Prins Bernhard Stichting Karel Doorman Fonds Van Weerden Poelmanfonds Stichting Eereschuld en Dankbaarheid
 
 
   
 

Jaarrekening 2018

BALANS PER 31 DECEMBER

ACTIVA   2018 (€)   2017 (€)
Inventaris   1.526   1.563
Deelname GMF   45   45
Overlopende Activa   0   0
Leningen u/g   421.973   441.952
Incasso Debiteuren   124.999   131.080
Voorschotten Debiteuren   0   0
Effecten   1.287.898   1.368.454
NTO Couponrente   -   -
Liquide middelen   495.870   471.161
Totaal   2.332.311   2.414.255
   
PASSIVA   2018 (€)   2017 (€)
Eigen vermogen   2.332.311   2.414.255
Schulden korte termijn             -             -
Totaal   2.332.311   2.414.255


Toelichting op de balans

Inventaris
De inventaris is gewaardeerd tegen de aanschafwaarde verminderd met de afschrijvingen t.b.v. de computer van de Secretaris en de 1e Penningmeester, laptop en de computer gedurende vijf jaar. De gehanteerde methode van afschrijvingen is in overeen-stemming met de in Nederland gebruikelijke afschrijvingsmethoden.

Leningen u/g

Stand leningen u/g per 1 januari 2018   441.952
Nieuw verstrekte leningen rentedragend   92.535
Nieuw verstrekte renteloze leningen + 24.650
    559.137
Aflossingen rentedragende leningen   130.909
Aflossingen renteloze leningen - 6.255
Stand leningen u/g 31 december 2017   421.973
   

De leningen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Geen rekening is gehouden met het feit dat een beperkt deel van de leningen oninbaar zal zijn. Op het moment dat deze voorzienbaar is, zullen deze leningen ten laste van het resultaat worden gebracht.

De rente op de leningen is niet in de balans opgenomen. Deze is pas opeisbaar als de lening is afgelost. Per ultimo 2018 was het bedrag van deze latente vorderingen € 124.200.

lncasso Debiteuren
Nadat er in de loop van 2018 1 dossier door de deurwaarder is afgedaan (volledige betaling) zijn er op 31 december 2018 nog 8 dossiers, die een totaalbedrag van € 124.999 vertegenwoordigen bij de deurwaarder c.q. Gemeenten (WSNP), in behandeling. Het betreffen hier achtergestelde betalingen.

Effecten
De effecten zijn gewaardeerd tegen marktwaarde einde boekjaar 2018. Alle stukken zijn in bewaring bij de ABN-MeesPierson. De waarde van de effectenportefeuille bedraagt per 31 december 2018 € 1.287.898 (2017: €1.368.455).

Liquide middelen
De liquide middelen zijn verdeeld over een tweetal banken (lNG en ABNAMRO).

Vermogen
Het vermogen is ten opzichte van 2017 gedaald met € 81.944,00.

Stand van het vermogen per 1 januari 2018   2.414.255
Saldo boekjaar 2018 - 81.944
Eigen vermogen per 31 december 2016   2.332.311
   


REKENING VAN BATEN EN LASTEN 2018

BATEN   2018 (€)   2017 (€)
Rente leningen       20.793       18.240
Rente       29.142       34.077
Giften, donaties       12.927       5.581
Totaal       63.020       57.898
                 
LASTEN   2018 (€)   2017 (€)
Schenkingen       29.350       7.998
Oninbare Leningen       0       8.198
                 
Beheerskosten                
Vergoeding Administrateur   9.153       9.027    
Vergoeding Hulpverleners   2.500       2.383    
Reiskosten   1.298       1.271    
Overige beheerskosten   22.106       21.122    
        35.057       33.804
Totaal lasten       64.407       50.000
                 
Saldo       -1.387       7.898
                 
Bijzondere baten & lasten                
Mutaties Beleggingsportefeuilles       -80.557       2.729
                 
Saldo       -81.844       10.627
                 


Toelichting op de rekening van baten en lasten

Giften, donaties
Donaties van de PA Vlb. Gilze-Rijen en privepersonen   200
Diverse donaties   375
Bijdrage St. Gezamenlijke Militaire Fondsen   12.352
Totaal   12.927
   

Schenkingen
Dit is het bedrag dat aan clienten is uitgekeerd.

Beheerskosten
De uitgaven voor vergoeding van de Administrateur en de gemaakte reiskosten spreken voor zich. Onder uitgaven t.b.v. hulpverleners vallen de kosten voor het inhuren van externe hulpverleners en/of bewindvoerders. Onder overige beheerskosten vallen gemaakte kosten voor bureaukosten, postzegels, vergaderkosten, telefoonkosten, bankkosten en de vrijwilligersvergoedingen.

 


VERKLARING RAAD van BESTUUR

De Raad van Bestuur van de Stichting – met in achtneming van artikel 10 van de Statuten -  geeft goedkeuring aan de vaststelling van de jaarrekening 2018.

Namens de Raad van Bestuur,

J.A.H. van Hoof, Voorzitter
A. Traanman, Penningmeester