Prins Bernhard Stichting Karel Doorman Fonds Van Weerden Poelmanfonds Stichting Eereschuld en Dankbaarheid
 
 
   
 

Verslag van de Raad van Bestuur


INLEIDING

In dit jaarverslag geeft de Raad van Bestuur (RvB) van de Stichting Het Van Weerden Poelmanfonds inzicht in het gevoerde beleid over het jaar 2016. Tevens bevat dit verslag de Jaarrekening 2016 en het verslag van de Kas Controle Commissie over die Jaarrekening.


DOELSTELLING

De Stichting het van Weerden Poelman Fonds heeft tot doel om degenen die tot de doelgroep behoren te ondersteunen bij het overwinnen van financiŽle problemen die zijn ontstaan door sociale en/of medische omstandigheden. De persoonlijke verantwoordelijkheid staat altijd centraal, die zal de Stichting nooit overnemen. Het criterium ten aanzien van de doelgroep van het Fonds is als volgt vastgesteld: alle actief dienenden van de Koninklijke Luchtmacht en postactieve medewerkers die tenminste acht jaar een aanstelling bij de Koninklijke Luchtmacht hebben gehad, alsmede de gezinnen en nabestaanden van genoemde medewerkers.

De Stichting heeft de ANBI status en werkt dan ook zonder winstoogmerk.


BELEID

Bij veel aanvragen is daadwerkelijke financiële steun noodzakelijk. Soms is het geven van advies voldoende om problemen te overwinnen. Bij aanvragen waar het medische aspect doorslaggevend is en andere (externe) financiële voorzieningen niet of onvoldoende ondersteuning bieden, wordt meestal een gehele of gedeeltelijke schenking gedaan. Andere aanvragen komt het Fonds tegemoet met een (renteloze) lening. Onvoldoende onderbouwde aanvragen of aanvragen die niet in de doelstelling van het Fonds passen worden afgewezen. Bij elke aanvraag wordt door de RvB bezien of begeleiding en/ of advies door derden wenselijk of zelfs noodzakelijk is.

Door het ondersteunen van actief dienenden bij persoonlijke financiële problemen wordt niet alleen de individuele medewerker en zijn naaste omgeving geholpen maar ook Defensie en het Commando Luchtstrijdkrachten (CLSK) . Zo kunnen arbeidsverzuim en veiligheidsrisico's als gevolg van een schuldenlast door financiële ondersteuning en begeleiding worden voorkomen of terug gedrongen. De organisatie is immers niet alleen gebaat bij medewerkers die bij ontvangen hulp weer goed gaan of blijven functioneren maar ook bij het voorkomen van reputatieschade. Voor (postactieve)medewerkers vervult het Fonds een sociaal-financieel vangnet voor die omstandigheden waarin andere instanties veelal geen steun (meer) bieden.

In 2015 is de RvB in overleg met en na goedkeuring door de Raad van Toezicht (RvT) gestart met gesprekken met externe vermogensbeheerders over het beheer van de beleggingsportefeuille van het Fonds. Die gesprekken hebben er in 2016 toe geleid dat uiteindelijk is gekozen voor ABN-AMRO MeesPiersen als Externe Vermogensbeheerder. In dit verslagjaar zijn de diverse arrangementen daarover vastgelegd in een overeenkomst tussen ABN-AMRO MeesPiersen en de Stichting Het Van Weerden Poelman Fonds.

Verder heeft het Fonds in 2016 de ANBI status verkregen. De daarbij behorende regelingen over de inrichting en bestuur van het Fonds zijn inmiddels geïmplementeerd. Zo is de functie van 2e Penningmeester uit de Raad van Bestuur verdwenen. Daarvoor in de plaats is de functie van Administrateur ingesteld. Deze Administrateur maakt geen deel uit van de RvB. Zijn werkzaamheden zijn deze lfde als die van de voormalige 2• Penningmeester.

Tenslotte heeft de RvB een nieuw beleidsplan voor het te voeren beleid voor de komende jarenopgesteld. Na goedkeuring door de Raad van Toezicht {RvT) is dit beleidsplan in november 2016 vastgesteld met de titel Beleidsplan 2017-2020. Een verkorte versie van dit plan is te vinden op de website van het Fonds.


