Van Weerden
Poelmanfonds
     
 
 
   
 

Verslag van de Raad van Bestuur


INLEIDING

In dit jaarverslag geeft de Raad van Bestuur (RvB) van de Stichting Het Van Weerden
Poelmanfonds (verder te noemen het Fonds) inzicht in het gevoerde beleid over het jaar
2021. Tevens bevat dit verslag de Jaarrekening 2021 en het verslag van de Kas Controle
Commissie over die Jaarrekening.


DOELSTELLING

De Stichting Het Van Weerden Poelmanfonds heeft tot doel om degenen die tot de doelgroep behoren te ondersteunen bij het overwinnen van financiele problem en die zijn ontstaan door sociaal-psychische en/of medische omstandigheden. De persoonlijke verantwoordelijkheid staat altijd centraal, die zal de Stichting nooit overnemen. Het criterium ten aanzien van de doelgroep van het Fonds is als volgt vastgesteld: aile actief dienenden van de Koninklijke Luchtmacht en postactieve medewerkers die tenminste acht jaar een aanstelling bij de Koninklijke Luchtmacht hebben gehad, evenals de gezinnen en nabestaanden van genoemd personeel.

De Stichting heeft de status van de Algemeen Nut Beogende lnstellingen (ANBI) en werkt dan ook zonder winstoogmerk.


BELEID

Bij veel aanvragen is daadwerkelijke financiele steun noodzakelijk. Soms is het geven van advies voldoende om problemen te overwinnen. Bij aanvragen waar het medische aspect doorslaggevend is en financiële voorzieningen niet of onvoldoende aanwezig zijn, wordt in beginsel een gehele of gedeeltelijke schenking gedaan. Andere aanvragen komt het Fonds tegemoet met een (renteloze) lening. Onvoldoende onderbouwde aanvragen of aanvragen die niet in de doelstelling van het Fonds passen worden afgewezen. Bij elke aanvraag wordt door de RvB bezien of begeleiding en/of advies door derden wenselijk of zelfs noodzakelijk is.

Door het ondersteunen van actief dienenden bij persoonlijke financiële problemen wordt niet alleen de individuele medewerker en zijn naaste omgeving geholpen maar ook Defensie in het algemeen en de Koninklijke Luchtmacht in het bijzonder. Zo kunnen arbeidsverzuim en veiligheidsrisico's als gevolg van een schuldenlast door financiële ondersteuning en begeleiding worden voorkomen of teruggedrongen. De organisatie is immers niet alleen gebaat bij medewerkers die bij ontvangen hulp weer goed gaan of blijven functioneren maar ook bij het voorkomen van reputatieschade. Voor (postactieve )medewerkers vervult het Fonds een sociaal-financieel vangnet voor die omstandigheden waarin andere instanties veelal geen steun (meer) bieden.

Het Fonds heeft een Extern Vermogensbeheerder: ABN-AMRO MeesPierson, die een deel van het vermogen beheert door middel van beleggingen.

Alhoewel (postactieve) medewerkers en/of hun gezinsleden de primaire doelgroep van het Fonds vormen kunnen ook organisaties met een toegevoegde maatschappelijke waarde bij het Fonds een verzoek om een schenking indienen. In die bijzondere gevallen zal de Raad van Bestuur dit tevens bespreken met de Raad van Toezicht. Een voorbeeld hiervan is de gift ten behoeve van de Games 2020. De Invictus Games 2020 zijn als gevolg van de coronamaatregelen verplaatst naar 2021 en daarna nogmaals verplaatst, naar april 2022. IG2022 zullen worden gehouden in Den Haag. Met deze gift is de organisatie van de Invictus Games geholpen om de sportende veteranen die deelnemen aan dit sportevenement te helpen.

STATUTEN
In 2021 zijn de Statuten geactualiseerd, mede naar aanleiding van de invoering van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) per 1 juli 2021. De Statuten zijn in te zien op de website van het Fonds: www.hetvanweerdenpoelmanfonds.nl.

BELEIDSPLAN
De Stichting heeft voor het te voeren beleid enkele jaren geleclen het "Beleidsplan 2017-
2021" opgesteld. Dit Beleidsplan is geactualiseerd. Een nieuwe versie met de titel
"Beleidsplan 2021-2024" is vastgesteld. Deze versie is in zijn geheel opgenomen op de
website van het Fonds (www.hetvanweerdenpoelmanfonds.nl).

