Beleidskader Prins Bernhard Stichting

 

Doelstelling

De Prins Bernhard Stichting verleent financiële steun aan veteranen van de Nederlandse Krijgsmacht en aan de leden van de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en dienstslachtoffers, alsmede aan hun nagelaten betrekkingen, ten einde het maatschappelijk functioneren en het maatschappelijk welzijn te bevorderen van hen die wezenlijk financieel in nood zijn komen te verkeren en van overheidswege geen toereikende hulp (kunnen) ontvangen.

Steunverlening

Aanvragen kunnen rechtstreeks bij het bestuur worden ingediend, maar in de meeste gevallen komen zij binnen via het bedrijfsmaatschappelijk werk van het Ministerie van Defensie, de Stichting De Basis of via de andere steunfondsen waarmee een samenwerkingsverband bestaat. In beginsel wordt financiŽle steun beperkt tot giften en renteloze leningen. FinanciŽle steun kan al dan niet in samenwerking met andere steunverleners worden verstrekt. Het bestuur hanteert als uitgangspunt dat er enige relatie tussen het oorlogs- of uitzendverleden van de aanvrager en de ontstane financiŽle nood aanwezig dient te zijn. Hier kan in uitzonderlijke situaties van worden afgeweken.

Organisatie

De Prins Bernhard Stichting is statutair gevestigd in Doorn. Het dagelijks bestuur beoordeelt de aanvragen met administratieve ondersteuning van Stichting De Basis.
De bestuurders zijn onbezoldigd, ontvangen geen vacatiegeld en kunnen alleen werkelijk gemaakte onkosten declareren.

Fondswerving

De Prins Bernhard Stichting is deelnemer in de Stichting Gezamenlijke Militaire Fondsen (GMF). Deze stichting zamelt geld in dat onder de deelnemers wordt verdeeld. Een enkele maal ontvangt de stichting geld door erfstelling, legaten en schenkingen. De stichting is derhalve geen actief fondswervende instelling.

Vermogensbeheer

De stichting heeft als eigen vermogen het bij de oprichting ingebrachte kapitaal en het door erfstelling, legaten of schenkingen verkregen vermogen.
Het vermogen is op een veilige manier belegd; effecten moeten soms worden verkocht om over voldoende liquide middelen voor steundoeleinden te kunnen beschikken.
De jaarrekening wordt gecontroleerd door een registeraccountant.

De stichting tracht de uitgaven te dekken uit door de GMF en derden ter beschikking gestelde gelden en de opbrengsten uit vermogen.
Uitgangspunt bij het verlenen van steun is dat de gelden bijeen zijn gebracht om de noodzakelijke steun te verlenen en niet om deze op te potten.

Uiteraard wordt getracht het vermogen waardevast op peil te houden, maar de steunverlening heeft voorrang.