Prins Bernhard
Stichting
       
 
 
 

Jaarverslag 2020

Prins Bernhard Stichting
In 2020 zijn door het bestuur van de Prins Bernhard Stichting 23 steunaanvragen ontvangen. Op die steunaanvragen heeft de Prins Bernhard Stichting als volgt besloten:

Toekenningen:
 • Dertien (13) schenkingen.
 • Drie (3) renteloze leningen, waarvan 1 lening in combinatie met gift.
 • Aanvullend zijn zes (6) kerstschenkingen gedaan waarvan er een van 2019 is betaald in januari 2020 en 1 van 2020 is betaald in januari 2021.

Het totaalbedrag aan schenkingen in 2020 bedraagt € 14.310,00 waarvan € 1.500,00 aan kerstgiften is betaald. Het totaalbedrag aan renteloze leningen is € 6.000,00 en is daarmee met een derde afgenomen ten opzichte van 2019.

Afwijzingen:
Zestien (7) afwijzingen; redenen van afwijzing:

 • geen veteraan (1),
 • betreft een project van een stichting of vereniging (1),
 • aanvrager was eerder in de tijd al door PBS geholpen met een gift of lening (1), en
 • overige (4).

Het jaar 2020 is het jaar van COVID-19, waarbij de verwachting van het voltallig bestuur was dat meer mensen in financiële nood zouden kunnen geraken en het aantal verzoeken aan de fondsen voor financiële steun zou toenemen. De cijfers laten geen toename in het aantal aanvragen zien. Het bedrag aan steun vanuit de stichting is in 2020 (€20.310,00) wel toegenomen t.o.v. de steun in 2019 (€ 17.425,00). De verhoging zit vooral in de schenkingen. In de volgende grafiek is een schematisch overzicht gegeven van het totaalbedrag van (kerst)giften en renteloze leningen uitgekeerd door de Prins Bernhard Stichting, sinds 2010.

grafiek

Overzicht van het toegekende totaalbedrag aan financiële steun van 2010 - 2020

In de volgende grafiek is dat totaalbedrag afgezet tegen het aantal aanvragen van dat jaar om tot een gemiddelde uitkering te komen per gehonoreerde aanvraag.

grafiek

Overzicht gemiddelde steun per persoon in periode van 2010 - 2020


Achtergrond steunaanvragen

Het beeld van de problematiek van de steunaanvragers, zoals dat is geschetst in het jaarverslag PBS 2019, is niet veranderd voor 2020. De sociale rapporten gevoegd bij de steunaanvragen van 2020 illustreren opnieuw dat aanvragen zijn gedaan voor vooral de (ex)militair met Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS). In diverse rapporten zijn schrijnende situaties van veteranen geschetst. De veteraan met PTSS bevindt zich vaak in een verslechterde financiële situatie, die vaak direct/indirect te wijten is aan de gevolgen van de PTSS. De financiële staat veroorzaakt regelmatig dermate stress dat het functioneren of welzijn van de veteraan negatief wordt beïnvloed. Advies van de Kredietbank Limburg en bewindvoering komen regelmatig voor in de ontvangen rapporten om de veteraan financieel uitzicht te bieden op een oplossing.

Zo blijkt niet in alle gevallen de toepassing van WSNP raadzaam gedurende de behandeling van de veteraan met PTSS, vanwege de stress en onrust die dat oproept. Regelmatig is te lezen dat de veteraan zijn problemen zelf probeert op te lossen en de hulpvraag bij defensie uitstelt of niet weet dat hij terecht kan met een hulpvraag. Echter door bijvoorbeeld tijdelijke terugval in inkomen (traject Poortwachter) is de financiële situatie niet altijd door de veteraan zelf op te lossen en is hulp van derden nodig.

De financiële problematiek 2020 waarin de veteranen geraakt waren, hadden vaak een relatie met de volgende thema’s:

 • Relatieproblemen, thuis en in het werk;
 • Ontslag uit de dienst ten gevolge van PTSS en geen hulp gezocht bij defensie;
 • Een teruggang in inkomen hebben door WW- of WAO-uitkering of MIP. Soms is werken niet mogelijk door de psychische en lichamelijke klachten. In enkele gevallen wordt ander werk gevonden, waaraan een lagere beloning is gekoppeld;
 • (Gedwongen) verkoop van de woning met een aanzienlijke restschuld;
 • Schulden bij financiële instellingen, bedrijven, maar ook bij familie en vrienden;
 • Hoge kosten voor noodzakelijke borg en huur van woning (door bijvoorbeeld echtscheiding en dichtbij de kinderen willen blijven wonen) of juist geen goede woon-en verblijfplaats;
 • Hoge kosten voor rechtszaak of advocaat.

Wanneer we spreken van veteranen kan worden gesteld dat de aanvragen vooral van mannen afkomstig zijn. In 2020 is geen aanvraag gedaan door vrouwelijke veteranen.

De ontvangen aanvragen werden door de leden van het dagelijks bestuur zorgvuldig bestudeerd en in goed onderling overleg met de andere fondsen werd beslist. Fondsen waaronder Fonds 1815, KL 1940, SSF KM, SSF COM, KDF en MSF.

In 2020 heeft PBS kenbaar gemaakt zich meer te willen richten op de kleine fondsaanvragen waar zij snel op kan reageren. Daarnaast blijft het lastig om een volledige onderbouwing van grotere steunaanvragen te verkrijgen. Dat betekent vaak een vertraging in de afhandeling van het verzoek, omdat het fonds aanvullende vragen stelt.

Ondanks uitbreiding van de criteria dat een politiefunctionaris die op een defensie-missie uitgezonden is geweest, in aanmerking kan komen voor steunverlening, is opnieuw in 2020 geen steunaanvraag vanuit deze doelgroep gedaan bij PBS.


