Jaarverslag 2016


Voorwoord
.

Met genoegen bied ik u het jaarverslag 2016 van ons Fonds aan. Ook dit jaar hebben wij weer een aantal (oud) marinemensen, hun familieleden of nabestaanden financieel kunnen steunen.

Dit doen wij op indicatie van het Dienstencentrum Bedrijfsmaatschappelijk Werk van het Ministerie van Defensie, de Stichting het Veteraneninstituut, de Stichting de Basis en de BNMO waarmee wij een uitstekende relatie hebben. Daarnaast werd bijgedragen aan een aantal projecten in het kader van veteranenzorg, veteranenerkenning en personeelszorg.

Individuele steunverlening stabiliseerde zich dit jaar op het niveau van afgelopen jaren. Hiermee wordt de trend dat het aantal aanvragen gelijk blijft maar het bedrag per toewijzing toeneemt, bevestigd. Naast deze steun draagt het fonds in toenemende mate bij aan preventieve projecten om te voorkomen dat personen van onze doelgroep in financiële problemen zullen geraken. Hietoe behoort ook het bijdragen aan herdenken en herinneren aan oorlogsgeweld.

In 2017 wordt herdacht dat 75 jaar geleden de strijd ter zee in Nederlands Indië plaats vond. Om de herinnering aan de oorlogsgraven van 915 marinemensen tastbaar te maken en bij te dragen aan de bescherming van deze graven initieerde het Fonds een duikexpeditie naar Hr.Ms. De Ruyter, Hr.Ms. Java en Hr.Ms. Kortenaer in de Javazee. Groot was de droefheid en verontwaardiging toen in november 2016 bleek dat deze schepen waren geruimd.

Het Karel Doorman Fonds werkt nauw samen met andere op de marine gerichte fondsen. Het Fonds is vertegenwoordigd in het bestuur van de Stichting Sociaal Fonds Koninklijke Marine. In de overkoepelende Stichting Gemeenschappelijke Militaire Fondsen wordt met sociale fondsen van andere krijgsmachtdelen fondsenwerving gecoördineerd.

Ik dank iedereen die op enerlei wijze het Fonds financieel, door inzet of door aanmoediging steunt, zeer hartelijk.

Jacques Brandt
voorzitter

I. Doelstelling en uitgangspunt.

A. Volgens artikel 2 van de statuten behoort het tot de primaire doelstelling van het Karel Doorman Fonds om financiŽle steun te verlenen aan (oud) militairen van de Koninklijke marine die als gevolg van het vervullen van hun taak in oorlogsomstandigheden (waaronder begrepen VN-operaties), of bij een ramp, of een ongeval slachtoffer van hun taakuitvoering zijn geworden. Datzelfde geldt voor nabestaanden die van de betrokken (oud) militair financieel afhankelijk zijn

Ondanks het goede stelsel van sociale voorzieningen in Nederland is de behoefte aan aanvullende financiŽle steun nog steeds actueel. De Stichting verleent niet alleen aanvullende steun aan oud-militairen die in de jaren veertig, vijftig en zestig in oorlogssituaties zijn ingezet, maar ook aan hen die recent deel hebben genomen aan verschillende uitzendingen. Zo blijft de oorspronkelijke aanleiding voor de oprichting van het Fonds actueel en groeit zij met haar tijd mee.

B. Daarnaast kan het bestuur incidenteel aanvullende financiŽle steun verlenen aan (oud)militairen der zeemacht of nabestaanden indien zij in financiŽle nood geraken doordat de betrokken (oud)militair getroffen wordt door ziekte of ongeval, of komt te overlijden.

C. Tenslotte bieden de statuten het bestuur de mogelijkheid om financiŽle steun te verlenen aan militairen der zeemacht die door omstandigheden die henzelf of hun gezinsleden betreffen in financiŽle nood zijn geraakt.

Voor de volledige tekst van de doelstellingen wordt verwezen naar het bijgevoegde uittreksel van de statuten.


II. Periodieke en incidentele steunaanvragen.

Het Karel Doorman Fonds heeft gedurende het verslagjaar een bedrag van € 15.400,- aan maandelijkse steun uitgekeerd.
Daarnaast ontving de stichting 23 aanvragen gericht op incidentele steun.
22 Aanvragen werden gehonoreerd.