LEIDRAAD ONDERDEELSVERTEGENWOORDIGER
Aangezien de Onderdeelsvertegenwoordiger een cruciale rol speelt bij de totstandkoming van een aanvraag bij het Fonds heeft de RvB de leidraad herschreven. Deze leidraad is tevens een goede houvast voor de nieuwe Onderdeelsvertegenwoordiger wanneer deze geconfronteerd wordt met een mogelijke cliënt.

AVG
Sinds de invoering van de AVG in 2018 conformeert het Fonds zich aan de regelgeving ter zake. Het Van Weerden Poelman Fonds streeft ernaar om volledig aan de regelgeving en richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te voldoen. Elk jaar wordt dit door de plaatsvervangend-voorzitter van de Raad van Bestuur geëvalueerd. In 2021 hebben zich geen problemen voorgedaan in het kader van de AVG. Er zijn geen datalekken en ook geen overtredingen van het privacyreglement geconstateerd. Alle leden, de administrateur en adviseur hebben desgevraagd expliciet verklaard te voldoen aan de eisen zoals die in het privacyreglement alsmede in de AVG zijn vermeld (zoals o.a. het gebruik van degelijke wachtwoorden, tijdig en correct vernietigen van papieren en het op juiste en veilige wijze bewaren van documenten, etc.).


WERKWIJZE

Raad van Bestuur
Voor de behandeling van steunaanvragen komt de RvB maandelijks fysiek bijeen om ingediende aanvragen om financiële hulp te bespreken. Echter is 2021 voor het Fonds ook een jaar met verregaande consequenties in het kader van covid-19 geweest. Zo konden een aantal vergaderingen geen doorgang vinden en moest worden uitgeweken naar MS-Teams. Dit heeft ertoe geleid dat de RvB in 2021 achtmaal in reguliere vergadering bijeen is gekomen en dat er één vergadering georganiseerd is via MS Teams. De RvB heeft naar haar oordeel op een verantwoorde wijze en met inachtneming van de geldende restricties in het kader van de door het kabinet afgegeven adviezen geprobeerd om haar werkzaamheden toch voort te kunnen zetten. Daarnaast heeft het Dagelijks Bestuur (DB) een aantal spoedeisende beslissingen genomen die later in de voltallige vergaderingen van de RvB unaniem zijn goedgekeurd. De bijeenkomsten vonden plaats op de verschillende Defensieonderdelen en onderdelen van het Commando Luchtstrijdkrachten (CLSK) waarbij de RvB steeds gastvrij is ontvangen. Dit geldt ook voor het Defensie Grondgebonden Luchtverdedigings Commando op de Luitenant-generaal Bestkazerne dat zijn oorsprong kent in de Luchtmachtbasis De Peel en waar veel CLSK-personeel werkzaam is.

Op 24 augustus 2021 heeft de RvB afscheid genomen van bestuurslid Marian Jägers-Jansen. Zij heeft gedurende een periode van 21 jaar zitting gehad in de RvB. Op grond van haar verdiensten voor het Fonds heeft zij op 7 september 2021 tijdens haar afscheid bij de Commandant Air Mobility Command - op voordracht van het Dagelijks Bestuur van de RvB – uit handen van de Commandant een gratificatie ontvangen. Zij heeft per 1 oktober 2021 de militaire dienst met functioneel leeftijdsontslag verlaten. Haar functie is overgenomen door de Adjudant Onderofficier Bob van der Lee die ook werkzaam is op het Air Mobility Command.

Raad van Toezicht
De RvB heeft in 2021 tweemaal met de Raad van Toezicht (RvT) vergaderd. De vergadering van 6 april 2021 is vanwege covid-19 via MS Teams gehouden. De RvB wordt tijdens deze vergaderingen vertegenwoordigd door het DB. Tijdens de vergadering van 2 november heeft het DB-verslag uitgebracht van het gevoerde beleid en haar werkzaamheden. Tijdens deze vergadering werden bij afwezigheid van de Voorzitter van de RvB de honneurs waargenomen door de vice-Voorzitter. Aansluitend aan de vergadering is er tijdens het diner afscheid genomen van de Voorzitter van het Erefonds KLu, i.r.g.m. Luitenant-Kolonel Ds. Anne Zweers. Hij zal begin 2022 de militaire dienst met FLO verlaten.

Gezamenlijke Militaire Fondsen (GMF)
De Voorzitter van de RvB heeft ook in 2021 regelmatig contact gehad met de Vz van GMF. Onderwerpen die besproken werden zijn o.a. de Invictus Games 2022, onderlinge afstemming in relatie tot het Veteranen Instituut en algemene informatie-uitwisseling. De Voorzitter van de RvB heeft voorts deelgenomen aan de twee geplande vergaderingen van het GMF.

