Doelstelling

 

Artikel 3 der statuten luidt:

1. De Prins Bernhard Stichting verleent financiële steun aan veteranen van de Nederlandse Krijgsmacht en aan de leden van de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en dienstslachtoffers, alsmede aan hun nagelaten betrekkingen, ten einde het maatschappelijk functioneren en het maatschappelijk welzijn te bevorderen van hen die wezenlijk financieel in nood zijn komen te verkeren en van overheidswege geen toereikende hulp (kunnen) ontvangen.

2. De Prins Bernhard Stichting kan medewerking verlenen aan andere vormen van steun.


Algemeen beleid

Bij de behandeling en afdoening van de aanvragen handelt het bestuur op basis van een beleid waarbij de hulpverlening prioriteit geniet boven het in stand houden van het vermogen van de stichting.

In verband met schenkingen, erfstellingen en legaten is van belang, dat de Prins Bernhard Stichting is aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling, zodat deze schenkingen, erfstellingen en legaten niet belast zijn voor de Prins Bernhard Stichting en aftrekbaar zijn bij de schenker.

De bestuurders zijn onbezoldigd, ontvangen geen vacatiegeld en kunnen alleen werkelijk gemaakte onkosten declareren.


Een casus:
Aanvraag van Stichting de Basis t.b.v. veteraan Irak. Als gevolg van de uitzending heeft hij dermate psychische klachten ontwikkeld, dat hij inmiddels volledig arbeidsongeschikt is verklaard. Doordat hij is doorverwezen naar civiele GGZ-instelling valt hij buiten het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV) en moet daardoor zelf zowel de wettelijke als de vrijwillige eigen bijdrage bekostigen. Die financiële draagkracht heeft hij echter niet, waardoor de hulpverlening en de medicijnverstrekking voor hem zijn gestopt. De Basis verzoekt om een financiële bijdrage van de fondsen, zodat de eigen en verplichte bijdrage voldaan kan worden en tevens de bestaande schulden aangezuiverd kunnen worden. De fondsen F1815, KL1940 en PBS kennen elk een gift toe om de benodigde behandeling voor de veteraan te kunnen voortzetten.