Prins Bernhard Stichting Karel Doorman Fonds Van Weerden Poelmanfonds Stichting Eereschuld en Dankbaarheid
 
 
   
 

Verslag van de Raad van Bestuur


INLEIDING

In dit jaarverslag geeft de Raad van Bestuur (RvB) van de Stichting Het Van Weerden Poelmanfonds (verder te noemen het Fonds) inzicht in het gevoerde beleid over he tjaar 2018. Tevens bevat dit verslag de Jaarrekening 2018 en het verslag van de Kas Controle Commissie over die Jaarrekening.


DOELSTELLING

De Stichting Het Van Weerden Poelmanfonds heeft tot doel om degenen die tot de doelgroep behoren te ondersteunen bij het overwinnen van financiële problem en die zijn ontstaan door sociaal-psychische en/of medische omstandigheden. De persoonlijke verantwoordelijkheid staat altijd centraal, die zal de Stichting nooit overnemen. Het criterium ten aanzien van de doelgroep van het Fonds is als volgt vastgesteld: aile actief dienenden van de Koninklijke Luchtmacht en postactieve medewerkers die tenminste acht jaar een aanstelling bij de Koninklijke Luchtmacht hebben gehad, evenals de gezinnen en nabestaanden van genoemde medewerkers.

De Stichting heeft de ANBI status en werkt dan ook zonder winstoogmerk.


BELEID

Bij veel aanvragen is daadwerkelijke financiële steun noodzakelijk. Soms is het geven van advies voldoende om problemen te overwinnen. Bij aanvragen waar het medische aspect doorslaggevend is en andere (externe) financiële voorzieningen niet of onvoldoende ondersteuning bieden, wordt meestal een gehele of gedeeltelijke schenking gedaan. Andere aanvragen komt het Fonds tegemoet met een (renteloze) lening. Onvoldoende onderbouwde aanvragen of aanvragen die niet in de doelstelling van het Fonds passen worden afgewezen. Bij elke aanvraag wordt door de RvB bezien of begeleiding en/ of advies door derden wenselijk of zelfs noodzakelijk is.

Door het ondersteunen van actief dienenden bij persoonlijke financiële problemen wordt niet alleen de individuele medewerker en zijn naaste omgeving geholpen maar ook Defensie in het algemeen en de Koninklijke Luchtmacht in het bijzonder. Zo kunnen arbeidsverzuim en veiligheidsrisico's als gevolg van een schuldenlast door financiële ondersteuning en begeleiding worden voorkomen of teruggedrongen. De organisatie is immers niet alleen gebaat bij medewerkers die bij ontvangen hulp weer goed gaan of blijven functioneren maar ook bij het voorkomen van reputatieschade. Voor (postactieve )medewerkers vervult het Fonds een sociaal-financieel vangnet voor die omstandigheden waarin andere instanties veelal geen steun (meer) bieden.

Het Fonds heeft een Extern Vermogensbeheerder: ABN-AMRO MeesPierson, die een deel van het vermogen beheert door middel van beleggingen.

De Stichting heeft een beleidsplan voor het te voeren beleid voor de komende jaren met de titel “Beleidsplan 2017-2020”. Een verkorte versie van dit plan is te vinden op de website van het Fonds.

AVG
Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Ook het Fonds dient zich aan deze AVG te conformeren en de regeling toe te passen. Daarom zijn op de website en in de aanvraagformulieren verwijzingen opgenomen zoals vereist door de AVG. Hiermee voldoet het Fonds aan de regelgeving van de AVG. Jaarlijks wordt onder Ieiding van de plaatsvervangend Voorzitter deze werkwijze geëvalueerd.


WERKWIJZE

Raad van Bestuur
Voor de behandeling van steunaanvragen is de RvB in 2018 elf maal in reguliere vergadering bijeengekomen. Daarnaast heeft het Dagelijks Bestuur (DB) een aantal spoedeisende beslissingen genomen die later in de voltallige vergaderingen van de RvB zijn behandeld. De bijeenkomsten vonden plaats op de verschillende Defensieonderdelen en onderdelen van het Commando Luchtstrijdkrachten (CLSK) waarbij de RvB steeds gastvrij is ontvangen.