Incidentele aanvragen   2016   2015   2014   2013
Afgehandeld en gehonoreerd   22   25   16   12
Afgewezen   1   -   -   1
Vooraankondiging   -   -   -   -
Doorverwezen   -   -   1   1
In behandeling   -   -   -   -
Totaal   23   25   17   14

Op grond van de goedgekeurde aanvragen werd ter zake van individuele incidentele steun een bedrag van € 87.408,- uitgekeerd.

Specificatie naar aantal aanvragen:
Onderwerp   2016   2015   2014   2013
Schuldsanering 
  12   8   4   4
Medische voorzieningen 
  -   -   2   1
Vervoersvoorzieningen 
  2   1   -   -
Verhuis- en inrichtingskosten 
  -   3   2   -
Steun gezinssituatie 
  1   6   4   2
Incidentele steun diversen 
  7   7   4   5
Totaal 
  22   25   16   12

Specificatie naar bedrag:
Onderwerp            2016   2015   2014   2013
Schuldsanering 
  25.492   24.488   6.732   6.305
Medische voorzieningen 
  1.550   -   3.875   1.250
Vervoersvoorzieningen 
  5.600   7.465   -   -
Verhuis- en inrichtingskosten 
  -   8.280   4.800   -
Steun gezinssituatie 
  31.403   22.711   13.320   8.316
Incidentele steun diversen    23.363   27.364   48.379   7.684
Totaal 
  87.408   94.308   77.106   23.555

Herkomst aanvragen   2016   2015   2014   2013
Veteranen Instituut   -   -   1   -
De Basis (BNMO)   3   3   6   5
DC BMW Noord West   4   6   2   1
DC BMW West   -   3   1   1
DC BMW Carib   2   4   2   2
DC BMW Oost   -   -   -   -
Sociaal Fonds COM   5   6   1   2
MSF   -   -   -   -
Fonds 1815   -   -   -   -
Overige   8   3   3   1
Totaal   22   25   16   12III. Overige steunverlening.

In het kader van veteranenzorg, veteranenerkenning en personeelszorg werd
in 2016 een financiële bijdrage gegeven aan de volgende activiteiten:

 1. de organisatie van de 12e Limburgse veteranendag op 18 juni 2016;
 2. donatie aan de Stichting Herdenking 15 Augustus 1945;
 3. de organisatie van de bijeenkomst WO II veteranen in Dunsfold UK op 26 en 27 augustus 2016;
 4. de uitreiking van de jaarlijkse “ Hakkenberg” trofee aan de “ best man” van de onderofficiersopleiding 2016/1 bij het mariniersopleidingscentrum van de Van Ghent kazerne in Rotterdam. De trofee bestaat onder meer uit een bronzen beeld en een boek;
 5. de kerstpakkettenacties van zowel de BNMO afdelingen Limburg en Groningen als van het Contact Oud Mariniers;
 6. de totstandkoming van het boek “De Tegenaanval” Anton Bussemaker (1900 – 1941) in het 4e kwartaal 2016;
 7. de duikexpeditie in de Javazee in november 2016 naar de scheepswrakken van Hr.Ms. De Ruyter, Hr.Ms. Java en Hr.Ms. Kortenaer in het kader van 75 jaar Herdenken Slag in de Javazee.

In totaal werd aan incidentele steunverlening, waartoe ook kerstreünies, herdenkingen, reünies van instellingen voor veteranenzorg, vakantiegelden en kerstgratificaties worden gerekend, een bedrag van € 214.411,- besteed.


IV. Totale steunverlening.

Het totaal bedrag aan steunverlening bedroeg in 2016 € 229.811,-.

