Jaarverslag 2018

BALANS PER 31 DECEMBER 2018

ACTIVA   2018 ()   2017 (€)
Obligaties 6 ¼% Oostenrijk   59.000   59.000
ING First Class Obligatie Fonds   51.000   51.000
ING Opport Obligatie Fonds   40.000   41.000
ING InternetPlus Sparen   4.464   14
Girorekening 1940   416   244
Beleggen zelf   109   51
Uitstaande leningen       -   2.500
Totaal   154.989   153.809
   
PASSIVA   2018 (€)   2017 (€)
Vermogen
  153.809   156.236
Exploitatiesaldo     1.180    -/- 2.427
Nieuw eigen vermogen   154.989   153.809

Toelichting
Obligaties Oostenrijk zijn gewaardeerd tegen een conservatieve beurswaarde.
Obligaties ING zijn gewaardeerd tegen de gemiddelde waarde in 2018

REKENING VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

BATEN   2018 (€)   2017 (€)
Rente en dividend   5.688   5.771
Aandeel in opbrengst GMF   6.317   4.050
Donaties/Diversen   1.000   333
Totaal   13.005   10.154
   
LASTEN   2018 (€)   2017 (€)
Afschrijving op leningen   -   -
Giften   2.350   2.646
Kerstgiften   5.800   5.200
Sociale zorg (w.o. huisbezoek)   1.357   1.247
Kosten betalingsverkeer/kantoor   337   387
Vergader- en reiskosten   1.981   2.074
Herwaardering belegd kapitaal       -   1.000
    11.825   12.581
Exploitatie saldo   1.180   -/- 2.427
    13.005   10.154

 

SPECIFICATIE STEUNVERLENING
Naar totaalbedrag

Jaar     Giften en
afschrijvingen
op leningen
    Kerstgiften      
2018   2.350   5.800      
2017   2.646   5.200      
2016   7.318   5.700      
2015   5.000   6.200      
2014   2.700   6.275      

SPECIFICATIE STEUNVERLENING
Naar aantal/Gemiddeld bedrag

Jaar     Giften en
afschrijvingen
op leningen
    Kerstgiften      
2018   6/392   23/252      
2017   8/331   24/217      
2016   9/813   26/219      
2015   6/830   30/206      
2014   2/1.350   31/202      

Giften en Testamentaire beschikkingen

De fiscus staat aftrek toe voor de inkomstenbelasting indien u bereid bent uw jaarlijkse bijdrage om te zetten in een belofte bij notariële akte tot betaling van een vast bedrag gedurende vijf jaar, maar in ieder geval eindigend bij overlijden. Afhankelijk van uw belastingschijf betaalt u netto slechts ± 65%, resp. 58% of 48% van het door u aan de Stichting geschonken bedrag.

De Stichting neemt graag de kosten op zich en zorgt voor de notariële akte bij een toezegging van tenminste vijf maal een bijdrage van minimaal € 45,-.

Zij die de Stichting bij testamentaire beschikking willen gedenken, kunnen daartoe de volgende vorm kiezen:
“Ik vermaak aan de Stichting Eereschuld en Dankbaarheid, gevestigd te Den Haag, de som van € ....,-, uit te keren ... maanden na mijn overlijden, vrij van alle kosten en rechten.”

Wij zijn gaarne bereid u over deze mogelijkheden in te lichten.

Donateurs

Gedurende een lange reeks van jaren hebben velen het werk van de Stichting ondersteund met een jaarlijkse financiële bijdrage. Het bestuur heeft deze donateurs persoonlijk benaderd over de wijze waarop deze ondersteuning kan worden voortgezet.