Historie


De Prins Bernhard Stichting werd op 22 januari 1946 op initiatief van 40 personen, merendeels officieren der Koninklijke Landmacht, bij notariële akte opgericht als militair steunfonds. Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Bernhard heeft zich toentertijd bereid verklaard het beschermheerschap te aanvaarden en heeft tot aan zijn overlijden op 1 december 2004 een warme en actieve belangstelling getoond voor de activiteiten van de Stichting.

Gedurende de eerste jaren na de bevrijding werd voornamelijk hulp verleend aan leden der voormalige Binnenlandse Strijdkrachten, dienstplichtigen en aan oorlogsvrijwilligers.

Daarna, in de jaren 1948 - 1951, kreeg de Stichting ook vele verzoeken om hulp van uit IndonesiŽ en Nederlands Nieuw Guinea gerepatrieerde militairen. Later betrof de hulpverlening ook de militairen die in het kader van het optreden door de Verenigde Naties uitgezonden waren geweest naar b.v. Korea, Libanon, Cambodja, het voormalige JoegoslaviŽ of de Perzische Golf en diverse andere gebieden. Voorts waren er aanvragen van in Nederland dienende militairen en van ex-militairen. Gedurende het hele bestaan van de Stichting werd tevens een groot aantal nagelaten betrekkingen geholpen, die voor hun levensonderhoud afhankelijk waren van het inkomen van overleden militairen.

Op 22 november 2008 werd besloten tot een fusie tussen de Prins Bernhard Stichting en de Stichting BNMO-Van Lanschot-fonds, in overeenstemming met de desbetreffende bepalingen van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Statuten van elk der betrokken stichtingen. De akte van fusie werd op 11 december 2008 gepasseerd, zodat de fusie met ingang van 12 december 2008 van kracht is geworden. De activiteiten van het Fonds zijn door de Prins Bernhard Stichting overgenomen en de naam van het Fonds wordt in de correspondentie vermeld. In de statuten is gewaarborgd, dat de doelgroep van de Stichting BNMO-van Lanschot-fonds, te weten de leden van de BNMO, daarin dezelfde plaats zal innemen als die zij had in de statuten van de Stichting BNMO-van Lanschot-fonds.

Derhalve verleent de Prins Bernhard Stichting sindsdien steun aan veteranen en aan de leden van de Bond van Nederlandse MilitaireOorlogs-en Dienstslachtoffers, alsmede aan hun nagelaten betrekkingen die op het moment van het overlijden van de betrokken (ex-) militair van diens inkomen afhankelijk waren.


Een casus:
Veteraan is op 1 februari 2016 met FLO gegaan en op 14 februari plotseling thuis overleden. Het echtpaar blijkt al enkele jaren in grote financiële problemen te verkeren. Zelfs hun koopwoning is in oktober 2015 via een veiling met veel verlies verkocht. Veteraan heeft lang geprobeerd om zelf de financiën op orde te krijgen, maar is hier dus niet in geslaagd. Uiteindelijk is hij eind 2015 in contact getreden met Dc-BMW en de eerste stappen in de schuldhulpverlening bij de gemeente waren gezet. Nu blijft de weduwe met de omvangrijke financiële problemen achter en is ze zelfs niet in staat om de kosten van de uitvaart van haar man te voldoen. Dc-BMW verzoekt om een gift van 4500 euro. De drie fondsen schenken ieder 1500 euro.

Jaarverslag 2016


Prins Bernhard Stichting
In 2016 werden door het bestuur van de Prins Bernhard Stichting 39 steunaanvragen behandeld. Vier (4) aanvragen waren al in 2015 ingediend en werden in 2016 afgehandeld. De overige 35 aanvragen waren nieuw. Een lichte stijging ten opzicht van 2015 waarin 30 aanvragen werden ingediend.

De steunaanvragen gaan vergezeld van sociale rappOlten waarin vaak een onthutsend beeld wordt geschetst van de sociale omstandigheden van de aanvrager. Bijna zonder uitzondering is er sprake van een opeenstapeling van diverse problematiek en is de oorsprong van de problematiek geheel of deels terug te voeren op ervaringen en/of omstandigheden tijdens de inzet als militair in een missiegebied. Vervolgens is vaak sprake van aspecten zoals onaangepast gedrag, moeite om relaties te onderhouden, relaties die schipbreuk lijden, mislukte pogingen om een arbeidzaam leven op te starten in de burgermaatschappij , minder verstandige beslissingen op divers gebied, etc. Als er uiteindelijk ook acute en vaak aanzienlijke financiële problemen ontstaan blijkt de veteraan veelal onmachtig om zelfstandig de omstandigheden te verbeteren en de problemen op te lossen. "Het water staat tot aan de lippen".

Dit aangescherpte criterium werd per brief voorgelegd aan het Algemeen Bestuur op 20 juli 2015 en gedurende de resterende maanden werd door het Dagelijks Bestuur alvast in de geest van de aangescherpte criteria gehandeld. Formele instemming met de gewijzigde Beleid- en Toetsingspunten zal worden verzocht tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur op 16 maart 2016.

