BALANS PER 31 DECEMBER 2017

ACTIEF   2017 (€)   2016 (€)
VASTE ACTIVA        
   FinanciŽle vaste activa   8.013.190   8.320.929
         
VLOTTENDE ACTIVA        
   Vorderingen en Overlopende activa   4.000   10.000
   Liquide middelen    1.259.650    888.064
         
Totaal   9.276.840   9.218.993
         
PASSIEF   2017 (€)   2016 (€)
EIGEN VERMOGEN        
   Stichtingskapitaal   10.118   10.118
   Overige reserve   9.033.252   9.183.875
      Subtotaal   9.043.370   9.193.992
         
Kortlopende schulden en overlopende passiva      133.470      25.000
         
Totaal   9.276.840   9.218.993
         

 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

BATEN   2017 (€)   begroot 2017 (€)   2016 (€)
             
   Giften en baten uit fondsenwerving   90   7.000   6.250
             
    90   7.000   6.275
             
LASTEN   2017 (€)   begroot 2017 (€)   2016 (€)
             
   Besteed aan doelstellingen   458.686   211.200   229.811
   Kosten beheer en administratie     112.553     123.790     101.007
             
    571.239   334.990   330.818
             
SALDO VOOR FINANCIËLE BATEN EN LASTEN   -571.149   -327.990   -324.543
   Financiële baten en lasten     420.526     52.970     427.057
             
SALDO VAN BATEN EN LASTEN   -150.623   -275.020   102.514
             
             
BESTEMMING SALDO VAN BATEN EN LASTEN            
   Overige reserve   -150.623       102.514
             

 

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

INFORMATIE OVER DE RECHTSPERSOON

VESTIGINGSADRES EN INSCHRIJFNUMMER HANDELSREGISTER
Stichting Karel Doorman Fonds is feitelijk en statutair gevestigd op Van der Burchlaan 31, 2509 LS te Den Haag en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 41149862.

ALGEMENE TOELICHTING BELANGRIJKSTE ACTIVITEITEN VAN RECHTSPERSOON
De stichting is opgericht bij akte van 12 oktober 1944 en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41149862. De stichting betreft een steunfonds voor leden en gewezen leden van het personeel van de Koninklijke Marine alsmede voor degenen die direct financieel van hen afhankelijk zijn of waren.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR VERSLAGGEVING DE STANDAARDEN OP BASIS WAARVAN DE JAARREKENING IS OPGESTELD
Voor zover niet anders vermeld, zijn de onderscheiden posten tegen nominale waarde opgenomen. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. Alle bedragen zijn in euro’s tenzij anders vermeld. De jaarrekening is opgesteld conform de richtlijn voor de jaarverslaggeving (voor micro en kleine rechtspersonen) C2 'Kleine fondswervende instellingen'.


GRONDSLAGEN


FINANCIËLE VASTE ACTIVA
De effecten zijn gewaardeerd tegen actuele waarde per balansdatum. Mutaties in de actuele waarden worden direct in de staat van baten en lasten verwerkt.

VORDERINGEN
De overige vorderingen en overlopende activa hebben een looptijd korter dan één jaar en zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, zonodig verminderd met een voorziening voor oninbare vorderingen.

LIQUIDE MIDDELEN
De liquide middelen staan tenzij anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting.

LANGLOPENDE SCHULDEN
Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Langlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, deze is vaak gelijk aan de nominale waarde van de schuld.

KORTLOPENDE SCHULDEN
De kortlopende schulden zijn verplichtingen met een looptijd in principe korter dan één jaar en zijn gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, tenzij anders is aangegeven.

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT
In de jaarrekening zijn de ontvangsten en uitgaven toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben.

VERSTREKTE SUBSIDIES
Van een subsidieverplichting (respectievelijk een verplichting tot het dóen van een gift) is sprake nadat het bestuur een besluit terzake heeft genomen en dit schriftelijk kenbaar heeft gemaakt aan de ontvanger van de subsidie, zodanig dat een in afdwingbare verplichting ontstaat. De organisatie verwerkt subsidieverplichtingen in de balans als schuld en in de staat van baten en lasten als last, ook als de verplichting is aangegaan voor meer
dan een jaar.

