Stichting Eereschuld en Dankbaarheid

STICHTING TOT STEUN AAN MILITAIRE OORLOGSGEWONDEN, OORLOGSINVALIDEN EN NAGELATEN BETREKKINGEN SINDS 10 MEI 1940


Secretariaat
Gruttomeen 9
3844 ZA Harderwijk

IBAN: NL55 INGB 0000 0019 40
Fiscaal nummer: 8069.36.885
 
  © J.J.P. Oud, Monument Grebbeberg,
c/o Beeldrecht Amsterdam 2007
   

Jaarverslag 2018


Delft, maart 2019

Omkijkend naar het verslagjaar 2018 kunnen we constateren dat het bestuur van onze stichting het werk ten behoeve van de aan haar zorgen toevertrouwde oorlogsslachtoffers, mindervaliden en hun nagelaten betrekkingen heeft kunnen continueren. Bezoek aan de clienten, geregeld telefonisch contact en op bescheiden schaal financiele steun ter aanvulling van de eigen beperkte middelen, bleken van waarde.

Ook in 2018 zijn ons weer enkele cliënten ontvallen door overlijden. Hun namen herinnerend gedenken wij hun inzet en betekenis voor onze samenleving en de familieleden die met hen verbonden zijn. Dat hun nabestaanden de kracht mogen ervaren het gemis te dragen.

Het is verheugend te mogen constateren dat vanwege Defensie steeds meer recht gedaan wordt aan hen die blijvend schade hebben ondervonden door hun inzet in een missie- of oorlogsgebied, door het toekennen van een erkenningstoelage Ereschuld Defensie. Toch bleek ook financiële steun van de kant van de stichting in een aantal gevallen onontbeerlijk. De incidentele bijdrage in de kosten van o.a. een vakantiereis of ongedekte zorgkosten en de jaarlijkse kerstgift worden, blijkens de dankbare reacties, zeer op prijs gesteld.

Het bestuur is qua samenstelling ongewijzigd gebleven. Bestuursleden die al vele jaren hun bijdrage gaven zijn vooral aangebleven ter wille van de continu'iteit en vertrouwelijkheid van de persoonlijke contacten met de veteranen of hun nabestaanden.

Zeals altijd zijn wij verheugd over de prettige werkwijze binnen de GMF: korte lijnen, collegiaal en professioneel. Vorig jaar kon ik melden dat Fonds 1815 zich in principe bereid heeft verklaard onze stichting t.z.t. onder haar hoede te willen nemen. De besturen zijn overeengekomen dat de overdracht zal plaatsvinden in de loop van 2020, het jaar waarin onze stichting 80 jaar zal bestaan.

Het bestuur is dankbaar voor de ondersteuning die het ontvangt en zo ook door kan geven vanuit een gezonde financiele positie. Dank ook aan de andere instellingen die vergelijkbare doelstellingen hebben als de stichting Eereschuld en Dankbaarheid voor de constructieve samenwerking.

M.Uittenbosch
Voorzitter