Gedurende 2018 heeft de RvB afscheid genomen van de plaatsvervangend Voorzitter, Luitenant-Kolonel b.d. P.J .L.M. Keijsers. Zij heeft gedurende de periode januari 2004 tot juli 2018 zitting gehad in de RvB. Verder heeft op de vergadering van 13 november 2018 Mevrouw G. Hensen als Humanistisch Raadsvrouw haar functie overgedragen aan Mevrouw H.A. van der Meulen, tevens Humanistisch Raadsvrouw. Mevrouw G. Hensen was van januari 2013 tot november 2018 lid van de RvB.

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht (RvT) heeft in 2018 twee maal met de RvB vergaderd. De RvB wordt hierbij vertegenwoordigd door het DB. Tijdens deze vergaderingen heeft het DB verslag uitgebracht van het gevoerde beleid en haar werkzaamheden. Tijdens deze vergadering is ook een herzien beleggingsstatuut in samenspraak met de RvT tot stand gekomen.

Kascontrole commissie
De Kascontrole Commissie (KCC) bestaat uit een lid van de RvT en minimaal een tweede onafhankelijk persoon. De KCC heeft in het eerste kwartaal van 2019 de Jaarrekening 2018
gecontroleerd. Op basis van die controle heeft de KCC geadviseerd zowel de Penningmeester als de Administrateur decharge te verlenen voor het gevoerde beleid. Zowel de RvT als de RvB hebben dat advies overgenomen. In 2018 heeft er tweemaal een interne controle van de administratieve afhandeling van de op dat moment ingediende steunaanvragen plaatsgevonden door twee leden van de RvB. Daarbij zijn geen onvolkomenheden geconstateerd.

Ondersteuners RvB
De RvB krijgt bij haar werkzaamheden ondersteuning van Onderdeelsvertegen-woordigers van de CLSK onderdelen, medewerkers van het Bedrijfs Maatschappelijk Werk Defensie (DC BMW), Geestelijke Verzorgers, twee postactieve militairen en een actief dienende militair van het CLSK. Zij dienen met de aanvrager verzoeken in voor ondersteuning en adviseren en begeleiden zo nodig de aanvrager gedurende dat proces. Ook kunnen zij worden ingezet als budgetcoach als een stringentere financiële begeleiding noodzakelijk is. Soms wordt een professioneel extern bureau ingezet als er bij een aanvrager een complexe situatie is ontstaan. In 2018 is er één cliënt begeleid door middel van inkomensbeheer door een extern bureau. Ook in 2018 heeft de RvB dankbaar gebruik gemaakt van de grote inzet van al deze ondersteuners. Naast financiële ondersteuning zijn zij van grote waarde om
"op locatie" de doelstellingen van het Fonds te realiseren.

Communicatie
De website van het Fonds heeft een significante verandering ondergaan. Er kan zowel via Internet als Intranet op een toegankelijke manier informatie over het Fonds worden gevonden.

FINANCIËLE ZAKEN

In het jaar 2018 is het rentepercentage van leningen en herziening van leningen gehandhaafd op 1%. Ieder jaar wordt het rentepercentage opnieuw bekeken en indien nodig aangepast. Het werkkapitaal is in 2018 verdeeld over diverse banken. De te ontvangen rente van de banken is sterk teruggelopen. Het Fonds is nog steeds financieel gezond maar het rendement op sparen en beleggen is (eind 2018) sterk gedaald. Het eigen vermogen is bijna € 82.000 lager dan in 2017. De Balans, Rekening van Baten en Lasten en overige financiele gegevens zijn opgenomen op bladzijde 12 en volgende.

DONATIES

In 2018 zijn donaties ten bedrage van € 200,00 ontvangen van de de postactieve vereniging van het Defensie Helicopter Commando en éénmaal van een individuele cliënt. Daarnaast zijn er nog 92 vaste donateurs die jaarlijks een bijdrage schenken. In 2018 was deze bijdrage in totaal € 375,00. Tenslotte heeft het Fonds haar jaarlijkse bijdrage van de Stichting Gezamenlijke Militaire Fondsen ontvangen ten bedrage van € 12.352,00. De RvB constateert dat het aantal donaties ook in 2018 verder is afgenomen.