Kascontrole commissie
De Kascontrole Commissie (KCC) bestaat uit een lid van de RvT en minimaal een tweede onafhankelijk persoon. De KCC heeft in het eerste kwartaal van 2021 de Jaarrekening 2021 gecontroleerd. Op basis van die controle heeft de KCC geadviseerd zowel de Penningmeester als de Administrateur décharge te verlenen voor het gevoerde beleid. Zowel de RvT als de RvB hebben dat advies overgenomen.

Ondersteuners RvB
De RvB krijgt bij haar werkzaamheden ondersteuning van Onderdeelsvertegen-woordigers van de CLSK-onderdelen, medewerkers van het Diensten Centrum Bedrijfs Maatschappelijk Werk (DC BMW) en Geestelijke Verzorgers. Daarnaast wordt de RvB ondersteund door twee postactieve militairen en een actief dienende militair van het CLSK. Zij dienen met de aanvrager verzoeken in voor ondersteuning en adviseren en begeleiden zo nodig de aanvrager gedurende dat proces. Ook kunnen zij worden ingezet als budgetcoach als een stringentere financiële begeleiding noodzakelijk is. Soms wordt een extern bureau ingezet als er bij een aanvrager een complexe situatie is ontstaan. In 2021 is er 1 cliënt begeleid door middel van inkomensbeheer door een extern bureau.  Samenvattend: ook in 2021 heeft de RvB dankbaar gebruik gemaakt van de kennis, ervaring en grote inzet van al deze ondersteuners. Naast financiële ondersteuning zijn zij van grote waarde om “op locatie” de doelstellingen van het Fonds te realiseren.

Communicatie
Het onderhouden van de website van het Fonds is in beheer bij de Secretaris. Besloten is dat de website in 2022 “opgefrist” zal worden zodat deze nog beter leesbaar is. Er kan zowel via Intranet (de interne website van Defensie) als Internet op een toegankelijke manier informatie over het Fonds worden gevonden.

Lokettenleidraad
Bij de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht (IGK) waren signalen ontvangen dat de defensiemedewerker vaak “door de bomen het bos niet meer ziet”. Een duidelijk schema voor hulpvraag (niet alleen financieel) was er niet. Vanuit de RvB heeft de plaatsvervangend Voorzitter een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de Lokettenleidraad Defensie. Middels dit schema moet het voor de medewerker makkelijker zijn om de benodigde hulp te vinden. Eind 2021 heeft de IGK deze leidraad uitgegeven.


FINANCIËLE ZAKEN

In het jaar 2021 is het rentepercentage van leningen gehandhaafd op 1%. Ieder jaar wordt het rentepercentage opnieuw bekeken en indien nodig aangepast. Het werkkapitaal is in 2021 verdeeld over diverse banken. De te ontvangen spaarrente van de banken is in 2021 gelijk gebleven ten opzichte van 2020 (2020: € 26.867,00 en 2021: € 26.670,00) en het rendement op beleggen is in 2021 gestegen met € 129.620,00. Het eigen vermogen is € 113.797,00 hoger ten opzichte van 2020. De Balans, Rekening van Baten en Lasten en overige financiële gegevens, zijn opgenomen op bladzijde 15 en volgende. Geconcludeerd kan worden dat het Fonds nog steeds financieel gezond is.

Donaties
In 2021 zijn donaties ten bedrage van € 200,00 ontvangen van de Postactievengroep Gilze-Rijen en van diverse individuele gevers. Een voormalig KLu-officier doneerde zelfs een bedrag van € 4.250,00. Daarnaast zijn er nog 82 vaste donateurs die een jaarlijks bijdrage schenken aan het Fonds. In 2021 was deze bijdrage in totaal € 313,00. Tenslotte heeft het Fonds haar jaarlijkse bijdrage van de Stichting Gezamenlijke Militaire Fondsen ontvangen voor een bedrag van € 5.650,00. De RvB constateert dat het aantal donateurs ook in 2021 verder is afgenomen. In totaliteit is er een bedrag van € 10.413,00 aan donaties ontvangen.

Aanbieden Jaarverslag 2020
Zoals ieder jaar te doen gebruikelijk wordt door de Voorzitter en de Secretaris van de Stichting het Jaarverslag en de Jaarrekening aangeboden aan de Commandant Luchtstrijdkrachten, Luitenant-Generaal J.D. Luyt. Tijdens deze gelegenheid wordt het Jaarverslag kort besproken. De Commandant Luchtstrijdkrachten geeft ieder jaar weer aan blij te zijn met de Stichting. Zij vervult een belangrijke rol en biedt een vangnet voor Luchtmachters en veteranen die om uiteenlopende persoonlijke redenen in financiële problemen zijn gekomen. Hij sloot daarbij af met de woorden: “Dankbaar voor de leden van de Raad van Bestuur die dit mogelijk maken. Ook dit is #eenteameentaak!”