De steunverlening is het afgelopen jaar ten opzichte van het vorige verslagjaar
toegenomen. Het bestuur blijft initiatieven ontplooien om de beschikbare
bestedingsruimte passend aan te wenden. Zo ondersteunen wij
financieel:

 1. onderzoek naar "battlefield casualties" en de gevolgen op lange termijn;
 2. de inzet van door KNGF opgeleide buddyhonden in samenspraak met de Stichting de Basis en KNGF waarmee deze pilot wordt gecontinueerd;
 3. en zien wij mogelijkheden financiële ondersteuning te bieden op het gebied van onderzoek naar PTSS preventie en beperking van de gevolgen;
 4. promotie onderzoeken gericht op personeels/veteranenzorg en projecten voor Veteranenontmoetingscentra (VOC) en inloopcentra.
Steunverlening            2016   2015   2014   2013
Periodiek 
  15.400   16.800   16.800   16.800
Incidenteel 
  87.408   94.308   77.106   23.555
Overig 
  127.003   74.308   65.075   67.227
Totaal 
  229.811   185.416   158.981   107.582

 

V. Baten.

Baten werden verkregen uit (on)gerealiseerde koersresultaten, giften en interest en dividenden en bedroegen in het verslagjaar € 433.332,-. Dit bedrag bestaat uit € 6.250,- als gift uit de Gezamenlijke Militaire Fondsen, € 356.847,- (on)gerealiseerde koersresultaten,
€ 70.210,- aan interest en dividenden en € 25,- uit giften en overige baten.

 

VI. Lasten.

In het verslagjaar werd naast de hiervoor genoemde € 229.811,- aan verstrekte steunverlening, € 101.007,- besteed aan kosten, € 79.804,- had betrekking op vermogensbeheer, € 9.840,-, beheerskosten en de overige € 11.363,- op kantoor-, reis - en andere kosten. Totale lasten bedroegen € 330.818,-.

Zowel de balans, als de staat van baten en lasten en toelichting treft u aan op bijlage 2 van dit jaarverslag.

Voor een volledig inzicht in de cijfers wordt verwezen naar de Jaarrekening 2016, welke door de accountant op 16 mei 2017 is voorzien van een goedkeurende verklaring.

 

VII. Bijzonderheden.

Op 27 februari 2016 was het 74 jaar geleden dat de Slag in de Javazee plaatsvond. Dit werd herdacht in de Kloosterkerk in Den Haag met een kranslegging door zeven veteranen die aan de strijd in Zuidoost Azië hebben deelgenomen.Na afloop overhandigden zij het eerste exemplaar van de door hen ondertekende litho’s “Hr.Ms. De Ruyter in actie tijdens het daggevecht van de Slag in de Javazee op 27 februari 1942” aan Chef Militair Huis generaal-majoor der Fuseliers drs. J.A. van der Louw die het namens de beschermvrouwe van het Karel Doorman Fonds H.K.H. Prinses Beatrix in ontvangst nam.

 
Litho van olieverfschilderij "Hr.Ms. De Ruyter in actie tijdens het
daggevecht van de Slag in de Javazee op 27 februari 1942"
 

Op 4 mei 2016 heeft de voorzitter een krans gelegd bij het monument “Voor hen die vielen” tijdens de jaarlijkse dodenherdenking in Den Helder.

Op 4 juni 2016 waren voorzitter en secretaris aanwezig bij de boekpresentatie over het krijgsgevangenkamp Fukuoka-2/Nagasaki en het bezoek dat enige voormalige krijgsgevangenen, waaronder oud-marineveteraan H. Kleijn in 2015 aan deze plaats maakten.

Op 17 juni 2016 is tijdens de beëdiging bij het Koninklijk Instituut voor de Marine in Den Helder voor de vijftiende maal het Karel Doorman sabel uitgereikt. Dit ere- sabel met inscriptie wordt uitgereikt aan de officier-student die in de opleiding de beste kwaliteiten en geschiktheid voor officier toonde.

Op 15 augustus 2016 woonde de voorzitter bij het Indisch Monument in Den Haag de Nationale Herdenking van de capitulatie van Japan bij.

Op 15 augustus 2016 legde een bestuurslid in Den Helder bij het monument “Voor hen die vielen” een krans ter herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog, de capitulatie van Japan en alle gevallenen in Zuidoost Azië 1945 – 1949.

Op 15 september 2016 was de voorzitter aanwezig bij de functie wisseling van de directeur van de Oorlogsgravenstichting.

In het verslagjaar heeft het bestuur twee maal vergaderd. Op 20 mei a/b van Hr.Ms. Karel Doorman in Den Helder en op 25 november op de Frederikkazerne in Den Haag.

 
De heren F.C. Bakker en H. Kleijn overhandigen de litho aan Chef Militair Huis