STEUNAANVRAGEN

In 2018 heeft het Fonds 39 aanvragen voor financiële ondersteuning ontvangen. Twee aanvragen kwamen van burgerpersoneel, die zijn doorverwezen naar de Stichting Burgerpersoneelsfonds Ministerie van Defensie. Van deze 39 aanvragen zijn er 32 gehonoreerd. Onderstaand is een aantal specificaties weergegeven van de aanvragen. Op 31 december 2018 had het Fonds bij 60 cliënten een lening uitstaan die maandelijks wordt afgelost. De aanvragen komen vanuit aile categorieen van de Luchtmacht (Soldaat, Korporaal, Onderofficier en Officier).

Overzicht aanvragen
    2018 2017 2016  
  Toegestaan 32 47 41  
  Afgewezen 3 2 6  
  Ingetrokken 4 1 1  
  totaal 39 50 48  

 

Overzicht achtergrond aanvragen
    2018 2017 2016  
  Medisch 7 9 7  
  (Psycho)sociaal 15 16 16  
  Schuldsanering 3 9 6  
  Echtscheiding 4 8 6  
  Overig 10 8 13  
  totaal 39 50 48  

Het belangrijkste deel van de aanvragen wordt in 2018 gevormd door mensen waar sociale en/of psychische problemen aan ten grondslag liggen. De RvB constateert ook, analoog aan het NIBUD, dat (ex)medewerkers wordenl geconfronteerd met hogere vaste lasten zoals huishuur en hogere zorgkosten. Als er dan ook nog een inkomensdaling bij komt vanwege ziekte, ontslag of arbeidsongeschiktheid van de medewerker en/of de partner ontstaat vaak een uitzichtloze situatle. Door een combinatie of optelsom van die oorzaken ontstaan er complexe aanvragen en wordt zelfredzaamheid een lastige opgave. Voor aanvragen met een medisch karakter zijn in volume meer schenkingen uitgekeerd terwijl het aantal aanvragen Iicht is gedaald.


ACHTERSTALLIGE BETALINGEN

In 2018 is het Fonds nlet geconfronteerd met clienten die hun verplichtingen tegenover het Fonds over het terugbetalen van een lening niet zijn nagekomen. In 2017 was dat nog een bedrag van totaal € 8.198,00.

Op 31 december 2018 lagen er nog 5 dossiers voor afhandeling bij de deurwaarder. De kans is aanwezig dat van de 5 dossiers een aantal ook bij de Wet Sanering Natuurlijke Personen (WSNP) zal belanden. In 2018 was dit € 76.021 en in 2017 € 66.645. Ook zijn er 3 dossiers In behandeling onder de noemer van de WSNP (in 2018 € 48.978 in 2017 € 64.435). In een dergelijk geval is er voor het Fonds meestal geen verhaal meer mogelijk. De RvB gaat er van uit dat in Ieder geval een deel van de uitstaande bedragen alsnog via de deurwaarder terugvloeit naar het Fonds.

Er is een geringe positieve ontwikkeling op het gebied van achterstallige betalingen, maar dit blijft een punt van aanhoudende zorg van de RvB. De RvB heeft daarom in haar Beleidsplan 2017-2020 een aantal maatregelen ter uitvoering opgenomen om die problematiek zoveel mogelijk beheersbaar te houden. Zo zet de RvB ter voorkoming en oplossing van en begeleiding bij financiële problemen, steeds meer een eigen of externe budgetcoach in. Ook in 2018 heeft dat tot positieve resultaten geleid. De daarmee gepaard gaande kosten neemt het Fonds voor zijn rekening. Door de toenemende noodzaak aan en vraag naar coaching en begeleiding zijn voor de komende jaren daarvoor extra kosten te verwachten.


SLOTWOORD

De RvB is van mening dat Het Van Weerden Poelmanfonds op dit moment en ook in de toekomst medewerkers en ex-medewerkers van de Koninklijke Luchtmacht die in financiële moeilijkheden zijn geraakt kan blijven ondersteunen. Met het Fonds staat de (ex)medewerkers van de Koninklijke Luchtmacht een waardevol sociaal-financieel vangnet ter beschikking.

De RvB dankt iedereen zowel binnen als buiten de Koninklijke Luchtmacht die in 2018 de Stichting Het Van Weerden Poelmanfonds op enigerlei wijze heeft ondersteund.

Namens de Raad van Bestuur,

J.A.H. van Hoof
Voorzitter

R.B. Sonder
Secretaris