Jaarverslag 2019

BALANS PER 31 DECEMBER 2019

ACTIVA   2019 ()   2018 (€)
Obligaties 6 ¼% Oostenrijk   59.000   59.000
ING First Class Obligatie Fonds   51.000   51.000
ING Opport Obligatie Fonds   40.000   40.000
ING InternetPlus Sparen   4.964   4.464
Girorekening 1940   203   416
Beleggen zelf   630   109
Uitstaande leningen       -       -
Totaal   155.797   154.989
   
PASSIVA   2019 (€)   2018 (€)
Vermogen
  154.989   153.809
Exploitatiesaldo     808     1.180
Nieuw eigen vermogen   155.797   154.989

Toelichting
Obligaties Oostenrijk zijn gewaardeerd tegen een conservatieve beurswaarde.
Obligaties ING zijn gewaardeerd tegen de gemiddelde waarde in 2019

REKENING VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

BATEN   2019 (€)   2018 (€)
Rente en dividend   5.631   5.688
Aandeel in opbrengst GMF   3.600   6.317
Donaties/Diversen   -   1.000
Totaal   9.231   13.005
   
LASTEN   2019 (€)   2018 (€)
Afschrijving op leningen   -   -
Giften   800   2.350
Kerstgiften   4.450   5.800
Sociale zorg (w.o. huisbezoek)   863   1.357
Kosten betalingsverkeer/kantoor   307   337
Vergader- en reiskosten   2.003   1.981
Herwaardering belegd kapitaal       -       -
    8.423   11.825
Exploitatie saldo   808   1.180
    9.231   13.005

 

SPECIFICATIE STEUNVERLENING
Naar totaalbedrag

Jaar     Giften en
afschrijvingen
op leningen
    Kerstgiften      
2019   0   4.450      
2018   2.350   5.800      
2017   2.646   5.200      
2016   7.318   5.700      
2015   5.000   6.200      

SPECIFICATIE STEUNVERLENING
Naar aantal/Gemiddeld bedrag

Jaar     Giften en
afschrijvingen
op leningen
    Kerstgiften      
2019   0/0   17/262      
2018   6/392   23/252      
2017   8/331   24/217      
2016   9/813   26/219      
2015   6/830   30/206      

Giften en Testamentaire beschikkingen

De fiscus staat aftrek toe voor de inkomstenbelasting indien u bereid bent uw jaarlijkse bijdrage om te zetten in een belofte bij notariële akte tot betaling van een vast bedrag gedurende vijf jaar, maar in ieder geval eindigend bij overlijden. Afhankelijk van uw belastingschijf betaalt u netto slechts ± 65%, resp. 58% of 48% van het door u aan de Stichting geschonken bedrag.

De Stichting neemt graag de kosten op zich en zorgt voor de notariële akte bij een toezegging van tenminste vijf maal een bijdrage van minimaal € 45,-.

Zij die de Stichting bij testamentaire beschikking willen gedenken, kunnen daartoe de volgende vorm kiezen:
“Ik vermaak aan de Stichting Eereschuld en Dankbaarheid, gevestigd te Den Haag, de som van € ....,-, uit te keren ... maanden na mijn overlijden, vrij van alle kosten en rechten.”

Wij zijn gaarne bereid u over deze mogelijkheden in te lichten.

Donateurs

Gedurende een lange reeks van jaren hebben velen het werk van de Stichting ondersteund met een jaarlijkse financiële bijdrage. Het bestuur heeft deze donateurs persoonlijk benaderd over de wijze waarop deze ondersteuning kan worden voortgezet.