 

TOELICHTING OP DE BALANS

VASTE ACTIVA   2017 (€)   2016 (€)
         
FINANCIËLE VASTE ACTIVA        
   Beleggingsfondsen   8.013.190   8.320.929
         
VLOTTENDE ACTIVA   2017 (€)   2016 (€)
         
OVERIGE VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA        
   Te vorderen overige rente   4.000   10.000
         
LIQUIDE MIDDELEN        
   ABN AMRO Effectenrekening   2.364   2.406
   ABN AMRO Internetplus spaarrekening   3.444   3.435
   Binck Bank   234.593   89.353
   ING Bank   17.789   48.285
   Rabobank VerenigingsPakket   374   529
   Rabo VermogenSparen     1.001.086     744.056
         
    1.259.650   888.064
         


STICHTINGSVERMOGEN

In onderstaand overzicht is het verloop van het eigen vermogen weergegeven:

STICHTINGSVERMOGEN   Stichtings-
kapitaal
(€)
  Overige
reserve
(€)
 
Totaal
(€)
             
   Stand per 1 januari 2017   10.118   9.183.875   9.193.993
   Uit resultaatbestemming     -     -150.623     -150.623
             
Stand per 31 december 2017   10.118   9.033.252   9.043.370
             


STICHTINGSKAPITAAL

Op 1 januari 1946 heeft de stichting een persoonlijke gift ontvangen van Koningin Wilhelmina van GBP 2.085 ad € 4,85, zijnde € 10.118,-

 

OVERIGE RESERVE   2017 (€)   2016 (€)
         
   Stand per 1 januari   9.183.875   9.081.361
   Uit resultaatbestemming     -150.623     102.514
         
Stand per 31 december 2017   9.033.252   9.183.875
         
LANGLOPENDE SCHULDEN   2017 (€)   2016 (€)
         
   Overige schulden   100.000   -
         

LANGLOPENDE SCHULDEN

    Stand per 31
december 2017
(€)
  Kortlopende
verplichting
(€)
  Resterende
looptijd > 1 jaar
(€)
             
   Totaal   205.000   105.000   100.000
             

De toezegging van 205.000 euro heeft voor een bedrag van 150.000 euro betrekking op een toegezegde subsidie aan UMC (faculteit diergeneeskunde). Een bedrag van 55.000 euro heeft betrekking op een toezegging aan het Alrijne ziekenhuis. Dit bedrag is reeds in 2018 uitgekeerd.

 

KORTLOPENDE SCHULDEN   2017 (€)   2016 (€)
         
OVERIGE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA        
   Subsidieverplichting   105.000   -
   Nog te betalen beheervergoeding   20.000   20.000
   Accountantskosten    8.470     5.000
         
    133.470   25.000
         

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM
Na balansdatum hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan die van materiële invloed zijn op de jaarrekening.

 

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

GIFTEN EN BATEN UIT FONDSENWERVING   2017 (€)   begroot 2017 (€)   2016 (€)
             
   Gezamenlijke Militaire Fondsen   -   7.000   6.250
   Overige   90   -   25
             
    90   7.000   6.275
             
BESTEED AAN DOELSTELLINGEN   2017 (€)   begroot 2017 (€)   2016 (€)
             
   Verstrekte subsidies incidentele steun   443.986   196.500   214.411
   Verstrekte subsidies maandelijkse toelagen     14.700     14.700     15.400
             
    458.686   211.200   229.811
             
Hiervan is 205.000 euro per 31-12-2017 nog niet uitbetaald. Zie tevens toelichting 7.
             
KOSTEN BEHEER EN ADMINISTRATIE   2017 (€)   begroot 2017 (€)   2016 (€)
             
ALGEMENE KOSTEN            
   Vergoeding beheer   10.720   9.840   9.840
   Vergoeding beleggingsbeheer   81.987   100.000   79.804
   Accountantskosten   10.125   5.000   5.331
   Reiskosten   3.137   1.500   1.020
   Kantoorkosten   3.262   2.500   2.159
   Overige     3.322     4.950     2.853
             
    112.553   123.790   101.007
             
FINANCIËLE BATEN EN LASTEN   2017 (€)   begroot 2017 (€)   2016 (€)
             
   Opbrengst van vorderingen die tot de
   vaste activa behoren en van effecten
  419.496   45.000   417.301
   Andere rentebaten en soortgelijke
   opbrengsten
    1.030     7.970     9.756
             
    420.526   52.970   427.057
             
OPBRENGST VAN EFFECTEN DIE TOT DE
FINANCIËLE VASTE ACTIVA BEHOREN
           
   (On)gerealiseerde koersresultaten   309.325   -   356.847
   Dividenden     110.171     45.000     60.454
             
    419.496   45.000   417.301
             
ANDERE RENTEBATEN EN SOORTGELIJKE OPBRENGSTEN            
   Interest banken   1.030   7.970   9.756