Financieel jaarverslag 2018


Voorwoord

Veranderingen doorvoeren bij een fonds dat al meer dan tweehonderd jaar haar waarde bewijst moet met uiterste zorgvuldigheid gebeuren. Vorig jaar is de inhoud van het jaarverslag aangepast met het doel duidelijker te maken wat in het verslagjaar is bereikt en hoe het vermogen van Fonds 1815 zich ontwikkelt. Op basis van de reacties mag ik de conclusie trekken dat we daarin goed zijn geslaagd en daarom zullen we ook dit jaarverslag over 2018 op de ingezette weg voortgaan. Wel is het nog te vroeg om nu al teveel te verwachten van trends en ontwikkelingen en moeten we sowieso voorzichtig zijn met overhaaste analyses.

Het aantal steunaanvragen is ten opzichte van 2017 gedaald, van 78 naar 51 maar we zien wel een eerste aanzet naar een toename van schuldenproblematiek, ook bij militairen in actieve dienst. In 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden en dat heeft ook gevolgen voor Fonds 1815. Gelukkig was het niet nodig om onze werkwijze volledig te veranderen omdat we - na binnenkomst van een steunaanvraag - de persoonlijke kenmerken van de aanvrager al anonimiseerden. Wel was het nodig om onze bewaartermijnen aan te passen en ons archief op te schonen. Een gevolg van deze nieuwe wetgeving is dat we nog voorzichtiger moeten zijn om een goed verlopen steunaanvraag, waarbij de aanvrager een positieve stap maakt op de weg terug, in de openbaarheid te brengen. Te vaak immers zijn ook anoniem gemaakte gegevens terug te herleiden naar de aanvrager.

Toch is het van belang Fonds 1815 onder de aandacht te blijven brengen, niet alleen binnen defensie of de netwerken van veteranen, maar ook bij mogelijke donateurs. Al jaren zien we de opbrengsten van de activiteiten op het gebied van fondsenwerving teruglopen; deze activiteiten worden vooral uitgevoerd onder de vlag van de Gezamenlijke Militaire Fondsen en daar waar vroeger de dienstplichtige militairen eens per jaar van deur tot deur gingen om te collecteren kan die taak vandaag de dag niet meer op een dergelijke wijze worden uitgevoerd. De dienstplicht zorgde bovendien voor een grote zichtbaarheid van defensie in de samenleving en die is nu ook veel kleiner. Gelukkig zijn we in staat het vermogen zorgvuldig te beheren en zo zien we dat we de afgelopen jaren in staat zijn geweest het redelijk goed in stand te houden.

Tijdens de Algemene Vergadering heb ik aangegeven dat ik gesprek wilde gaan met onze districtsvertegenwoordigers om te horen wat leeft in het land en waar het bestuur de districten kan steunen. In de herfst van 2018 en in de eerste weken van 2019 heb ik "het rondje langs de velden" gemaakt en ik kijk er met heel veel plezier op terug. De betrokkenheid is groot, de bereidheid om meer te doen ook maar soms lukt het niet om de weg naar de juiste plaatsen en instanties te vinden. Ook is duidelijk geworden dat Fonds 1815 met zijn tijd is meegegaan en dat grote aanpassingen aan beleid of praktijk niet aan de orde zijn. Bij sommige districten leeft de wens om geleidelijk te verjongen en die ontwikkeling juich ik toe. Vooral op het gebied van de veteranen is de laatste jaren veel veranderd; de groep lndië-veteranen is zeer klein geworden en de jongere generatie is moeilijker te bereiken, omdat ze vaak nog midden in de maatschappij staan en volop bezig zijn met hun maatschappelijke carriere. Dan is het goed als er districtsvertegenwoordigers komen die nog relatief dichtbij die nieuwe generatie staan.

Mijn rondreis langs de districten en de vergaderingen met het bestuur hebben mij bevestigd dat Fonds 1815 nog steeds een waardevolle taak heeft die wordt uitgevoerd door een geweldige groep vrijwilligers. Daarvoor mijn hartelijke dank!

Voorzitter Fonds 1815
Lex Oostendorp
Luitenant-generaal b.d.


Activiteiten in 2018

Het bestuur vergaderde op 10 januari, 14 maart, 1 mei en 7 november in Stadsarchief "De Bazel" te Amsterdam. De voor 26 september geplande vergadering kwam te vervallen.

