Lijst van gebruikte afkortingen

ABP
ANBI
AVG
AWB
BMW
BNMO
DC BMW
F1815
GMF
KDF
KL 1940
LZV
MGGZ
MIP
MSF
PBS
PTSS
SSFCOM
SSFKM
TFU
uwv
WGA
WIA
WW
Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds
Algemeen Nut Beogende lnstelling
Algemene verordening Gegevensbescherming
Algemene Wet Bestuursrecht
Bedrijfs Maatschappelijk Werk
Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers
Diensten Centrum Bedrijfs Maatschappelijk Werk
Fonds 1815
Gezamenlijke Militaire Fondsen
Karel Doorman Fonds
Fonds KL 1940
Landelijk Zorgsysteem voor Veteranenhulp
Militair Geestelijke gezondheidszorg
Militair lnvaliditeits Pensioen
Stichting Marine Sanatorium Fonds
Prins Bernhard Stichting
Post Traumatisch Stress Stoornis
Stichting Sociaal Fonds Contact Oud-Mariniers
Stichting Sociaal Fonds Koninklijke Marine
Task Force Unit
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten
Werk en lnkomen naar Vermogen
Werkloosheidswet