BALANS PER 31 DECEMBER 2016

ACTIEF   2016 (€)   2015 (€)
VASTE ACTIVA        
   FinanciŽle vaste activa   8.320.929   8.032.359
         
VLOTTENDE ACTIVA        
   Vorderingen en Overlopende activa   10.000   14.500
   Liquide middelen    888.064    1.072.972
         
Totaal   9.218.993   9.119.331
         
PASSIEF   2016 (€)   2015 (€)
EIGEN VERMOGEN        
   Stichtingskapitaal   10.118   10.118
   Overige reserve   9.183.875   9.081.361
      Subtotaal   9.193.992   9.091.479
         
Kortlopende schulden en overlopende passiva      25.000      27.852
         
Totaal   9.218.993   9.119.331
         

 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

BATEN   begroot 2016 (€)   2016 (€)   2015 (€)
BATEN UIT FONDSENWERVING            
   Gezamelijke Militaire Fondsen   7.500   6.250   8.250
   (On)gerealiseerde koersresultaten   -   356.847   328.969
   Overige   100   25   11.140
             
FINANCIËLE BATEN            
   Interest banken   10.000   9.756   13.845
   Dividenden     25.000     60.454     58.078
             
Totaal   42.600   433.332   420.282
             
LASTEN   begroot 2016 (€)   2016 (€)   2015 (€)
VERSTREKTE SUBSIDIES            
   Maandelijkse toelagen   16.800   15.400   16.800
   Incidentele steunen   163.600   214.411   185.416
             
OVERIGE LASTEN            
   Vergoeding beheer   9.840   9.840   9.840
   Vergoeding beleggingsbeheer   95.000   79.804   93.753
   Reiskosten   1.500   1.020   1.024
   Kantoorkosten   2.250   2.159   1.314
   Diverse kosten       6.450       8.184     5.000
             
Totaal   295.440   330.818   296.347
             
             
Resultaat   -/- 252.840   102.514   123.935
             

 

TOELICHTING

INCIDENTELE STEUN   begroot 2016 (€)   2016 (€)   2015 (€)
             
Kerstgiften   45.000   54.250   56.700
Schuldsaneringen   30.000   25.492   28.488
Steun gezinssituatie   25.000   31.403   22.711
Reünies/herdenkingen   10.000   500   9.037
Medische voorzieningen   7.500   1.550   -
Vakantietoelagen   3.600   2.640   3.600
Kerstvieringen   10.000   18.233   4.971
Verhuis- en inrichtingsvoorzieningen   7.500   -   8.280
Duikproject Javazee   -   42.988   -
Herdenkingsboek   -   5.590   -
Onderzoek Hoencamp   -   2.802   -
Vervoersvoorzieningen   -   5.600   7.465
Diverse bijdragen    25.000    23.363    27.364
             
Totaal   163.600   214.411   168.616