Financieel overzicht (verkort)
Inkomsten van PBS zijn verkregen uit dividenden, rente en giften, en voorts uit de jaarlijkse verdeling van de ontvangen gelden van de GMF. Het bedrag varieert per jaar, afhankelijk van de opbrengsten zoals schenkingen en legaten en de terugbetalingen van de eerder verstrekte renteloze leningen. E.e.a. is verduidelijkt in het financieel jaarverslag PBS 2020. (Deze kan schriftelijk worden aangevraagd bij de Prins Bernhard Stichting, email: riemenspbf@gmail.com)

Toegekende steunaanvragen van 2016 tot en met 2020

    2016   2017   2018   2019   2020
Giften   13   13   11   7   12*
Kerstgiften   4   4   4   3   5**
Uitkeringen totaal   17   17   15   10   17
Uitkeringen bedrag   14.562   12.167   9.747   7.825   14.310
                     
Aantal leningen   7   0   1   6   3***
Leningen bedrag   19.829   0   1.500   9.600   6.000
                     
Totaal bedrag   34.391   12.167   11.247   17.425   20.310
(*) 1 gift is een uitbetaling van een aanvraag voor financiële steun gedaan eind 2019
(**) de 6e kerstgift is uitbetaald in januari 2021
(***) 1 renteloze lening is van een aanvraag gedaan in 2019 en betaald in 2020


Bestuur Prins Bernhard Stichting

In 2020 heeft een bestuurswisseling plaats gevonden voor de functies van vicevoorzitter en penningmeester. De bestuursleden dhr. Hopperus Buma en dhr. Tummers hebben in het DB plaats gemaakt voor dhr. Wesselingh en mw. van de Laar, nu vicevoorzitter respectievelijk penningmeester. Beide vertrekkende leden blikten terug op hun jaren binnen het DB, waar zij met plezier hebben gewerkt. Zij stelden dat de oorspronkelijke kracht van PBS ligt in de korte klappen en snelle hulp en minder in een bijrol bij de grotere fondsen, die overigens niet hoeft te worden uitgesloten.

Tevens is dhr. van Gorcum toegetreden tot het DB als bestuurslid. Het vernieuwde DB was verheugd dat dhr. Hopperus Buma en dhr. Tummers beiden bereid waren het AB te versterken. Een volledig overzicht van de samenstelling van het DB en AB is te lezen op pagina 5 van dit verslag.


Activiteiten, Samenwerking en Coördinatie

De aanvragen om financiële steun werden in de meeste gevallen ontvangen via Stichting de Basis en via Fonds 1815. In een enkel geval weet een veteraan individueel het fonds te vinden via internet. In dat geval wordt hij doorverwezen naar het veteranenloket. Aanvragen werden ook geadresseerd aan de gezamenlijke militaire fondsen (GMF), waarvoor F 1815 een coördinerende rol op zich nam. Over deze aanvragen werd telkenmale in een openhartige sfeer overlegd.

Hieronder volgt een overzicht van de herkomst van de 23 steunaanvragen die in 2020 door PBS zijn ontvangen:

 • 2 DC BMW
 • 7 F 1815
 • 2 KL 1940
 • 2 veteraneninstituut/loket
 • 9 LZV d.t.k.v. de Basis
 • 1 SSF KM

De steunaanvragen dienen voorzien te zijn van uitgebreide rapporten en sinds 25 mei 2018 van een privacyverklaring van de aanvrager conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Met die verklaring geeft de aanvrager toestemming voor het inzien, bewerken en bewaren van zijn gegevens, zoals deze zijn benodigd voor de fondsen. Afhankelijk aan welke fondsen/stichtingen de aanvraag wordt doorgezet, kan de aanvrager met meerdere privacy-verklaringen te maken hebben.

De afspraak met F 1815 om direct bij de ontvangst van een aanvraag aan GMF, tevens de privacyverklaring van PBS door te zetten aan de aanvrager voor ondertekening, werkt goed.

De samenwerking met Fonds 1815 en Stichting Fonds KL 1940, zij het minder frequent, verliep in 2020 zoals gewoonlijk op plezierige wijze en in meerdere aanvragen is het benodigde bedrag in gezamenlijkheid bijeengebracht. Dankbaar is het bestuur voor de coördinatie en de financiële afhandeling van de gezamenlijke steun door F 1815, dat op professionele wijze is verzorgd door de secretaris van F 1815.

De Prins Bernhard Stichting vertrouwt erop de soepele en prettige samenwerking met Fonds 1815 en Stichting Fonds KL 1940 voort te zetten in 2021. Het bestuur van PBS spreekt ook zijn dank en waardering uit voor de wijze waarop beide medewerkers van het secretariaat van Stichting de Basis, mw. Van Oss en mw. Kraus, in 2020 ondersteuning hebben geleverd. Immers zij hadden de uitdaging om veel vanuit thuis te werken wegens de corona-maatregelen waardoor de locatie van de Basis beperkter beschikbaar was. Tevens hadden zij te maken met de reorganisatie van het Nederlands Veteraneninstituut. Voor de ondersteuning is het bestuur de Stichting de Basis zeer erkentelijk.


Een casus:
Via een legeraalmoezenier bereikt ons een verzoek voor een gift t.b.v. een veteraan. De gift is bedoeld om de veteraan zijn kosten te dekken voor zijn reis naar de klusvakantie waar hij zal verblijven met collega veteranen. Voor dit verzoek maakt PBS een uitzondering, omdat het verblijf bijdraagt aan het welzijn van deze veteraan en zijn financiële situatie van een aard is, dat hij deze kosten niet zelf kan betalen. PBS doet een eenmalige gift van € 200,00.