Doelstelling

 

Artikel 3 der statuten luidt:

1. De Prins Bernhard Stichting verleent financiele steun a an veteranen van de Nederlandse Krijgsmacht, Politie die met defensie op uit zending is geweest en aan de leden van de Bond van Nederlandse Mil itaire Oorlogs- en dienstslachtoffers, alsmede aan hun nagelaten betrekkingen, ten einde het maatschappelijk functioneren en het maatschappelijk welzijn te bevorderen van hen die wezenlijk financieel in nood zijn komen te verkeren en van overheidswege geen toereikende hulp (kunnen) ontvangen.

2. De Prins Bernhard Stichting kan medewerking verlenen aan andere vormen van steun.


Algemeen beleid

Bij de behandeling en afdoening van de aanvragen handelt het bestuur op basis van een beleid waarbij de hulpverlening prioriteit geniet boven het in stand houden van het vermogen van de stichting.

In verband met schenkingen, erfstellingen en legaten is van belang, dat de Prins Bernhard Stichting is aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling, zodat deze schenkingen, erfstellingen en legaten niet belast zijn voor de Prins Bernhard Stichting en aftrekbaar zijn bij de schenker.

De bestuurders zijn onbezoldigd, ontvangen geen vacatiegeld en kunnen alleen werkelijk gemaakte onkosten declareren.


Een casus:
In 2017 is de diagnose PTSS vastgesteld bij deze veteraan. Sinds die diagnose heeft hij een eigen waning, die hij vanwege gebrek a an financiële middelen niet kan inrichten en dus niet kan bewonen. Naadgedwongen want hij nag bij partner in. Voor de behandeling van zijn PTSS is het van belang om een vaste eigen plek te hebben. Betrokkene heeft werk. Voor de inrichting van zijn woning wordt een gift verzocht vaor de aankleding van zijn woning, zoals vloer, gordijnen, witgoed, meubels en huisraad. F1815, KL 1940 en PBS schenken het totaalbedrag gezamenlijk.