De behandeling van steunaanvragen

Aanvragen voor de individuele financiŽle steunverlening van Fonds 1815 bereiken het bestuur via het netwerk van Districtscommissies van Fonds 1815, via militair en civiel maatschappelijk werk, via de militaire sociale instanties en andere steunfondsen waarmee wordt samengewerkt. De steun is beperkt tot giften en renteloze leningen, die al dan niet in samenwerking met andere steunverleners worden verstrekt. Bij samenwerking treedt Fonds 1815 vaak op als coŲrdinator en administrateur.

Een commissie, samengesteld uit bestuursleden, komtwekelijks bijeen ter behandeling van en beslissing op de aanvragen. Indien de commissie voornemens is een aanvraag goed te keuren, waarvan het toe te ketmen bedrag hoger is dan de door het bestuur uitgevaardigde richtlijn, wordt voorafgaand aan die goedkeuring overleg gepleegd met de voorzittervan het bestuur. Zijn stem is beslissend. In bijzondere gevallen wordt het voltallig bestuur betrolde en bij de te nemen beslissing.

De steun van Fonds 1815 blijft in beginsel beperkt tot maximaal Ä 5.000 per gift of Ä 10.000 per renteloze lening. Bij grote bedragen wordt meestal samenwerking gezocht met andere militaire fondsen. Een renteloze lening wordt alleen verstrekt als is vastgesteld dat er voldoende financiŽle draagkracht bij betrokkene bestaat zodat de lening binnen drie jaar kan worden afgelost. De ontvangen aanvragen worden wekelijks behandeld.

De Districtscommissies van Fonds 1815 werken met standaardformulieren, maar ook de rapporten van het Dienstencentrum Bedrijfsmaatschappelijk Werk Defensie, de Basis of het Veteraneninstituut verschaffen noodzakelijke informatie.

 

De aanvragen bereikten het hoofdbestuur door bemiddeling van:

  2016   2015   2014   2013   2012
Districtscommissies Fonds 1815   8   4   2   1   7
Bedrijfsmaatschappelijk werk Defensie   32   21   18   23   22
De Basis/Veteranen Instituut   33   17   11   23   17
andere militaire steunfondsen, BBF/vakbond   10   6   3   7   14
overige   7   13   8   10   8

 

Steungevallen ingedeeld naar leeftijd:

    2016   2015   2014   2013   2012
21-30 jaar:   7   8   3   9   6
31-40 jaar:   26   15   10   13   16
41-50 jaar:   31   11   15   12   19
51-60 jaar   13   10   6   16   10
61-70 jaar:   6   4   4   6   6
71-80 jaar:   4   10   4   4   7
81-90 jaar:   3   3   -   4   4


Achtergronden van de steunaanvragen

Problemen, die aanleiding vormen voor een steunaanvraag, hebben meestal een lange voorgeschiedenis. In eerste instantie zal de betrokkene zelf geprobeerd hebben een oplossing te vinden. Als dat niet lukt, zal betrokkene pas hulp van derden inroepen. In veel gevallen is spoed geboden en om die reden worden de aanvragen door Fonds 1815 met voortvarendheid behandeld. De laatste jaren heeft er een verschuiving plaatsgevonden betreffende de financiële steun i.v.m. schuldsaneringen.

Statutair beperkt Fonds 1815 zich tot ĎíHet verlenen van financiŽle steun aan militairen en oud-militairen en aan hun nagelaten betrekkingen die in behoeftige omstandigheden verkeren. Onder militairen zijn te dezen tevens te verstaan zij, die zich in tijden van oorlog erkend daadwerkelijk hebben verzet tegen de vijand, dan wel onder oorlogsomstandigheden zijn ingezetíí. Bij uitzendingen naar probleemgebieden komt het voor dat de militairen geconfronteerd worden met omstandigheden waartegen men niet altijd is opgewassen. De gevolgen hiervan uiten zich bij de jonge veteranen - soms pas na jaren - in de vorm van psychische klachten (PTSS).

Opmerkelijk is dat Fonds 1815 bij jonge militairen steeds vaker specifiek financiŽle problemen tegenkomt. Jonge gezinnen kennen hoge lasten, als gevolg van bijvoorbeeld de aankoop van een huis. Een tegenslag, zoals een ongeluk, ziekte of een relatieprobleem kan dan ingrijpende gevolgen hebben waardoor zij niet meer aan hun financiŽle verplichtingen kunnen voldoen. Het saneren van schulden vindt doorgaans plaats door bemiddeling van overheidsinstanties, waarbij ook de militaire steunfondsen gezamenlijk worden ingeschakeld.

Specificatie naar de aard

van de steunaanvragen: 2016   2015   2014   2013   2012
schuldsaneringen   38   32   17   23   30
vervoersvoorzieningen   6   5   3   7   8
verhuizingen   2   1   -   -   2
woningaanpassingen   2   1   3   6   4
huisraad of kleding   9   3   3   3   5
scholing   4   -   -   -   1
vakantie   4   1   3   4   -
ziekte- en bezoekkosten   3   1   1   -   -
overige     22     17     12     21     18
Totaal   90   61   42   68   68

NB: de overige steunaanvragen betroffen bijdragen ten behoeve van juridische ondersteuning, begrafeniskosten, aanschaf medische hulpmiddelen en computerapparatuur.

De steun van het Fonds 1815 werd verleend aan:

  2016   2015   2014   2013   2012
actief dienenden                    
  beroeps (BBT en BOT)   34   23   18   24   23
postactieven, pensioengenietend                    
  militair invaliditeitspensioen   4   2   1   5   2
  diensttijdpensioen/ukw   7   2   3   5   -
idem, niet pensioengentietend                    
  beroepspersoneel, BOT/BBT   2   2   -   1   11
  dienstplichtigen   16   9   1   12   15
veteranen   20   12   15   12   7
nabestaanden     7     11       4       5       10
Totaal   90   61   42   68   68