De 199-ste Algemene Vergadering van Fonds 1815 vond op 5 juni 2018 plaats op de "Zwaluwenberg" te Hilversum. Naast de voorzitter waren 7 bestuursleden en 16 Regionale Districtscommissieleden aanwezig. Gastspreker was mevrouw mr. drs. E.A. Rau. Zij hield een inleiding over "De bijzondere positie die Geestelijk Verzorgers hebben bij de zorg- en nazorg van Militaire Missies, gericht op militairen van verschillende Krijgsmacht onderdelen en hun nagelaten betrekkingen", waarmee zij haar gehoor buitengewoon wist te boeien.

Gedurende het verslagjaar verleende het Fonds in 41 gevallen (2017: 62) financiële steun; zulks in de vorm van 34 giften (€ 39.209) en 7 renteloze leningen (€ 20.333). lnspanning om meer bekendheid te creëren resulteerde in 2018 niet in een toename van aanvragen om steunverlening. (Details over afwijzingen van steunaanvragen komen op de volgende pagina bij Ontwikkelingen en trends aan de orde).

De voorzitter- tevens in zijn functie van voorzitter van de GMF - startte 2018 op de Nieuwjaarsreceptie van Bisschop Punt, tevens krijgsmacht- bisschop, was onder meer in gesprek met de directeur Veteraneninstituut in Doorn, was aanwezig bij de Conferentie Landelijk Zorgsysteem Veteranen in Amsterdam en bij het Hoofd Dienstencentrum Bedrijfsmaatschappelijk Werk Defensie in Utrecht. Hij bezocht de Veteranendagen in Amsterdam en Den Haag en overlegde "te velde" bij 6 van de 7 Regionale Districten.

De "kleine commissie", gevormd door mevrouw kolonel M.Y. Molenaar en de heren F. C. Six en A. de Lanoy Meijer, werd wekelijks door de administrateur W.B. Schutrups ingelicht over nieuwe steunaanvragen. Aan de hand van gestelde criteria vond de behandeling, naast bijeenkomsten ten burele van Fonds 1815, veelal per e-mail plaats.

De Districtscommissarissen reageerden op de "reminder" van het secretariaat om per Regio een voorzitter aan te wijzen en namen de missie om bij het werven van nieuwe commissieleden "verjonging" in acht te nemen ter harte. De Regie's West en Zuid - Oost behoeven versterking.

Het secretariaat verzond een “reminder” aan de Districtscommissarissen om per Regio een voorzitter aan te wijzen en bij het werven van nieuwe commissieleden “verjonging” in acht te nemen. Regio West behoeft versterking.

Het nieuwe Steunaanvraagformulier wordt gebruikt en voldoet.

Het secretariaat verzond de aan de" Algemene Verordening Gegevensbescherming"- verbonden vrijwilligersovereenkomst ter ondertekening aan het bestuur en de leden van de Regionale Districten. Nog niet aile overeenkomsten zijn retour ontvangen!

Mevrouw M.Y. Molenaar is per 1 januari 2018 bevorderd tot kolonel bij het Wapen der Koninklijke Marechaussee.
Luitenant-kolonel b.d. D.M. Brongers (voorzitter Regio West) ontving op 26 april 2018 uit handen van Minister van Defensie, A. Bijleveld, in het Nationaal Militair Museum te Soesterberg een Koninklijke Onderscheiding en werd Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Medisch adviseur drs. Th.E. Fick beeindigde zijn bestuursfunctie in september 2018. De heer A. de Lanoy Meijer, heeft zijn bestuursfunctie van eerste penningmeester in juni 2018 overdragen aan de heer P.L. Croockewit. Voorzitter en bestuur zullen t.z.t. in stijl afscheid nemen van de heren Fick en de Lanoy Meijer en hen bedanken voor hun inbreng en inzet.

Op 18 april 2018 vergaderde voorzitter in zijn functie van voorzitter Fonds Ridderdagen, vergezeld door de vicevoorzitter, de eerste en tweede secretaris van Fonds 1815, te Amsterdam met generaal-majoor B. Dedden en brigade-generaal W. Hekman, vertegenwoordigers van de Koninklijke Vereniging van Ridders der Militaire Willemsorde.


Ontwikkelingen en trends

In dit hoofdstuk wordt uitgewerkt hoe de steunverlening van Fonds 1815 zich in de loop der tijd ontwikkelt. Op termijn kan worden beoordeeld op welke wijze Fonds 1815 kan reageren op veranderingen op het gebied van steunaanvragen en ondersteuning. Zo kan nu bijvoorbeeld worden vastgesteld dat er in 2018 een afname is in het aantal ontvangen steunaanvragen en er worden sinds 2016 geen periodieke uitkeringen meer verstrekt.

