Doelstelling

  1. Het verlenen van steun of bijstand, waaronder mede begrepen geldelijke steun of bijstand, aan hen die sedert 10 mei 1940 deel uitmaken of deel uitgemaakt hebben van de Koninklijke Landmacht en uit dien hoofde tengevolge van oorlogshandelingen gewond, ziek of in moeilijkheden geraakten, dan wel dreigen te geraken.
  2. Het verlenen van alle mogelijke hulp en bijstand, zulks in de meest ruime zin des woords, aan de nabestaanden van de onder a. bedoelde personen, voor zover dezen tengevolge van handelingen uit bovenvermelde hoofde mochten zijn komen te overlijden.