Beleidskader Stichting Eereschuld en Dankbaarheid

Doelstelling
De Stichting Eereschuld en Dankbaarheid verleent steun of bijstand, waaronder financiŽle steun, aan veteranen die sedert 10 mei 1940 deel uitmaken of deel uitgemaakt hebben van de Koninklijke Landmacht en uit dien hoofde tengevolge van oorlogshandelingen gewond, ziek of in moeilijkheden geraakten, dan wel dreigen te geraken. Alsmede aan hun nagelaten betrekkingen, ten einde het maatschappelijk functioneren en het maatschappelijk welzijn te bevorderen van hen die wezenlijk financieel in nood zijn komen te verkeren en van overheidswege geen toereikende hulp (kunnen) ontvangen.

Steunverlening
Aanvragen kunnen rechtstreeks bij het bestuur worden ingediend, maar in de meeste gevallen komen zij binnen via het bedrijfsmaatschappelijk werk van het Ministerie van Defensie, de Stichting De Basis of via de andere steunfondsen waarmee een samenwerkingsverband bestaat. In beginsel wordt financiŽle steun beperkt tot giften en renteloze leningen. FinanciŽle steun kan al dan niet in samenwerking met andere steunverleners worden verstrekt. Het bestuur hanteert als uitgangspunt dat er relatie tussen het oorlogs- of uitzendverleden van de aanvrager en de ontstane financiŽle nood aanwezig dient te zijn.

Organisatie
De Stichting Eereschuld en Dankbaarheid is statutair gevestigd in Harderwijk. Het dagelijks bestuur toetst de aanvragen aan het beleidsplan. De bestuurders zijn onbezoldigd, ontvangen geen vacatiegeld en kunnen alleen werkelijk gemaakte onkosten declareren.

Fondswerving
De Stichting Eereschuld en Dankbaarheid is deelnemer in de Stichting Gezamenlijke Militaire Fondsen (GMF). Deze stichting zamelt geld in dat onder de deelnemers wordt verdeeld. Een enkele maal ontvangt de stichting geld door erfstelling, legaten en schenkingen. De stichting is derhalve geen actief fondswervende instelling.

Vermogensbeheer
De stichting heeft als eigen vermogen het bij de oprichting ingebrachte kapitaal en het door erfstelling, legaten of schenkingen verkregen vermogen.

Het vermogen is op een veilige manier belegd; effecten moeten soms worden verkocht om over voldoende liquide middelen voor steundoeleinden te kunnen beschikken. De jaarrekening wordt gecontroleerd door een externe, onafhankelijke en gekwalificeerde controleur.

De stichting tracht de uitgaven te dekken uit door de GMF en derden ter beschikking gestelde gelden en de opbrengsten uit vermogen.