Prins Bernhard Stichting Karel Doorman Fonds Van Weerden Poelmanfonds Stichting Eereschuld en Dankbaarheid
 
 
   
 

Jaarrekening 2016

BALANS PER 31 DECEMBER

ACTIVA   2016 (€)   2015 (€)
Inventaris   2.044   2.240
Deelname GMF   45   45
Overlopende Activa   0   547
Leningen u/g   532.304   624.248
Incasso Debiteuren   132.559   139.410
Voorschotten Debiteuren   233   8.164
Effecten   1.201.542   293.646
NTO Couponrente   -   -
Liquide middelen   534.901   1.377.282
Totaal   2.403.628   2.445.618
   
PASSIVA   2016 (€)   2015 (€)
Eigen vermogen   2.403.628   2.460.249
Schulden korte termijn             -             -
Totaal   2.403.628   2.460.249


Toelichting op de balans

Inventaris
De inventaris is gewaardeerd tegen de aanschafwaarde verminderd met de afschrijvingen t.b.v. de computer van de Secretaris, 1e Penningmeester en de archiefkasten en computer van de 2e Penningmeester gedurende vijf jaar. De gehanteerde methode van afschrijvingen is in overeenstemming met de in Nederland gebruikelijke afschrijvingsmethoden.

Leningen u/g

Stand leningen u/g per 1 januari 2016   624.284
Nieuw verstrekte leningen rentedragend   116.886
Nieuw verstrekte renteloze leningen + 17.765
    7S8.935
Aflossingen rentedragende leningen   216.021
Aflossingen renteloze leningen - 10.610
Stand leningen u/g 31 december 2016   532.304
   

De leningen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Geen rekening is gehouden met het feit dat een beperkt deel van de leningen oninbaar zal zijn. Op het moment dat deze voorzienbaar is, zullen deze leningen ten laste van het resultaat worden gebracht.

De rente op de leningen is niet in de balans opgenomen. Deze is pas opeisbaar als de lening is afgelost. Per ultimo 2016 was het bedrag van deze latente vorderingen € 164.272,-. Hierbij wordt opgemerkt dat de rente debiteuren € 127.488,- en de rente Incasso Debiteuren € 36.784,- gescheiden in de administratie zijn opgenomen.

Obligaties en aandelen
De obligaties gewaardeerd tegen marktwaarde einde boekjaar. Alle stukken zijn in bewaring bij ALEX en ABN-AMRO. De koerswaarde van de effectenportefeuille bedraagt ultimo 2016 € 1.201.542,- (2014 € 293.646,-).

Vermogen
De gemiddelde inflatiecorrectie voor de gezinsconsumptie bedroeg in 2016 0,3 % (bron: CBS). Om de inflatie geheel te compenseren is een toename van het vermogen van € 24.602,- nodig. Het vermogen is  met € 41.990,- afgenomen waardoor het boekjaar niet in zijn geheel werd gecompenseerd.

Stand van het vermogen per 1 januari 2016   2.445.618
Saldo boekjaar 2016 + -/- 41.990
Eigen vermogen per 31 december 2016   2.403.628
   


REKENING VAN BATEN EN LASTEN 2015

BATEN   2016 (€)   2015 (€)
Couponrente   -       -    
Kosten obligaties   -/- 356       -/- 356    
        -/-8       -/- 356
                 
Rente leningen       14.013       7.128
Rente       13.918       3.808
Giften, donaties       6.415       9.174
Totaal       34.338       19.750
                 
LASTEN   2016 (€)   2015 (€)
Schenkingen       13.487       21.550
Oninbare Leningen       16.744       3.917
                 
Beheerskosten                
Vergoeding Penningmeesters   6.805       12.330    
Vergoeding Administrateur   4.400       -    
Vergoeding Hulpverleners   7.823       -    
Reiskosten   2.860       4.531    
Sociaal Bezoek   -       -    
Overige beheerskosten   16.669       22.311    
Kosten PR-activiteiten          -              -    
        38.557       39.172
Totaal lasten       68.788       64.643
                 
Saldo       -/- 34.450       -/- 44.889
                 
Bijzondere baten & lasten                
Disagio       -/- 7.539       -
Agio                -       30.258
                 
Saldo       -/- 41.990       -/- 14.631
                 


Toelichting op de rekening van baten en lasten

Giften, donaties
Donaties van onderdelen   1.242
Bijdrage St. Gezamenlijke Militaire Fondsen   4.624
Diverse donaties + 549
Totaal   6.415
   

Wanbetaling leningen
Nadat er in de loop van 2016 3 dossier3 door de deurwaarder zij afgesloten omdat er geen verhaal meer mogelijk is, zijn er op 31 december 2016 nog 12 dossiers die een totaalbedrag van € 132.559 vertegenwoordigen bij de deurwaarder c.q. Gemeenten (WSNP) in behandeling.

 


VERKLARING RAAD van BEHEER

De Raad van Bestuur van de Stichting – met in achtneming van artikel 10 van de Statuten -  geeft goedkeuring aan de vaststelling van de jaarrekening 2016.

Namens de Raad van Bestuur,

H.J.M. Melker, Voorzitter
R.B. Sonder, Secretaris

Roosendaal, juli 2017