Van Weerden
Poelmanfonds
     
 
 
   
 

Jaarrekening 2021

BALANS PER 31 DECEMBER

ACTIVA   2021 (€)   2020 (€)
Inventaris   3.562   3.217
Startkapitaal 1947   45   45
Leningen u/g   276.306   287.384
Incasso Debiteuren   66.906   81.000
Effecten   1.522.492   1.392.872
NTO Couponrente   -   -
Liquide middelen   668.037   658.733
Totaal   2.537.348   2.423.251
   
PASSIVA   2021 (€)   2020 (€)
Eigen vermogen   2.537.048   2.423.251
Schulden korte termijn          300             -
Totaal   2.537.348   2.423.251


Toelichting op de balans

Inventaris
De inventaris is gewaardeerd tegen de aanschafwaarde verminderd met de afschrijvingen t.b.v. de computer van de Secretaris en de 1e Penningmeester, laptop en de computer gedurende vijf jaar. De gehanteerde methode van afschrijvingen is in overeenstemming met de in Nederland gebruikelijke afschrijvingsmethoden.

Leningen u/g

Stand leningen u/g per 1 januari 2021   287.384
Nieuw verstrekte leningen rentedragend   68.600
Nieuw verstrekte renteloze leningen + 23.250
    379.234
Aflossingen rentedragende leningen   99.871
Aflossingen renteloze leningen - 3.057
Stand leningen u/g 31 december 2021   276.306
   

De leningen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Geen rekening is gehouden met het feit dat een beperkt deel van de leningen oninbaar zal zijn. Op het moment dat deze voorzienbaar is, zullen deze leningen ten laste van het resultaat worden gebracht.

De rente op de leningen is niet in de balans opgenomen. Deze is pas opeisbaar als de lening is afgelost.Per ultimo 2021 was het bedrag van deze latente vorderingen € 89.257.

lncasso Debiteuren
In de loop van 2021 zijn 2 dossiers door de deurwaarder afgedaan (deels betaling). Op 31 december 2021 zijn nog 4 dossiers, die een totaalbedrag van € 66.906,00 vertegenwoordigen, bij de deurwaarder c.q. Gemeenten (WSNP) en bewindvoerder in behandeling. Het betreffen hier achtergestelde betalingen.

Effecten
De effecten zijn gewaardeerd tegen marktwaarde einde boekjaar 2021. Alle stukken zijn in bewaring bij de ABN-MeesPierson. De waarde van de effectenportefeuille bedraagt per 31 december 2021 € 1.522.492 (2020: € 1.392.872).

Liquide middelen
De liquide middelen zijn verdeeld over een tweetal banken (lNG en ABNAMRO).

Vermogen
Het vermogen is ten opzichte van 2020 gestegen met € 113.797.

Stand van het vermogen per 1 januari 2021   2.423.251
Saldo boekjaar 2021   113.797
Eigen vermogen per 31 december 2021   2.537.048
   


REKENING VAN BATEN EN LASTEN 2019

BATEN   2021 (€)   2020 (€)
Rente leningen       5.440       2.299
Rente spaarrekeningen en dividend       26.670       26.867
Giften, donaties       10.413       5.674
Overige opbrengsten       0       0
Totaal       43.523       34.840
                 
LASTEN   2021 (€)   2020 (€)
Schenkingen       17.894       14.680
Oninbare Leningen       5.803       10.163
                 
Beheerskosten                
Vergoeding Administrateur   9.677       9.562    
Vergoeding Hulpverleners   1.010       2.813    
Reiskosten   1.292       780    
Overige beheerskosten   22.668       17.921    
        34.647       31.076
Totaal lasten       58.344       55.919
                 
Saldo       -15.821       -21.079
                 
Bijzondere baten & lasten                
Mutaties Beleggingsportefeuilles       129.619       -32.612
                 
Saldo       113.797       -53.691
                 


Toelichting op de rekening van baten en lasten

Giften, donaties
Postactievengroep Vlb. Volkel   100
Jaarlijkse donatie KLu-officier   100
Gift van een voormalig KLu-officier   4.250
Diverse donaties   313
Bijdrage St. Gezamenlijke Militaire Fondsen   5.650
Totaal   10.413
   

Schenkingen
Dit is het bedrag dat aan cliënten is uitgekeerd.

Beheerskosten
De uitgaven voor vergoeding van de Administrateur en de gemaakte reiskosten spreken voor zich. Onder uitgaven t.b.v. hulpverleners vallen de kosten voor het inhuren van externe hulpverleners en/of bewindvoerders. Onder overige beheerskosten vallen gemaakte kosten voor bureaukosten, postzegels, vergaderkosten, telefoonkosten, bankkosten en de vrijwilligersvergoedingen.

 


VERKLARING RAAD van BESTUUR

De Raad van Bestuur van de Stichting – met in achtneming van artikel 10 van de Statuten -  geeft goedkeuring aan de vaststelling van de jaarrekening 2021.

Namens de Raad van Bestuur,

J.A.H. van Hoof, Voorzitter
R.B. Sander, Secretaris