De ontvangen aanvragen werden door de leden van het dagelijks bestuur zorgvuldig bestudeerd en in goed onderling overleg werd beslist.
Daarbij worden de navolgende criteria gehanteerd:
  • is de fondsaanvraag realistisch
  • draagt een lening en/of gift bij aan een structurele oplossing van de geschetste problemen
  • draagt de gift en/of lening bij aan het welzijn van de aanvrager en aan stabiele levensomstandigheden
  • kan door andere instellingen hulp worden verleend
  • wordt een eventuele behandeling ondersteund
In 2016 werden de Beleid- en toetsingspunten aangescherpt en uitgebreid met het navolgende criterium:

"Het bestuur hanteert als uitgangspunt dat er enige relatie tussen het oorlogs- of uitzendverleden van betrokkene en de ontstane financiële nood aanwezig dient te zijn. Hier
kan in afzonderlijke situaties van worden afgeweken". Indien sprake was van voldoende aflossingscapaciteit werd hulp verstrekt in de vorm van een lening. Als de aflossingscapaciteit onvoldoende bleek werd gekozen voor een combinatie van lening en gift. In zeer schrijnende gevallen werd een gift verstrekt. Tevens heeft het bestuur in 2016 besloten om aanvragen voor financiële steun vanuit PBS uit te breiden naar politiemensen die met Defensie uitgezonden zijn geweest. De Beleids- en toetsingspunten worden overeenkomstig dit besluit aangepast door opname van de volgende tekst: "Personeel van de Nationale Politie dat heeft deelgenomen aan defensie-missies, wordt geacht eenzelfde status te hebben als de veteraan onder de bijzondere zorgplicht conform artikel 5.2.c. van de veteranenwet en wordt daardoor aangemerkt als bijzonder, individueel geval conform mtikel 5 lid 1 van de statuten van de Stichting."


Bestuur


Het bestuur van de Prins Bernhard Stichting bestond  gedurende het jaar uit:

A. Vos, commandeur b.d.
mr. B.W. Hopperus Buma,
Kolonel der Koninklijke Marechaussee b.d
drs. F.J.M.C. Tummers
Mevr. A.M.C. Reiff-Kranenburg
Kapitein-luitenant ter zee b.d.

Mevr. M. Houben-van Lanschot
Mevr. Mr G.M.T. Berkel-Kikkert
Mevr. J.L.E.M.W.R.R. Tiesinga-Autsema
  - voorzitter

- vicevoorzitter
- penningmeester

- secretaris

- lid
- lid
- lid
(*)

(*)
(*)

(*)

tot 25-03-2015

* = tevens lid van het Dagelijks Bestuur


Een casus: Gift 350 euro
Veteraan is in dienst geweest bij de Luchtmobiele Brigade en is in 1994/1995 op missie geweest naar Bosnië. Hij heeft naar aanleiding van de missie PTSS ontwikkeld. In 1997 is hij overgegaan naar de burgermaatschappij. In 1998 heeft hij een zeer ernstig motorongeluk gehad, waarbij hij zeer zwaar gewond is geraakt en blijvend fysieke beperkingen opliep. Als gevolg van dit ongeluk is hij arbeidsongeschikt geworden. Door onverstandig financieel handelen is hij tevens in financiële problemen geraakt.
Sinds 2016 staat hij vrijwillig onder curatele en is er schuldhulpverlening opgestart. Hij kan echter op dit moment niet de noodzakelijke steunzolen aanschaffen, zonder welke hij niet pijnloos kan lopen . Tevens moet hij een tandarts behandeling ondergaan omdat hij sinds het ongeluk ernstige gebitsproblemen heeft. De behandelaar verzoekt om een gift van 5199,85 euro om zowel steunzolen als tandartsbehandeling te kunnen bekostigen. PBS kent een gift van 1050 euro toe, waarmee hij gedurende 3 jaren de benodigde steunzolen kan aanschaffen.Activiteiten, Samenwerking en CoŲrdinatie


De aanvragen om financiële steun werden in de meeste gevallen ontvangen via de Stichting
de Basis. Veel van deze aanvragen werden ook geadresseerd aan het Fonds 1815 en de
Stichting Fonds KL 1940. Over deze aanvragen werd telkenmale in een openhartige sfeer
overlegd tussen de secretarissen van de drie Fondsen.

De aanvragen van het Dienstencentrum Bedrijfsmaatschappelijk werk (Dc-BMW) waren gewoonlijk voorzien van uitgebreide rapporten en een advies. De rapporten zijn nog steeds niet altijd van een kwaliteit die het bestuur wenselijk acht. Mede daarom werd, zoals eerder vermeld, in een zestal gevallen verzocht om aanvullende informatie en/of toelichting. De samenwerking met Fonds 1815 en Stichting Fonds KL 1940 verliep ook in 2016 weer op plezierige en constructieve wijze. Indien in goed overleg werd besloten tot honorering van de aanvraag, werden de gevraagde bedragen verdeeld over de drie instellingen. De Prins Bernhard Stichting, als de minst gefottuneerde partner, nam veelal op bescheiden wijze deel aan de gift of lening terwijl beide andere partners het leeuwendeel voor hun rekening namen. De financiële afhandeling van de gezamenlijke steun werd telkenmale op professionele wijze verzorgd door de secretaris van Fonds 1815.