WERKWIJZE

Raad van Bestuur
Voor de behandeling van steunaanvragen is de RvB in 2016 elf maal in reguliere vergadering bijeengekomen. Daarnaast heeft het Dagelijks Bestuur (DB) een aantal spoedeisende beslissingen genomen die later in de voltallige vergaderingen van de RvB zijn behandeld. De bijeenkomsten hebben steeds plaatsgevonden op de verschillende Defensieonderdelen en onderdelen van het Commando Luchtstrijdkrachten (CLSK) waarbij de RvBsteeds gastvrij is ontvangen.

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht (RvT) heeft in 2016 twee maal met de RvB vergaderd. De RvB wordt hierbij vertegenwoordigd door het DB. Tijdens deze vergaderingen heeft het DB verslag uitgebracht van het gevoerde beleid en haar werkzaamheden. In de voorjaarsvergadering is met name afrondend gesproken over extern vermogensbeheer.ln de najaarsve rgadering is het jaarverslag 2015 besproken en goedgekeurd. Daarnaast is er in beide vergaderingen uitgebreid en vruchtbaar gediscussieerd over het nieuwe Beleidsplan 2017-2020. Ook het 70-jarig bestaan van het Fonds in 2017 is onderwerp van gesprek geweest.

Kascontrole commissie
De Kascontrole Commissie (KCC) bestaat uit een lid van de RvT en minimaal een tweede onafhankelijk persoon. De KCC heeft in 2016 de Jaarrekening 2015 gecontroleerd. Op basis van die controle heeft de KCC geadviseerd beide Penningmeesters decharge te verlenen voor het gevoerde beleid. RvT en RvB hebben dat advies overgenomen. In 2016 heeft er driemaal een interne controle van de administratieve afhandeling van de steunaanvragen plaatsgevonden door twee leden van de RvB. Daarbij zijn geen onvolkomenheden geconstateerd.

Ondersteuners RvB
De RvB krijgt bij haar werkzaamheden ondersteuning van Onderdeelsvertegenwoordigers van de CLSK onderdelen, medewerkers van het Bedrijfs Maatschappelijk Werk Defensie (DC BMW), Geestelijke Verzorgers, twee postactieve militairen en een actief dienende militair van het CLSK. Zij dienen met de aanvrager verzoeken in voor ondersteuning en adviseren en begeleiden zo nodig de aanvrager gedurende dat proces. Ook kunnen zij worden ingezet als budgetcoach als een stringentere financiële begeleiding noodzakelijk is. Soms wordt een professioneel extern bureau ingezet als er bij een aanvrager een complexe situatie is ontstaan. In 2016 is er een cliënt begeleid door middel van inkomensbeheer door een extern bureau. Ook in 2016 heeft de RvB dankbaar gebruik gemaakt van de grote inzet van al deze ondersteuners.

Communicatie
De aandacht lag in het verslagjaar voornamelijk bij het opnieuw inrichten van de website van het Fonds. Inmiddels is die reconstructie voltooid en kan zowel via Internet als Intranet op een toegankelijke manier informatie over het Fonds worden gevonden.

Verder heeft de RvB zich georiënteerd op het 70- jarig bestaan van het Fonds in 2017. Daartoe is inmiddels met steun van de Commandant Luchtstrijdkrachten en namens hem met de Chef Kabinet een aantal activiteiten ontwikkeld die in 2017 tot uitvoering zullen komen.


FINANCIËLE ZAKEN

In het jaar 2016 is het rentepercentage van leningen en herziening van leningen vastgesteld op 1%. leder jaar wordt het rentepercentage opnieuw bekeken en indien nodig aangepast. De gelden zijn in 2016 verder verdeeld over diverse banken. Het rendement op het vermogen (31-12-2015) was in 2016 1,15%. De te ontvangen rente van de banken is sterk teruggelopen . Vanaf juli 2016 is het vermogensbeheer overgegaan van de penningmeester naar de externe vermogensbeheerder ABNAMRO MeesPierson. Het Fonds is nog steeds financieel gezond maar het rendement op sparen en beleggen zal de komende jaren naar verwachting laag blijven. In 2016 is het eigen vermogen met 1,71% gedaald ten opzichte van 2015. De Balans, Rekening van Baten en Lasten en overige financiële gegevens zijn opgenomen op bladzijde 11 en volgende.

