Jaarverslag 2017

BALANS PER 31 DECEMBER 2017

ACTIVA   2017 ()   2016 (€)
Obligaties 6 ¼% Oostenrijk   59.000   59.000
ING First Class Obligatie Fonds   51.000   52.000
ING Opport Obligatie Fonds   41.000   41.000
ING InternetPlus Sparen   14   514
Girorekening 1940   244   163
Beleggen zelf   51   79
Uitstaande leningen   2.500   3.480
Totaal   153.809   156.236
   
PASSIVA   2017 (€)   2016 (€)
Vermogen
  156.236   161.914
Exploitatiesaldo    -/- 2.427    -/- 5.678
Nieuw eigen vermogen   153.809   156.236

Toelichting
Obligaties Oostenrijk zijn gewaardeerd tegen een conservatieve beurswaarde.
Obligaties ING zijn gewaardeerd tegen de gemiddelde waarde in 2017

REKENING VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

BATEN   2017 (€)   2016 (€)
Rente en dividend   5.771   5.862
Aandeel in opbrengst GMF   4.050   4.031
Donaties/Diversen   333   -
Totaal   10.154   9.893
   
LASTEN   2017 (€)   2016 (€)
Afschrijving op leningen   -   -
Giften   2.646   7.318
Kerstgiften   5.200   5.700
Sociale zorg (w.o. huisbezoek)   1.247   2.004
Kosten betalingsverkeer/kantoor   387   296
Vergader- en reiskosten   2.074   2.253
Herwaardering belegd kapitaal   1.000   -/- 2.000
    12.581   15.571
Exploitatie saldo   -/- 2.427   -/- 5.678
    10.154   9.893

 

SPECIFICATIE STEUNVERLENING
Naar totaalbedrag

Jaar     Giften en
afschrijvingen
op leningen
    Kerstgiften      
2017   2.646   5.200      
2016   7.318   5.700      
2015   5.000   6.200      
2014   2.700   6.275      
2013   6.090   6.800      

SPECIFICATIE STEUNVERLENING
Naar aantal/Gemiddeld bedrag

Jaar     Giften en
afschrijvingen
op leningen
    Kerstgiften      
2017   8/331   24/217      
2016   9/813   26/219      
2015   6/830   30/206      
2014   2/1.350   31/202      
2013   5/1.218   31/219      

Giften en Testamentaire beschikkingen

De fiscus staat aftrek toe voor de inkomstenbelasting indien u bereid bent uw jaarlijkse bijdrage om te zetten in een belofte bij notariële akte tot betaling van een vast bedrag gedurende vijf jaar, maar in ieder geval eindigend bij overlijden. Afhankelijk van uw belastingschijf betaalt u netto slechts ± 65%, resp. 58% of 48% van het door u aan de Stichting geschonken bedrag.

De Stichting neemt graag de kosten op zich en zorgt voor de notariële akte bij een toezegging van tenminste vijf maal een bijdrage van minimaal € 45,-.

Zij die de Stichting bij testamentaire beschikking willen gedenken, kunnen daartoe de volgende vorm kiezen:
“Ik vermaak aan de Stichting Eereschuld en Dankbaarheid, gevestigd te Den Haag, de som van € ....,-, uit te keren ... maanden na mijn overlijden, vrij van alle kosten en rechten.”

Wij zijn gaarne bereid u over deze mogelijkheden in te lichten.

Donateurs

Gedurende een lange reeks van jaren hebben velen het werk van de Stichting ondersteund met een jaarlijkse financiële bijdrage. Het bestuur heeft deze donateurs persoonlijk benaderd over de wijze waarop deze ondersteuning kan worden voortgezet.