Prins Bernhard Stichting Karel Doorman Fonds Van Weerden Poelmanfonds Stichting Eereschuld en Dankbaarheid
 
 
   
 

Jaarrekening 2017

BALANS PER 31 DECEMBER

ACTIVA   2017 (€)   2016 (€)
Inventaris   1.563   2.044
Deelname GMF   45   45
Overlopende Activa   0   0
Leningen u/g   441.952   532.304
Incasso Debiteuren   131.080   132.559
Voorschotten Debiteuren   0   233
Effecten   1.368.454   1.201.542
NTO Couponrente   -   -
Liquide middelen   471.161   534.901
Totaal   2.414.255   2.403.628
   
PASSIVA   2017 (€)   2016 (€)
Eigen vermogen   2.414.255   2.403.628
Schulden korte termijn             -             -
Totaal   2.414.255   2.403.628


Toelichting op de balans

Inventaris
De inventaris is gewaardeerd tegen de aanschafwaarde verminderd met de afschrijvingen t.b.v. de computer van de Secretaris, 1e Penningmeester, laptop en de archiefkasten en computer van de 2e Penningmeester gedurende vijf jaar. De gehanteerde methode van afschrijvingen is in overeen-stemming met de in Nederland gebruikelijke afschrijvingsmethoden.

Leningen u/g

Stand leningen u/g per 1 januari 2017   532.304
Nieuw verstrekte leningen rentedragend   79.021
Nieuw verstrekte renteloze leningen + 17.500
    628.825
Aflossingen rentedragende leningen   153.693
Aflossingen renteloze leningen - 33.180
Stand leningen u/g 31 december 2017   441.952
   

De leningen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Geen rekening is gehouden met het feit dat een beperkt deel van de leningen oninbaar zal zijn. Op het moment dat deze voorzienbaar is, zullen deze leningen ten laste van het resultaat worden gebracht.

De rente op de leningen is niet in de balans opgenomen. Deze is pas opeisbaar als de lening is afgelost. Per ultimo 2017 was het bedrag van deze latente vorderingen € 145.515 Hierbij wordt opgemerkt dat de rente debiteuren € 110.047 en de rente Incasso Debiteuren € 35.468 gescheiden in de administratie zijn opgenomen.

Obligaties en aandelen
De obligaties zijn gewaardeerd tegen marktwaarde einde boekjaar. Alle stukken zijn in bewaring bij de ABN-MeesPierson. De koerswaarde van de effectenportefeuille bedraagt ultimo 2017 € 1.368.455 (2016: €1.201.542).

Vermogen
De gemiddelde inflatiecorrectie voor de gezinsconsumptie bedroeg in 2017 1,4 % (bron: CBS). Om de inflatie geheel te compenseren is er een toename van het vermogen van € 33.800,00 nodig. Het vermogen is met € 10.627,00 gestegen.

Stand van het vermogen per 1 januari 2016   2.403.628
Saldo boekjaar 2016 + 10.627
Eigen vermogen per 31 december 2016   2.414.255
   


REKENING VAN BATEN EN LASTEN 2017

BATEN   2017 (€)   2016 (€)
Couponrente   -       -    
Kosten obligaties   0       -/- 8    
        0       -/-8
                 
Rente leningen       18.240       14.013
Rente       34.077       13.918
Giften, donaties       5.581       6.415
Totaal       57.898       34.338
                 
LASTEN   2017 (€)   2016 (€)
Schenkingen       7.998       13.487
Oninbare Leningen       8.198       16.744
                 
Beheerskosten                
Vergoeding Penningmeesters   0       6.805    
Vergoeding Administrateur   9.027       4.400    
Vergoeding Hulpverleners   2.383       7.823    
Reiskosten   1.271       2.860    
Sociaal Bezoek   -       -    
Overige beheerskosten   21.122       16.669    
Kosten PR-activiteiten          -              -    
        33.804       38.557
Totaal lasten       50.000       68.788
                 
Saldo       7.898       -/- 34.450
                 
Bijzondere baten & lasten                
Disagio       0       -/- 7.539
Agio       2.729                -
                 
Saldo       10.627       -/- 41.990
                 


Toelichting op de rekening van baten en lasten

Giften, donaties
Donaties van onderdelen   472
Bijdrage St. Gezamenlijke Militaire Fondsen   4.687
Diverse donaties + 422
Totaal   5.581
   

Wanbetaling leningen
Nadat er in de loop van 2017 drie dossier door de deurwaarder zijn afgesloten omdat er geen verhaal meer mogelijk is, zijn er op 31 december 2017 nog 9 dossiers die een totaalbedrag van € 131.080,00 vertegenwoordigen bij de deurwaarder c.q. Gemeenten (WSNP) in behandeling.

 


VERKLARING RAAD van BEHEER

De Raad van Bestuur van de Stichting – met in achtneming van artikel 10 van de Statuten -  geeft goedkeuring aan de vaststelling van de jaarrekening 2017.

Namens de Raad van Bestuur,

J.A.H. van Hoof, Voorzitter
R.B. Sonder, Secretaris