenberg” te Hilversum. Naast de voorzitter waren 8 bestuursleden en 17  Regionale Districtscommissieleden  aanwezig. Gastsprekers,  brigade-generaal A. Solkesz en kapitein ter Zee D. Klomberg, hielden een lezing over  Personeelsbeleid en over de Personeelszorg van Defensie.

Gedurende het verslagjaar verleende Fonds 1815 in 62 gevallen (2016: 73) financiële steun; zulks in de vorm van 57 giften (€ 36.512) en 5 renteloze leningen (€  11.085). Inspanning om meer bekendheid te  creëren resulteerde  in 2017 niet in een toename van  aanvragen om steunverlening.

De “kleine commissie”, gevormd door mevrouw kolonel M.Y. Molenaar en de heren F.C. Six en A. De Lanoy - Meyer, werden wekelijks door de administrateur W.B. Schutrups ingelicht over nieuwe steunaanvragen. Aan de hand van gestelde criteria vond de behandeling, naast bijeenkomsten ten burele van Fonds 1815, veelal per e-mail plaats.

Voorzitter had in zijn functie van voorzitter Gezamenlijke Militaire Fondsen (GMF) op 6 februari  en 5 oktober gesprekken  met Hoofd Directie Personeel Defensie (HDP), waarbij ( het vergroten van) de bekendheid en de toekomstvisie van de GMF  en de aangesloten individuele Fondsen aan de orde kwamen.

Voorzitter en administrateur bezochten op 31 mei de Fondsendag 2017, georganiseerd door “de Basis” op “de Zwaluwenberg”.

Het secretariaat verzond een “reminder” aan de Districtscommissarissen om per Regio een voorzitter aan te wijzen en bij het werven van nieuwe commissieleden “verjonging” in acht te nemen. Regio West behoeft versterking.

Het nieuwe Steunaanvraagformulier is de Regionale Districtscommissies gestuurd.
De oude oprichtingsstatuten van Fonds 1815, nu bij het stadsarchief in opslag, gaan terug naar het eigen archief van Fonds 1815 door zorg van de administrateur.

Het bestuur neemt afscheid van heer J. Moes, bestuurslid sinds 1987, tijdens een informeel diner op de Koninklijke Watersport Vereeniging “Loosdrecht”. De voorzitter dankt hem voor zijn inbreng en inzet.

Bestuur en Algemene Vergadering stemmen welwillend in met het voorstel  van de voorzitter Stichting “Eereschuld en Dankbaarheid” om uiterlijk in 2020 op te gaan in Fonds 1815. De bereidheid om de lopende zaken te continueren - in welke vorm dan ook - is een feit en contact zal worden gelegd over de uitwerking en coördinatie.

Op 19 april 2017 vergaderde voorzitter in zijn functie van voorzitter Fonds Ridderdagen, vergezeld door de vicevoorzitter, de eerste penningmeester en  tweede secretaris van Fonds 1815, te Amsterdam met generaal-majoor B. Dedden en brigade-generaal W. Hekman, vertegenwoordigers van de Koninklijke Vereniging van Ridders der Militaire Willems-Orde.


Ontwikkelingen en trends

In dit hoofdstuk wordt uitgewerkt hoe de steunverlening van Fonds 1815 zich in de loop der tijd ontwikkelt. Op termijn kan worden beoordeeld op welke wijze Fonds 1815 kan reageren op veranderingen op het gebied van steunaanvragen en ondersteuning. Zo kan nu bijvoorbeeld worden vstgesteld dat de steunaanvragen in 2016 en 2017 een andere leeftijdsindeling laten zien dan in de jaren daarvoor; met name de leeftijdsgroep 41-50 jaar laat een toename zien van het aantal aanvragen. Ook laten die jaren een toename zien van aanvragen afkomstig vanuit het Veteraneninstituut en Stichting de Basis. Voorts is zichtbaar dat er sprake is van een sterke afname (in 2017 zelfs tot nul) van het aantal uitgekeerde periodieke uitkeringen. Het is nog te vroeg om daar conclusies aan te verbinden, maar het is van belang daar op termijn eventueel op in te kunnen spelen.

In 2017 zijn er door Fonds 1815 78 steunaanvragen ontvangen waarvan er 62 zijn toegewezen. Van de 16 niet gehonoreerde steunaanvragen zijn 10 steunaanvragen afgewezen onder andere op statutaire gronden, het ontbreken van financiële nood of omdat de aanvraag Militair Invaliditeitspensioen (MIP) moest worden afgewacht. Drie steunaanvragen zijn bovendien teruggetrokken door de aanvragers en drie aanvragen zijn overgenomen door een ander (militair) steunfonds.


