Doelstelling

 

Artikel 3 der statuten luidt:

1. De Prins Bernhard Stichting verleent financiële steun aan veteranen van de Nederlandse Krijgsmacht en aan de leden van de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en dienstslachtoffers, alsmede aan hun nagelaten betrekkingen, ten einde het maatschappelijk functioneren en het maatschappelijk welzijn te bevorderen van hen die wezenlijk financieel in nood zijn komen te verkeren en van overheidswege geen toereikende hulp (kunnen) ontvangen.

2. De Prins Bernhard Stichting kan medewerking verlenen aan andere vormen van steun.


Algemeen beleid

Bij de behandeling en afdoening van de aanvragen handelt het bestuur op basis van een beleid waarbij de hulpverlening prioriteit geniet boven het in stand houden van het vermogen van de stichting.

In verband met schenkingen, erfstellingen en legaten is van belang, dat de Prins Bernhard Stichting is aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling, zodat deze schenkingen, erfstellingen en legaten niet belast zijn voor de Prins Bernhard Stichting en aftrekbaar zijn bij de schenker.

De bestuurders zijn onbezoldigd, ontvangen geen vacatiegeld en kunnen alleen werkelijk gemaakte onkosten declareren.


Een casus:
Bosnië-veteraan die a.g.v. PTSS na 10 jaar de dienst heeft verlaten. Hij is onder behandeling voor de PTSS klachten bij Centrum 45. Betrokkene ontvangt een WIA en het gezin heeft maandelijks structureel een tekort om alle vaste lasten te betalen, ondanks dat de 3 kinderen bijdragen in de onkosten. Doordat de schulden zich opstapelden is uiteindelijk ook een huurachterstand ontstaan. Als gevolg hiervan dreigt huisuitzetting. Om deze uitzetting te voorkomen wordt door Fonds 1815, Stichting Fonds KL 1940 en PBS samen een gift verstrekt waarmee de huurachterstand kan worden voldaan. Voor de overige schulden wordt een nadere onderbouwing verwacht alvorens hierbij de helpende hand wordt geboden.