Jaarverslag 2020

BALANS PER 31 DECEMBER 2020

ACTIVA   2020 ()   2019 (€)
Obligaties 6 ¼% Oostenrijk   62.000   59.000
ING First Class Obligatie Fonds   49.000   51.000
ING Opport Obligatie Fonds   39.000   40.000
ING InternetPlus Sparen   8.464   4.964
Girorekening 1940   503   203
Beleggen zelf   1.010   630
Uitstaande leningen       -       -
Totaal   159.977   155.797
   
PASSIVA   2020 (€)   2019 (€)
Vermogen
  155.797   154.989
Exploitatiesaldo    4.180     808
Nieuw eigen vermogen   159.977   155.797

Toelichting
Obligaties Oostenrijk zijn gewaardeerd tegen een conservatieve beurswaarde.

REKENING VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

BATEN   2020 (€)   2019 (€)
Rente en dividend   5.577   5.631
Aandeel in opbrengst GMF   4.679   3.600
Donaties/Diversen   -   -
Totaal   10.256   9.231
   
LASTEN   2020 (€)   2019 (€)
Afschrijving op leningen   -   -
Giften   900   800
Kerstgiften   4.150   4.450
Sociale zorg (w.o. huisbezoek)   447   863
Kosten betalingsverkeer/kantoor   236   307
Vergader- en reiskosten   343   2.003
Herwaardering belegd kapitaal       -       -
    6.076   8.423
Exploitatie saldo   4.180   808
    10.256   9.231

 

SPECIFICATIE STEUNVERLENING
Naar totaalbedrag

Jaar     Giften en
afschrijvingen
op leningen
    Kerstgiften      
2020   0   4.150      
2019   0   4.450      
2018   2.350   5.800      
2017   2.646   5.200      
2016   7.318   5.700      

SPECIFICATIE STEUNVERLENING
Naar aantal/Gemiddeld bedrag

Jaar     Giften en
afschrijvingen
op leningen
    Kerstgiften      
2020   0/0   16/260      
2019   0/0   17/262      
2018   6/392   23/252      
2017   8/331   24/217      
2016   9/813   26/219      

Giften en Testamentaire beschikkingen

De fiscus staat aftrek toe voor de inkomstenbelasting indien u bereid bent uw jaarlijkse bijdrage om te zetten in een belofte bij notariële akte tot betaling van een vast bedrag gedurende vijf jaar, maar in ieder geval eindigend bij overlijden. Afhankelijk van uw belastingschijf betaalt u netto slechts ± 65%, resp. 58% of 48% van het door u aan de Stichting geschonken bedrag.

De Stichting neemt graag de kosten op zich en zorgt voor de notariële akte bij een toezegging van tenminste vijf maal een bijdrage van minimaal € 45,-.

Zij die de Stichting bij testamentaire beschikking willen gedenken, kunnen daartoe de volgende vorm kiezen:
“Ik vermaak aan de Stichting Eereschuld en Dankbaarheid, gevestigd te Den Haag, de som van € ....,-, uit te keren ... maanden na mijn overlijden, vrij van alle kosten en rechten.”

Wij zijn gaarne bereid u over deze mogelijkheden in te lichten.

Donateurs

Gedurende een lange reeks van jaren hebben velen het werk van de Stichting ondersteund met een jaarlijkse financiële bijdrage. Het bestuur heeft deze donateurs persoonlijk benaderd over de wijze waarop deze ondersteuning kan worden voortgezet.