De Prins Bernhard Stichting stelt de samenwerking met Fonds 1815 en Stichting Fonds KL 1940 nog steeds zeer op prijs en hoopt dat deze op gelijke wijze voortgezet zal worden in 2017. Stichting de Basis verdient opnieuw waardering en dank voor de verleende diensten en ondersteuning. Ook in 2016 heeft Mevr. Evelien Visscher op deskundige wijze voorzien in administratieve ondersteuning van de Prins Bernhard Stichting. Het Bestuur van de Prins Bernhard Stichting is Stichting de Basis en Mevr. Evelien Visscher onverminderd zeer erkentelijk voor hun ondersteuning.

Een casus:
Fondsaanvraag van de Basis. Deze veteraan is in dienst geweest bij de Luchtmobiele Brigade en uitgezonden naar Afghanistan in 2010. ln 2011 heeft hij de dienst verlaten en is aan een HBO-V opleiding begonnen. Hij heeft uitzendgerelateerde klachten ontwikkeld en PTSS is gediagnosticeerd. Hij ontvangt daarvoor een MlP. Hij volgde bij het Sinaï Centrum in Amersfoot sinds maart 2015 een traumabehandeling, maar heeft deze behandeling moeten staken omdat hij door financiële problemen het eigen risico niet kon betalen. Met een bedrag van 922,48 kan hij het eigen risico voor 2015 en 2016 betalen en de behandeling voortzetten. Betrokkene staat inmiddels onder bewind en de verwachting is dat hij in 2017 zelf het eigen risico zal kunnen voldoen. Het bestuur van PBS besluit om een gift van 922,48 euro te verstrekken.


Er werden 15 aanvragen afgewezen omdat naar het oordeel van het bestuur niet voldaan werd aan de toetsingscriteria. In vijf (5) gevallen was de aanvrager noch veteraan, noch lid van de BNMO. In vijf (5) gevallen was er naar het inzicht van het bestuur geen relatie met het uitzendverleden en in drie (3) gevallen geen sprake van wezenlijke financiële nood. Tenslotte werd door 2 hulpvragers voor de tweede, respectievelijk derde maal steun gevraagd.

Op grond van de aanvragen werden zeven (7) leningen verstrekt en dertien (13) giften toegekend. Qua giften een lichte stijging ten opzichte van 2015, het aantal leningen is meer
dan verdubbeld.

Zes aanvragen waren in eerste instantie naar het inzicht van het bestuur onvoldoende onderbouwd en/of leverden veel vragen op. Deze aanvragen werden terug aangeboden aan de rapporteur met verzoek om de gewenste informatie. Van twee aanvragen werd vervolgens niets meer gehoord, twee aanvragen zijn nog niet afgerond en gaan over naar 2017, de resterende twee aanvragen werden naar tevredenheid aangevuld en/of toegelicht en alsnog door het bestuur behandeld.

Eén aanvrager zag uiteindelijk af van de lening die hem werd toegekend door de 3 fondsen. Door een miscommunicatie met Stichting Fonds 1815 werd dit bedrag pas recent, in maart 2017, teruggestort. Tenslotte werden vier (4) Kerstgiften toegekend.

Inkomsten zijn verkregen uit dividenden, rente, giften, legaten of erfstellingen en voorts uit de jaarlijkse verdeling van de ontvangen gelden van de Stichting Gezamenlijke Militaire Fondsen (GMF). Het bedrag varieert per jaar, afhankelijk van de opbrengsten zoals schenkingen en legaten.

 

Verstrekte bedragen kunnen als volgt worden gespecificeerd

    2012   2013   2014   2015   2016
Giften   25   23   15   12   13
Kerstgiften   23   6   7   5   4
Uitkeringen totaal   48   29   22   17   17
Uitkeringen bedrag   37.345   17.656   12.078   11.190   14.562
                     
Aantal leningen   7   3   6   3   7
Leningen bedrag   22.865   6.460   10.870   8.400   19.829
                     
Totaal bedrag   60.210   24.116   22.948   19.590   34.391


Een casus:
Betrokkene is in dienst geweest bij de KL en is tweemaal op missie geweest naar voormalig Joegoslavië. Als gevolg van deze missies heeft hij PTSS ontwikkeld. Hij is gescheiden en opnieuw gehuwd. Samen hebben ze drie kinderen. Beide echtlieden hebben schulden opgebouwd. De toegewezen bewindvoerder heeft verwijtbare fouten gemaakt en is door de kantonrechter ontslagen. Er is een nieuwe bewindvoerder aangesteld, maar door een miscommunicatie bij de dossier overdracht zijn huurschulden ontstaan en dreigt acute huisuitzetting. Om dit te voorkomen is een bedrag van ruim 5000 euro nodig. Fonds 1815 en Stichting Fonds KL 1940 schenken beiden 2020 euro en PBS schenkt 1500 euro.