Jaarverslag 2019

Prins Bernhard Stichting
In 2019 zijn door het bestuur van de Prins Bernhard Stichting 29 steunaanvragen ontvangen. Op die steunaanvragen heeft de Prins Bernhard Stichting als volgt besloten:

Toekenningen:
 • Zeven (7) schenkingen, waarvan 1 gift de afronding van een aanvraag 2018 betrof.
 • Vier (4) kerstschenkingen waarvan er een is betaald in januari 2020.
 • Vier (4) renteloze leningen
 • Twee (2) aanvragen zijn gesteund met een combinatie van een gift alsook een renteloze lening.

Afwijzingen:
Zestien (16) afwijzingen; redenen van afwijzing:

 • geen veteraan (2),
 • betreft een project van een stichting of vereniging (3),
 • aanvrager was eerder in de tijd al door PBS geholpen met een gift of lening (2), en
 • overige (9).

De trend die zichtbaar is, is dat het aantal aanvragen tot financiële steun de afgelopen drie jaar rond de 30 ligt. Het bedrag aan steun in 2019 vanuit de stichting is toegenomen t.o.v. de steun in 2018. Die verhoging zit vooral in het verstrekken van renteloze leningen € 9600,- tegenover €1500,- in 2018 en € 0,- in 2017. In de volgende grafiek is een schematisch overzicht gegeven van het totaalbedrag van (kerst)giften en renteloze leningen uitgekeerd door de Prins Bernhard Stichting, sinds 2009.

grafiek

Overzicht van het toegekende totaalbedrag aan financiŽle steun van 2009 - 2019

In de volgende grafiek is dat totaalbedrag afgezet tegen het aantal aanvragen van dat jaar om tot een gemiddelde uitkering te komen per gehonoreerde aanvraag.

grafiek

Overzicht gemiddelde steun per persoon in periode van 2009 - 2019


Achtergrond steunaanvragen

Het beeld van de problematiek van de steunaanvragers, zoals dat is geschetst in het jaarverslag PBS 2018, is niet veranderd voor 2019. De sociale rapporten gevoegd bij de steunaanvragen van 2019 illustreren vooral aanvragen gedaan door de (ex)militair met Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS).

Duidelijk wordt met de aanvragen dat een slechte financiële situatie dermate stress oplevert bij de aanvrager, dat het zijn behandeling of welzijn in de weg staat. In slechts een enkel geval is de aanvraag gedaan om af te zijn van de hoge rente bij de bank van lening.

Vaak is er sprake van een verslechterende financiële situatie, waar de veteraan niet zonder hulp zelf meer uit kan komen. Vaak hebben zij te maken met boete op boete vanwege te late betalingen, tegenover een situatie waarbij sprake is van een (tijdelijke) vermindering van inkomen.

Een aantal voorbeelden van de problematiek waar steunaanvragers mee te maken hebben zijn nog steeds:

 • Relatieproblemen, thuis en in het werk;
 • Ontslag uit de dienst ten gevolge van PTSS. Een teruggang in inkomen hebben door WW- of WAO-uitkering of MIP. Soms is werken niet mogelijk door de psychische en lichamelijke klachten. In enkele gevallen wordt ander werk gevonden, waaraan een lagere beloning is gekoppeld.
 • Nog steeds is incidenteel de nasleep van de crisis zichtbaar in de financiële problematiek van aanvragers, die veelal door de (gedwongen) verkoop van de woning met een aanzienlijke restschuld te maken hebben.
 • Een uitgavepatroon dat de inkomsten te boven gaat en leidt tot het hebben van hoge schulden bij financiële instellingen, bedrijven, maar ook bij familie en vrienden. Vaak zijn deze niet los te zien van de hiervoor genoemde voorbeelden van problematiek.

Wanneer we spreken van veteranen kan worden gesteld dat de aanvragen vooral van mannen afkomstig zijn. Net als in 2018 is in 2019 sprake geweest van 1 aanvraag ten behoeve van een vrouwelijke veteraan.

De ontvangen aanvragen werden door de leden van het dagelijks bestuur zorgvuldig bestudeerd en in goed onderling overleg met de andere fondsen werd beslist. Fondsen waaronder Fonds 1815, KL 1940, SSF KM, SSF COM, KDF en MSF.

De indruk bestaat dat er in toenemende mate sprake is van onvolledige onderbouwing van steunaanvragen. Binnen het kader van het periodieke overleg met Stichtingen de Basis en de Gezamenlijk Militaire Fondsen zijn stappen ondernomen om hierin een verbetering te realiseren.

Ondanks een bestuursbesluit dat een politiefunctionaris die op een defensie-missie uitgezonden is geweest, in aanmerking kan komen voor steunverlening, is in 2019 geen steunaanvraag vanuit deze doelgroep gedaan bij PBS.