Ook in 2016 heeft de RvB gekeken hoe de Bestuurskosten nog verder beheersbaar kunnen worden gemaakt. Dat heeft geresulteerd in nagenoeg dezelfde beheerskosten voor het Fonds als 2015. Dit beleidsaspect blijft de aandacht houden van de RvB.

De couponrente is verrekend met de ontvangen couponrente en de rente op spaarrekeningen in verband met de verkoop van de aandelen en obligaties in 2016.


DONATIES

In 2016 zijn donaties ten bedrage van € 1242,00 ontvangen van de postactieve verenigingen van de vliegbases Volkel en Leeuwarden en van het Defensie Helicopter Commando en eenmalig van een individuele cliënt. Daarnaast zijn er nog 106 vaste donateurs die jaarlijks een bijdrage schenken. In 2016 was deze bijdrage in totaal € 549,00. Tenslotte heeft het Fonds haar jaarlijkse bijdrage van de Stichting Gezamenlijke Militaire Fondsen ontvangen ten bedrage van € 4624,00. De RvB constateert dat het aantal donaties langzaam afneemt. Het is de bedoeling dat in 2017 meer aandacht wordt besteed aan bekendheid van het Fonds ter gelegenheid van het 70 jarig bestaan. Het aspect donaties krijgt dan ook aandacht.


STEUNAANVRAGEN

In 2016 heeft het Fonds 62 aanvragen voor financiële oncfersteuning ontvangen. Van deze 62 aanvragen zijn er 41 gehonoreerd. (In 2015 werden 64 aanvragen ontvangen). Onderstaand is een aantal specificaties weergegeven van de aanvragen . Op 31 december 2016 had het Fonds bij 58 cliënten een lening uitstaan die maandelijks wordt afgelost.

Overzicht aantallen Actief Dienenden/Postactieven
  Actief dienenden 42  
  Postactieven 20  
  totaal 62  

De bovenstaande verdeling is nagenoeg gelijk aan die van 2015. Ook in 2016 zien we dat bijna de helft van de aanvragen afkomstig is van postactieven.

Overzicht verdeling naar leeftijd van de aanvragers
  20-30 jaar 7  
  30-40 jaar 16  
  40-50 jaar 16  
  50-60 jaar 18  
  60-70 jaar 2  
  70-80 jaar 3  
  80-90 jaar -  
  totaal 62  

Een stabiel beeld zoals in voorgaande jaren.

Overzicht van een verdeling naar rang
  Majoor 3   Korporaal (1) 15  
  Kapitein 3   Soldaat 2  
  Tweede/Eerste Luitenant 1   Schaal 3 1  
  Adjudant 4   Schaal 4 1  
  Sergeant-majoor 11   Schaal 5 1  
  Sergeant (1) 19   Schaal 6 1  
  totaal       62  

Geen significante afwijkingen t .o.v. voorgaande jaren.

Overzicht achtergrond aanvragen
  Medisch 7  
  (Psycho)sociaal 26  
  Schuldsanering 7  
  Echtscheiding 8  
  Overig 14  
  totaal 62  

Het belangrijkste deel van de aanvragen wordt ook in 2016 gevormd door mensen die het huishoudboekje niet op orde (kunnen) houden. Vaak liggen sociale en/of psychische problemen ten grondslag aan de ontstane situatie. De RvB constateert ook, analoog aan het NIBUD, dat (ex)medewerkers worden geconfronteerd met hogere vaste lasten zoals huishuur en hogere zorgkosten. Als er dan ook nog een inkomensdaling bij komt vanwege ziekte, ontslag of arbeidsongeschiktheid van de medewerker of de partner ontstaat vaak een uitzichtloze situatie. Door een combinatie of optelsom van die oorzaken ontstaan er complexe aanvragen en wordt zelfredzaamheid een lastige opgave. Verder ziet de RvB een lichte toename van het aantal aanvragen met een financiële problematiek als gevolg van een Post Traumatisch Stress Stoornis (PTSS) bij (ex) medewerkers van de Klu. Tot slot zijn ook in 2016 de ABP pensioenen niet geïndexeerd waardoor een toenemend aantal postactieven met een lager inkomen sneller in de financiële problemen kon geraken. Schulden kunnen zo in korte tijd oplopen tot enkele tienduizenden euro's. In 2016 zien we een toename van het aantal aanvragen van postactieven. Dat aantal vormt bijna de helft van het aantal gehonoreerde aanvragen.