In 2018 zijn er door Fonds 1815 51 steunaanvragen ontvangen waarvan er 41 zijn toegewezen, inbegrepen 1 gift van € 3.000 van het Fonds Nationaal Huldeblijk, geschenk van Z.M. Koning Willem Ill. Van de 10 niet gehonoreerde steunaanvragen zijn 4 steunaanvragen afgewezen onder andere op statutaire gronden, het ontbreken van financiële nood of omdat de aanvraag Militair lnvaliditeitspensioen (MIP) moest worden afgewacht. Er zijn 3 steunaanvragen teruggetrokken door de aanvragers en 3 aanvragen zijn overgenomen door een ander (militair) steunfonds.


Financiële verantwoording

Ondanks de ongewijzigde defensieve koers die het bestuur van Fonds 1815 is blijven volgen heeft de roerige periode aan het eind van het jaar 2018 grote invloed gehad op het beleggingsresultaat van 2018.

De totale balanswaarde is met € 61.696 gedaald tot € 4.704.087. De effecten worden voor de balans gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere beurswaarde, ten tijde afsluiten Jaarverslag.

Het gemiddelde rendement op basis van de balanswaarde wordt bepaald door rente- en dividend- inkomsten en gerealiseerde koersresultaten. Deze componenten zijn al enige jaren zeer laag waardoor deze vorm van rendement vergelijkbaar is met dat van vorige jaar.

Op basis van de actuele beurswaarde is de overall performance van de gehele portefeuille met een grote conservatieve liquide positie -2,39%. De aandelenportefeuille laat helaas een negatief rendement van 7,57% zien welke vooral in de laatste twee maanden ontstond. Maar ook in een eerdere periode in dit jaar laat onze belegging in het mid-small cap fonds al een negatief rendement zien door een hoge concentratie van dergelijke bedrijven in de UK die uiteraard sterk beïnvloed zijn door de Brexit en de daaraan verbonden lage Pond Sterling. Hierdoor ontstond een under performance van ruim 1% tegenover onze benchmark. De obligaties hebben een goede performance Iaten zien zij het toch bescheiden vanwege de aanhoudende lage rente. De alternatieve beleggingen hebben een beperkte bijdrage geleverd maar vanwege hun kleine positie is dat niet erg invloedrijk.

 

BALANS PER 31 DECEMBER 2018 (na resultaatverdeling / afgerond in hele € 's)

ACTIVA   2018 (€)   2017 (€)
Effecten       1.961.324       1.980.463
Voorschotten  
     
   
Verstrekt   19.141       22.052    
voorziening   - 2.871       - 3.308    
        16.720       18.744
Vlottende activa
               
Vorderingen en overlopende posten
      7.319       7.199
Liquide middelen       2.719.174       2.759.377
Totaal       4.704.087       4.765.783
       
PASSIVA   2018 (€)   2017 (€)
Vermogen
               
Kapitaal   749.931       749.931    
Bestemmingsreserver                
Toekomstige uitkeringen   3.771.044       3.824.163    
        4.520.975       4.574.094
Schulden(kort)
               
Rekening crt fondsen   171.973       178.674    
Overige   11.139       13.015    
        183.112       191.689
Totaal       4.704.087       4.765.783

 

RESULTAAT over 2018 (afgerond in hele € 's )

BATEN   2018 (€)   2017 (€)
Inkomsten uit beleggingen   18.814       140.171    
Bewaarloon   - 9.246       - 9.791    
  Totaal       10.568       130.380
Financiële baten       362       1.996
Overige baten       14.564       7.099
                  
  Totaal Baten       25.494       139.475
 
LASTEN   2018 (€)   2017 (€)
Personeelskosten   22.245       23.219    
Overige uitvoeringskosten:   16.090       15.517    
Periodieke toelagen   0       0    
Giften   39.209       36.512    
Mutatie voorziening                
  verstrekte voorschotten   - 437       - 298    
Financiële lasten   1.506       1.549    
Totaal lasten       78.613       76.499
               
Toegevoegd (onttrokken)
aan bestemmingsreserve
toekomstige uitkeringen
      53.119       62.976Financiële controle

Het bestuur heeft Staelmeesters Accountants verzocht de jaarrekening te controleren, met welk verzoek is ingestemd.

Staelmeesters Accountants heeft verklaard ”De in dit verslag opgenomen balans per 31 december 2018 en resultaat over 2018 zijn ontleend aan de jaarrekening 2018 van Fonds 1815”, waarbij Staelmeesters Accountants te Amsterdam op 18 april 2019 een goedkeurende controleverklaring heeft afgegeven.

De formele goedkeuring van het jaarverslag 2018 staat op de agenda van de Algemene Vergadering van 4 juni 2018.