Financieel overzicht (verkort)
Inkomsten van PBS zijn verkregen uit dividenden, rente en giften, en voorts uit de jaarlijkse verdeling van de ontvangen gelden van de GMF. Het bedrag varieert per jaar, afhankelijk van de opbrengsten zoals schenkingen en legaten en de terugbetalingen van de eerder verstrekte renteloze leningen. E.e.a. is verduidelijkt in het financieel jaarverslag PBS 2019. (Deze kan schriftelijk worden aangevraagd bij de Prins Bernhard Stichting, email: riemenspbf@gmail.com)

Toegekende steunaanvragen van 2015 tot en met 2019

    2015   2016   2017   2018   2019
Giften   12   13   13   11   7*
Kerstgiften   5   4   4   4   3**
Uitkeringen totaal   17   17   17   15   10
Uitkeringen bedrag   11.190   14.562   12.167   9.747   7.825
                     
Aantal leningen   3   7   0   1   6
Leningen bedrag   8.400   19.829   0   1.500   9.600
                     
Totaal bedrag   19.590   34.391   12.167   11.247   17.425
(*) 1 gift is een uitbetaling van een aanvraag voor financiŽle steun gedaan eind 2018
(**) de 4e kerstgift is uitbetaald in januari 2020


Bestuur Prins Bernhard Stichting

In memoriam: KLTZLDA J. van Slooten, aanstaand penningmeester PBS, die geheel onverwacht op 4 november 2019 is overleden.

In 2019 heeft mevr. mr. G.M.T. Berkel-Kikkert haar functie als lid van het Algemeen bestuur neergelegd na zich 15 jaar te hebben ingezet voor PBS in diverse functies. CDR b.d. A. Vos, sinds 2001 werkzaam voor PBS, is na 7 jaar voorzitterschap per 21 maart 2019 afgetreden als voorzitter van PBS en per direct aangetreden als lid van het Algemeen Bestuur. Hij is afgelost door KTZ b.d. G.M.J.H. Burema, die per 21 maart 2019 voorzitter is van PBS. Per 25 oktober 2019 is KOLMARNS b.d. A.J. Wesselingh aangetreden als bestuurslid.


Activiteiten, Samenwerking en CoŲrdinatie

De aanvragen om financiële steun werden in de meeste gevallen ontvangen via DC BMW en via Fonds 1815. Veel van deze aanvragen werden ook geadresseerd aan de gezamenlijke militaire fondsen (GMF), waarvoor F 1815 een coördinerende rol op zich nam. Over deze aanvragen werd telkenmale in een openhartige sfeer overlegd.

Hieronder volgt een overzicht van de herkomst van de 29 steunaanvragen die in 2019 door PBS zijn ontvangen:

 • 8 DC BMW d.t.k.v. F 1815
 • 2 GMF d.t.k.v. F 1815
 • 10 anders d.t.k.v. F 1815
 • 6 LZV d.t.k.v. de Basis
 • 3 van SSF KM

De steunaanvragen dienen voorzien te zijn van uitgebreide rapporten en sinds 25 mei 2018 van een privacyverklaring van de aanvrager conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Met die verklaring geeft de aanvrager toestemming voor het inzien, bewerken en bewaren van zijn gegevens, zoals deze zijn benodigd voor de fondsen. Afhankelijk aan welke fondsen/stichtingen de aanvraag wordt doorgezet, kan de aanvrager met meerdere privacy-verklaringen te maken hebben.

F 1815 is bereid gevonden om direct bij de ontvangst van een aanvraag aan GMF, tevens de privacyverklaring van PBS door te zetten aan de aanvrager voor ondertekening. Op deze wijze hoeft de aanvrager eenmalig te worden gevraagd de verschillende privacy-verklaringen te ondertekenen en wordt zijn aanvraag niet onnodig vertraagd.

De samenwerking met Fonds 1815 en Stichting Fonds KL 1940, zij het minder frequent, verliep in 2019 opnieuw op plezierige wijze en in meerdere aanvragen is het benodigde bedrag in gezamenlijkheid bijeengebracht. De coördinatie en de financiële afhandeling van de gezamenlijke steun door F 1815 is op professionele wijze verzorgd door de secretaris van F 1815.

De Prins Bernhard Stichting hoopt de soepele en prettige samenwerking met Fonds 1815 en Stichting Fonds KL 1940 voort te zetten in 2020. Stichting de Basis verdient opnieuw waardering en dank voor de verleende diensten en ondersteuning. Mevr. Visscher heeft wederom op deskundige wijze voorzien in administratieve ondersteuning van de Prins Bernhard Stichting in 2019. Het Bestuur van de PBS is Stichting de Basis en mevr. Visscher onverminderd zeer erkentelijk voor deze ondersteuning. Eind 2019 is mevr. Visscher met vervroegd leeftijdsontslag vertrokken. PBS is in gesprek met de Basis om deze samenwerking voort te kunnen zetten. Vooralsnog worden haar werkzaamheden overgenomen door het secretariaat van de Basis, mevr. van Oss en mevr. Kraus.


Een casus:
Voor deze Korea-veteraan (geboren 1931) en echtgenote wordt een gift gevraagd voor de aanschaf van warme kleding en de vervanging van kapotte kamerstoelen. PTSS is vastgesteld bij deze veteraan, wat van grote invloed is geweest op het gezin. De relaties met de kinderen zijn hierdoor belast. Het echtpaar leeft geïsoleerd en komt nauwelijks ergens. Van de inkomsten AOW en pensioen komt dit echtpaar net rond. Zij hebben geen financiële ruimte om zich extraatjes te veroorloven. PBS doet een gift voor de aanschaf van kleding en stoelen.