Financiële verantwoording

Een belangrijke taak van het bestuur van Fonds 1815 is de instandhouding van het financiële vermogen. Tijdens iedere bestuursvergadering staat de financiële staat van het fonds prominent op de agenda. Er is gekozen voor een behoudende koers en keuzes met een laag risico.

De totale balanswaarde is licht gestegen tot € 4.765.783. De effecten worden voor de balans gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere beurswaarde. De verdeling tussen vastrentende waarden (inclusief liquide middelen) en aandelen was gedurende het jaar binnen de norm-bandbreedte en per ultimo met respectievelijk 70% en 30% ruim daar binnen.

Het gemiddelde rendement op basis van de balanswaarde wordt bepaald door rente- en dividend- inkomsten en gerealiseerde koersresultaten. De eerste twee componenten geven gezien de zeer lage rente en het beleid om in beleggingsfondsen te beleggen, met voornamelijk weinig of geen dividend, een zuinig beeld. De gerealiseerde koers resultaten waren aanzienlijk lager omdat de ruil-transacties vooral in een periode met lagere beurskoersen werden uitgevoerd.

Op basis van de actuele beurswaarde is de overall performance van de gehele portefeuille  met een grote conservatieve liquide positie 3,48%. De hoogwaardige maar geringe obligatie portefeuille bleef met 1% achter op de benchmark. Dit werd deels gecompenseerd door de aandelen portefeuille die bijna 1% boven de benchmark uitkwam met 10,2% tegen 9,3%. De kleine alternatieve sector droeg licht bij aan het resultaat. De genoemde underperformance is vooral te wijten aan onze zeer conservatieve en risico mijdende positie in de vastrentende portefeuille waarbij wij de mogelijke schade bij de lang verwachte rentestijging vanuit de VS hebben willen vermijden. Door de veel zwakkere dollar dan verwacht had een fonds met een aanzienlijk deel US Dollars papier ook invloed op het resultaat. Naast de verwachting over de rente ontwikkelingen gaf ook de onrust op geopolitiek terrein onvoldoende vertrouwen om in deze portefeuille meer risico op te bouwen en wordt  een licht achterblijven op de benchmark geaccepteerd.

 

BALANS PER 31 DECEMBER 2017 (na resultaatverdeling / afgerond in hele € 's)

ACTIVA   2017 (€)   2016 (€)
Effecten       1.980.463       2.357.311
Voorschotten  
     
   
Verstrekt   22.052       57.200    
voorziening   - 3.308       - 8.580    
        18.744       48.620
Vlottende activa
               
Vorderingen en overlopende posten
      7.199       18.543
Liquide middelen       2.759.377       2.297.455
Totaal       4.765.783       4.721.929
       
PASSIVA   2017 (€)   2016 (€)
Vermogen
               
Kapitaal   749.931       749.931    
Bestemmingsreserver                
Toekomstige uitkeringen   3.824.163       3.761.187    
        4.574.094       4.511.118
Schulden(kort)
               
Rekening crt fondsen   178.674       182.236    
Overige   13.015       28.575    
        191.689       210.811
Totaal       4.765.783       4.721.929

 

RESULTAAT over 2017 (afgerond in hele € 's )

BATEN   2017 (€)   2016 (€)
Inkomsten uit beleggingen   140.171       307.823    
Bewaarloon   - 9.791       - 14.788    
  Totaal       130.380       293.045
Financiële baten       1.996       7.621
Overige baten       7.099       7.352
                  
  Totaal Baten       139.       308.018
 
LASTEN   2017 (€)   2016 (€)
Personeelskosten   23.219       24.509    
Overige uitvoeringskosten:   15.517       18.698    
Periodieke toelagen   0       55    
Giften   36.512       64.626    
Mutatie voorziening                
  verstrekte voorschotten   - 298       1.699    
Financiële lasten   1.549       1.829    
Totaal lasten       76.499       111.417
               
Toegevoegd (onttrokken)
aan bestemmingsreserve
toekomstige uitkeringen
      62.976       196.602Financiële controle

Het bestuur heeft Staelmeesters Accountants verzocht de jaarrekening te controleren, met welk verzoek is ingestemd.

Staelmeesters Accountants heeft verklaard ”De in dit verslag opgenomen balans per 31 december 2017 en resultaat over 2017 zijn ontleend aan de jaarrekening 2017 van Fonds 1815”, waarbij Staelmeesters Accountants te Amsterdam op 17 april 2018 een goedkeurende controleverklaring heeft afgegeven.

De formele goedkeuring van het jaarverslag 2017 staat op de agenda van de Algemene Vergadering van 5 juni 2018.