STEUNAANVRAGEN

In 2021 heeft het Fonds 28 aanvragen voor financiële ondersteuning ontvangen, dat is een significante daling ten opzichte van de voorgaande jaren. Deze daling denkt de RvB toe te kunnen schrijven aan het feit dat er – vanwege de afgekondigde coronamaatregelen - door de luchtmachtpopulatie veelal vanuit huis is gewerkt. Hierdoor was er ook bijna geen fysiek contact tussen het personeel en de hulpverleners op de onderdelen. Van deze 28 aanvragen zijn er 25 gehonoreerd. Onderstaand is een aantal specificaties weergegeven van de aanvragen. Op 31 december 2021 had het Fonds bij 38 cliënten een lening uitstaan waarop maandelijks wordt afgelost. De aanvragen komen vanuit alle categorieën van de Luchtmacht (Soldaat, Korporaal, Onderofficier en Officier).

Het belangrijkste deel van de aanvragen wordt in 2021 gevormd door mensen met sociale en/of psychische problemen. De RvB constateert ook, analoog aan het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD), dat (ex)medewerkers worden geconfronteerd met hogere vaste lasten zoals huishuur en hogere zorgkosten. Als er dan ook nog een inkomensdaling bij komt vanwege ziekte, ontslag of arbeidsongeschiktheid van de medewerker en/of de partner ontstaat vaak een uitzichtloze situatie. Door een combinatie van die oorzaken ontstaan er complexe aanvragen en wordt zelfredzaamheid een lastige opgave. Voor aanvragen met een medisch karakter is in 2021 procentueel gezien veel meer aan schenkingen uitgekeerd. Het aantal dossiers was fractioneel hoger dan 2020 (7 aanvragen in 2020 tegen 8 aanvragen in 2021) terwijl het aantal aanvragen beduidend lager was.


ACHTERSTALLIGE BETALINGEN

In 2021 is het Fonds geconfronteerd met 2 cliënten die hun verplichtingen tegenover het Fonds over het terugbetalen van een lening niet zijn nagekomen. Het betrof hier een bedrag van in totaal € 5.803,00. Op 31 december 2021 lag er nog 1 dossier voor afhandeling bij de deurwaarder voor een bedrag van € 656,00. Verder is er 1 dossiers onder bewindvoering voor en bedrag van € 3.440,00 en 2 dossiers onder de Wet Sanering Natuurlijke Personen (WSNP) voor een bedrag van € 66.906,00. In 2020 was dit € 81.000,00 en in 2019 € 85.752,00. In een dergelijk geval is er voor het Fonds meestal geen verhaal meer mogelijk. Een deel van de uitstaande bedragen zal alsnog via deurwaarders terugvloeien naar het Fonds.


75-JARIG BESTAAN VAN DE STICHTING

In september 2022 hoopt de Stichting te kunnen herdenken dat op 25 september 1947 het Fonds is opgericht. Aangezien de RvB dit moment niet onopgemerkt voorbij wil laten gaan is er tijdens de brainstormsesie van 27 juli 2021 besloten om een jubileumcommissie plannen te laten maken om deze dag in september 2022 vorm te geven. Vanuit de RvB zijn de Vice-Voorzitter en de Secretaris bereid gevonden hieraan invulling te gaan geven. In het najaar van 2021 zijn de eerste contouren van de herdenking van het 75-jarig bestaan binnen de Raad van Bestuur besproken. Gedacht wordt aan een herdenkingsboekje, een benefietconcert door het Orkest van de Koninklijke Luchtmacht, aandacht in de Vliegende Hollander en een te houden mini-symposium op woensdag 28 september 2022.


SLOTWOORD

De RvB is van mening dat de Stichting Het Van Weerden Poelmanfonds nu en ook in de toekomst (ex-)medewerkers van de Koninklijke Luchtmacht, hun familieleden of nabestaanden, die in financiële moeilijkheden zijn geraakt kan blijven ondersteunen. Met het Fonds staat voor deze groep een waardevol toekomstbestendig sociaal-financieel vangnet ter beschikking.

De RvB dankt iedereen zowel binnen als buiten de Koninklijke Luchtmacht die in 2021 de Stichting Het Van Weerden Poelmanfonds op enigerlei wijze heeft ondersteund.

Namens de Raad van Bestuur,

J.A.H. van Hoof
Voorzitter

R.B. Sonder
Secretaris