Gezamenlijke
Militaire
Fondsen
             
 
   

Doelstellingen

Doelstelling G.M.F.

De Stichting G.M.F. stelt zich ten doel:

 1. het coördineren van de arbeid der deelnemers en eventueel het samenwerken met andere fondsen, verenigingen en stichtingen met een soortgelijke strekking als de deelnemers der stichting
 2. het bevorderen van het verlenen van steun aan behoeftige militairen, oud militairen en hun gezinnen of nagelaten betrekkingen, mede door het toekennen van subsidies of schenkingen aan instellingen, die het belang van de bovengenoemde personen dienen;
 3. het organiseren van geldinzamelingen, alsmede het op andere wijze verwerven van gelden ter bevordering van het doel der Stichting;
  de bestemming der gelden wordt bij huishoudelijk reglement geregeld;
 4. het verrichten van alle handelingen, welke met het vorenstaand doel in verband staan of daaraan bevorderlijk kunnen zijn.

Doelstelling van de oprichters

Fonds 1815 voor oud militairen en nagelaten betrekkingen

Het Fonds heeft ten doel het verlenen van steun aan militairen en oud militairen aan hun nagelaten betrekkingen die in behoeftige omstandigheden verkeren.
Onder militairen zijn ten deze tevens te verstaan zij, die zich in tijden van oorlog erkend daadwerkelijk hebben verzet tegen de vijand, dan wel onder oorlogsomstandigheden zijn ingezet.
Het Fonds kan bestuurder of administrateur zijn van andere instellingen, welke geheel of ten dele een soortgelijk doel hebben als het Fonds.

Stichting Eereschuld en Dankbaarheid

De Stichting stelt zich ten doel:

 1. het verlenen van steun of bijstand, waaronder mede begrepen geldelijke steun of bijstand, aan hen die sedert 10 mei 1940 deel uitmaken of deel uitgemaakt hebben van de Koninklijke Landmacht en uit dien hoofde ten gevolge van oorlogshandelingen gewond, ziek of in moeilijkheden geraakten, dan wel dreigen te geraken;
 2. het verlenen van alle mogelijke hulp en bijstand, zulks in de meest ruime zin des woords, aan de nabestaanden van de onder 1. bedoelde personen, voor zover deze tengevolge van handelingen uit bovenvermelde hoofde mochten zijn komen te overlijden.

Karel Doorman Fonds

 1. De Stichting heeft ten doel het verlenen van financiële steun aan leden en gewezen leden van het militair personeel van de Koninklijke Marine die gedurende een oorlog, bij een ramp of een ongeval, slachtoffer van hun taak zijn geworden, alsmede aan degenen die direct financieel van hen afhankelijk zijn.
 2. Indien naar het oordeel van het bestuur de middelen van de Stichting daartoe beschikbaar zijn zal het bestuur in door haar te bepalen gevallen incidenteel financiæle steun kunnen verlenen aan leden en gewezen leden van het militair personeel van de Koninklijke Marine, die door ziekte, ongeval of overlijden in financiæle nood zijn komen te verkeren, alsmede aan degenen die direct financieel van hen afhankelijk zijn.
 3. Indien naar het oordeel van het bestuur de middelen van de Stichting daartoe beschikbaar zijn kan het bestuur in door haar te bepalen gevallen incidenteel financiæle steun verlenen aan personen, die in financiæle nood zijn komen te verkeren als gevolg van ziekte, ongeval of overlijden van een familielid (een ex echtgenoot daaronder begrepen), waarvan zij financieel afhankelijk zijn of waren, onder voorbehoud dat eerder genoemd familielid lid van het vrijwillig dienend militair personeel van de Koninklijke Marine is of geweest moet zijn.

Prins Bernhard Stichting

 1. De Stichting heeft ten doel het behartigen van zedelijke, maatschappelijke en stoffelijke belangen van de militairen en van oud militairen van de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht en de Koninklijke Luchtmacht, met inbegrip van de oud leden der Binnenlandse Strijdkrachten en van hen, die zich vrijwillig voor de militaire dienst hebben gemeld en van de nagelaten betrekkingen van personen als boven bedoeld, voorzover hierin niet of niet in voldoende mate van andere zijde kan worden voorzien.
 2. Zij verricht haar taak zoveel mogelijk in nauwe samenwerking met de Sociale Diensten van het Ministerie van Defensie, met andere instellingen niet uitsluitend militaire fondsen en met de instellingen welke op sociaal gebied ten behoeve van militairen, oud militairen en hun nabestaanden werkzaam zijn.

Stichting Het van Weerden Poelman Fonds

De Stichting heeft ten doel het verlenen van bijstand aan het personeel van, dan wel tewerkgesteld bij de Koninklijke Luchtmacht, zowel tijdens als na beëindiging van het dienstverband, alsmede aan gezinnen en nabestaanden van genoemd personeel. De Stichting zal dit doel verwezenlijken door het doen van giften, het verstrekken van leningen, alsmede op andere wijze in alle gevallen waarin betrokkenen in sociaal financiële moeilijkheden zijn geraakt of dreigen te geraken en waarin van overheidswege of anderszins niet, niet voldoende of niet tijdig wordt voorzien en de Raad van Beheer zulks nodig of gewenst oordeelt.