Jaarverslag 2015

BALANS PER 31 DECEMBER 2015

ACTIVA   2015 (€)   2014 (€)
Kantoorinventaris afgevoerd   0   0
Vorderingen   0   0
Liquide middelen   6.278   5.863
 
  6.278   5.863
   
PASSIVA   2015(€)   2014(€)
Stichtingskapitaal   236   236
Saldo nog te verdelen   5.787   5.445
Schulden   255   182
 
  6.278   5.863

 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015

       
BATEN   2015 (€)   2014 (€)
Giften   45.858   44.201
Interest   2   41
Legaat        0        0
    45.860   44.241
         
LASTEN   2015 (€)   2014 (€)
Afschrijving materiële vaste activa   0   0
Kosten administratie en secretariaat   7.793   8.023
Kosten fondswerving   4.780   5.747
    12.519   13.770
         
Beschikbaar gekomen saldo   33.341   30.472
         


Toelichting op de balans

Saldo nog te verdelen

Het saldo op 31 december 2015 is te verdelen over vijf fondsen.

SALDO NOG TE VERDELEN

    2015 (€)   2014 (€)
Saldo nog te verdelen op 1 januari   5.445   2.748
Beschikbaar gekomen   33.341   30.472
    38.786   33.220
         
Uitkering aan deelnemende fondsen   32.999   27.775
Saldo nog te verdelen op 31 december   5.787   5.445
   

Betreffende de uitkering aan de deelnemende fondsen volgt onderstaand overzicht:

FONDS   2015   %   2014   %
Karel Doormanfonds   8.250   25   8.525   31
Fonds 1815 (incl. Kon. Ver. Stamil)   7.465   23   4.125   15
Stichting "Eereschuld en Dankbaarheid"   4.477   13   5.225   19
Prins Bernhard Stichting   4.557   14   5.225   19
Stichting "Het Van Weerden Poelman Fonds"   8.250   25   4.675   17
Totaal   32.999   100   27.775   100
                 

 

Overzicht totale opbrengst van collecten, giften, interest en erfstellingen

JAAR OPBRENGST   JAAR OPBRENGST
2015 € 45.860   1981 ƒ 140.713
2014 € 44.241   1980 ƒ 126.294
2013 € 49.786   1979 ƒ 108.760
2012 € 54.229   1978 ƒ 121.176
2011 € 57.643   1977 ƒ 121.238
2010 € 64.809   1976 ƒ 113.128
2009 € 73.427   1975 ƒ 127.491
2008 € 106.478   1974 ƒ 120.922
2007 € 312.672   1973 ƒ 111.068
2006 € 65.000   1972 ƒ 130.841
2005 € 55.561   1971 ƒ 167.426
2004 € 59.219   1970 ƒ 163.387
2003 € 64.059   1969 ƒ 174.238
2002 € 69.073   1968 ƒ 189.944
2001 € 57.381   1967 ƒ 285.354
2000 ƒ 122.083   1966 ƒ 302.012
1999 ƒ 122.282   1965 ƒ 313.431
1998 ƒ 455.496   1964 ƒ 304.325
1997 ƒ 119.253   1963 ƒ 271.681
1996 ƒ 120.024   1962 ƒ 272.607
1995 ƒ 117.160   1961 ƒ 272.118
1994 ƒ 110.166   1960 ƒ 260.207
1993 ƒ 106.123   1959 ƒ 231.150
1992 ƒ 176.808   1958 ƒ 216.010
1991 ƒ 425.257   1957 ƒ 234.394
1990 ƒ 112.650   1956 ƒ 208.500
1989 ƒ 149.349   1955 ƒ 192.642
1988 ƒ 133.016   1954 ƒ 179.021
1987 ƒ 157.398   1953 ƒ 163.691
1986 ƒ 253.198   1952 ƒ 138.244
1985 ƒ 148.858   1951 ƒ 91.465
1984 ƒ 194.228   1950 ƒ 96.951
1983 ƒ 179.647   1949 ƒ 71.764
1982 ƒ 200.747      

 

Conclusie

Wij hopen dat kennisneming van dit verslag U het inzicht verschaft, dat de aan de G.M.F. geschonken bedragen goed worden besteed. Moge dit ertoe leiden dat onze oproep tot financiële en morele steun weerklank vindt.

Voor deze steun betuigen wij U bij voorbaat onze welgemeende dank.

De Secretaris-Penningmeester,
Jonkheer F.C. Six
Luitenant ter zee 2 KMR

Giften / Testamentaire beschikkingen

PERIODIEKE GIFTEN
De fiscus staat volledige aftrek toe voor de inkomstenbelasting, indien U bereid bent uw jaarlijkse giften om te zetten in een periodiek gift. U verklaart u bereid, bij akte mede te ondertekenen door de penningmeester [en niet langer bij notariële akte], tot betaling van een vast bedrag gedurende vijf jaar. Overlijden van de donateur beëindigt de bereidverklaring. De verklaring resulteert erin dat de aftrekbaarheid van uw giften niet wordt beperkt door een drempel ter hoogte van 1% van uw bruto inkomen. Afhankelijk van uw belastingschijf betaalt U netto slechts ± 65%, respectievelijk 58% of 48% van het door u aan de G.M.F. geschonken bedrag.

De kosten voor een notariële akte kunnen door deze procedure worden vermeden, reden waarom de G.M.F. geen minimum meer stelt aan de jaarlijkse bijdragen.

Zij die de G.M.F. bij TESTAMENTAIRE BESCHIKKING willen gedenken, kunnen daartoe de volgende vorm kiezen: "Ik vermaak aan de Stichting G.M.F., gevestigd te Amsterdam, de som van ........., uit te keren ...... maanden na mijn overlijden, vrij van alle kosten en rechten". Wij zijn gaarne bereid U over deze mogelijkheden nader in te lichten.