DUBIEUZE DEBITEUREN

De hierboven beschreven problematiek is er mede de oorzaak van dat ook (ex) Klu-medewerkers in de loop der jaren in aanraking zijn gekomen met Gerechtsdeurwaarders, de (Gemeentelijke) Schuldhulpverlening en/of te maken hebben gekregen met de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) . Vaak kloppen ze dan aan bij Het Van Weerden Poelmanfonds. Het Fonds probeert altijd te helpen en de schulden te saneren zodat het fonds als enige sch uldeiser over blijft. Bij al te grote schuldbedragen wordt een oplossing gezocht met andere fondsen en instellingen en/of schuldeisers.

Ook in 2016 is het Fonds geconfronteerd met cliënten die hun verplichtingen tegenover het Fonds over het terugbetalen van een lening ondanks diverse aansporingen en inzet van een deurwaarder niet zijn nagekomen (dubieuze debiteuren of wanbetalers). Tevens is in 2016 het WSNP traject voor een drietal elienten afgesloten waardoor er geen verhaal meer mogelijk is voor het Fonds. In een geval was de schuld niet meer te innen vanwege overlijden van een client. In zo'n geval wordt de schuld van betrokkene en de nabestaanden door het Fonds kwijtgescholden. Dit alles heeft over het jaar 2016 geleid tot een afschrijving van € 16.744,00 voor het Fonds (zie onderstaand overzicht). Vooral met de categorie cliënten die niet maandelijks automatisch aflossen via Defensie of het ABP is het vaak ondanks een getekende overeenkomst moeilijk in contact te treden met deze cliënten en dan in gesprek te gaan om het verschuldigde bedrag terug te vorderen .


Overzicht ”Oninbare Bedragen 2016”
  Deurwaarder/WSNP € 10.670,-  
  Overig € 6.074,-  
  totaal € 16.744,-  

Op 31 december 2016 lagen er nog 8 dossiers voor afhandeling bij de deurwaarder (wanbetaling: € 81.731,00) en zijn 4 dossiers in behandeling onder de noemer van de WSNP {€ 50.828, 00). De kans is aanwezig dat van de 8 dossiers wanbetaling een aantal ook bij de WSNP zal belanden. In een dergelijk geval is er voor het Fonds meestal geen verhaal meer mogelijk. De RvB gaat er van uit dat in ieder geval een deel van de uitstaande bedragen alsnog via de deurwaarder terug vloeit naar het Fonds.

De negatieve ontwikkelingen op het gebied van wanbetaling is een punt van aanhoudende zorg van de RvB. De RvB heeft daarom in haar Beleidsplan 2017-2020 een aantal maatregelen ter uitvoering opgenomen om die problematiek zoveel mogelijk beheersbaar te houden. Zo zet de RvB ter voorkoming en oplossing van en begeleiding bij financiële problemen, steeds meer een eigen of externe budgetcoach in. Ook in 2016 heeft dat tot positieve resultaten geleid. De daarmee gepaard gaande kosten neemt het Fonds voor zijn rekening. Door de toenemende noodzaak aan en vraag naar coaching en begeleiding zijn voor de komende jaren daarvoor extra kosten te verwachten.


SLOTWOORD

De RvB is van mening dat Het Van Weerden Poelmanfonds op dit moment en ook in de toekomst medewerkers en ex-medewerkers van de Koninklijke Luchtmacht die in financiële moeilijkheden zijn geraakt kan blijven ondersteunen. Met het Fonds staat de (ex)medewerkers van de Koninklijke Luchtmacht een waardevol sociaal-financieel vangnet ter beschikking.

De RvB dankt iedereen zowel binnen als buiten de Koninklijke Luchtmacht die ook in 2016 de Stichting Het Van Weerden Poelmanfonds op enigerlei wijze heeft ondersteund.

Namens de Raad van Bestuur,

H.J.M. Melker
Voorzitter

R.B. Sonder
Secretaris