Jaarverslag 2016

BALANS PER 31 DECEMBER 2017

ACTIVA   2017 (€)   2016 (€)
Kantoorinventaris afgevoerd   0   0
Vorderingen   0   0
Liquide middelen   17.824   5.973
 
  17.824   5.973
   
PASSIVA   2017 (€)   2016 (€)
Stichtingskapitaal   236   236
Saldo nog te verdelen   17.395   5.556
Schulden   193   181
 
  17.824   5.973

 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

       
BATEN   2017 (€)   2016 (€)
Giften   41.711   42.366
Interest   0   0
Gift Schmolhausen Stichting    2.500    1.000
    44.211   43.366
         
LASTEN   2017 (€)   2016 (€)
Afschrijving materiële vaste activa   0   0
Kosten administratie en secretariaat   7.667   8.162
Kosten fondswerving   5.955   10.435
    13.622   18.597
         
Beschikbaar gekomen saldo   30.589   24.796
         


Toelichting op de balans

Saldo nog te verdelen

Het saldo op 31 december 2017 is te verdelen over vijf fondsen.

SALDO NOG TE VERDELEN

    2017 (€)   2016 (€)
Saldo nog te verdelen op 1 januari   5.556   5.787
Beschikbaar gekomen   30.589   24.769
    36.145   30.556
         
Uitkering aan deelnemende fondsen   18.750   25.000
Saldo nog te verdelen op 31 december   17.395   5.556
   

Betreffende de uitkering aan de deelnemende fondsen volgt onderstaand overzicht:

FONDS   2017   %   2016   %
Karel Doormanfonds *   0   0   6.250   25
Fonds 1815 (incl. Kon. Ver. Stamil)   5.961   32   6.215   25
Stichting "Eereschuld en Dankbaarheid"   4.050   21.5   4.031   16
Prins Bernhard Stichting   4.052   21.5   3.880   16
Stichting "Het Van Weerden Poelman Fonds"   4.687   25   4.624   18
Totaal   18.750   100   25.000   100
                 

* Het Karel Doormanfonds heeft het haar toekomende bedrag beschikbaar gesteld voor herverdeling. Daarvoor dank namens de overige fondsen.

 

Overzicht totale opbrengst van collecten, giften, interest en erfstellingen

JAAR OPBRENGST   JAAR OPBRENGST
2017 € 44.211   1982 ƒ 200.747
2016 € 43.366   1981 ƒ 140.713
2015 € 45.860   1980 ƒ 126.294
2014 € 44.241   1979 ƒ 108.760
2013 € 49.786   1978 ƒ 121.176
2012 € 54.229   1977 ƒ 121.238
2011 € 57.643   1976 ƒ 113.128
2010 € 64.809   1975 ƒ 127.491
2009 € 73.427   1974 ƒ 120.922
2008 € 106.478   1973 ƒ 111.068
2007 € 312.672   1972 ƒ 130.841
2006 € 65.000   1971 ƒ 167.426
2005 € 55.561   1970 ƒ 163.387
2004 € 59.219   1969 ƒ 174.238
2003 € 64.059   1968 ƒ 189.944
2002 € 69.073   1967 ƒ 285.354
2001 € 57.381   1966 ƒ 302.012
2000 ƒ 122.083   1965 ƒ 313.431
1999 ƒ 122.282   1964 ƒ 304.325
1998 ƒ 455.496   1963 ƒ 271.681
1997 ƒ 119.253   1962 ƒ 272.607
1996 ƒ 120.024   1961 ƒ 272.118
1995 ƒ 117.160   1960 ƒ 260.207
1994 ƒ 110.166   1959 ƒ 231.150
1993 ƒ 106.123   1958 ƒ 216.010
1992 ƒ 176.808   1957 ƒ 234.394
1991 ƒ 425.257   1956 ƒ 208.500
1990 ƒ 112.650   1955 ƒ 192.642
1989 ƒ 149.349   1954 ƒ 179.021
1988 ƒ 133.016   1953 ƒ 163.691
1987 ƒ 157.398   1952 ƒ 138.244
1986 ƒ 253.198   1951 ƒ 91.465
1985 ƒ 148.858   1950 ƒ 96.951
1984 ƒ 194.228   1949 ƒ 71.764
1983 ƒ 179.647      

 

Conclusie

Wij hopen dat kennisneming van dit verslag U het inzicht verschaft, dat de aan de G.M.F. geschonken bedragen goed worden besteed. Moge dit ertoe leiden dat onze oproep tot financiële en morele steun weerklank vindt.

Voor deze steun betuigen wij U bij voorbaat onze welgemeende dank.

De Secretaris-Penningmeester,
Jonkheer F.C. Six
Luitenant ter zee 2 KMR

Giften / Testamentaire beschikkingen

PERIODIEKE GIFTEN
De fiscus staat volledige aftrek toe voor de inkomstenbelasting, indien U bereid bent uw jaarlijkse giften om te zetten in een periodiek gift. U verklaart u bereid, bij akte mede te ondertekenen door de penningmeester [en niet langer bij notariële akte], tot betaling van een vast bedrag gedurende vijf jaar. Overlijden van de donateur beëindigt de bereidverklaring. De verklaring resulteert erin dat de aftrekbaarheid van uw giften niet wordt beperkt door een drempel ter hoogte van 1% van uw bruto inkomen. Afhankelijk van uw belastingschijf betaalt U netto slechts ± 65%, respectievelijk 58% of 48% van het door u aan de G.M.F. geschonken bedrag.

De kosten voor een notariële akte kunnen door deze procedure worden vermeden, reden waarom de G.M.F. geen minimum meer stelt aan de jaarlijkse bijdragen.

Zij die de G.M.F. bij TESTAMENTAIRE BESCHIKKING willen gedenken, kunnen daartoe de volgende vorm kiezen: "Ik vermaak aan de Stichting G.M.F., gevestigd te Amsterdam, de som van ........., uit te keren ...... maanden na mijn overlijden, vrij van alle kosten en rechten". Wij zijn gaarne bereid U over deze mogelijkheden nader in te lichten.