Gezamenlijke
Militaire
Fondsen
             
 
   

Verslag van de Secretaris-Penningmeester

In het verslagjaar werden zoals gebruikelijk in mei de donatieverzoeken verstuurd en in oktober de herinnering daaraan.

In het verslagjaar 2022 kwam door het teruglopen van het aantal donateurs het totaal helaas onder dat van vorig jaar. Iets dat we helaas al jaren zien. Natuurlijk blijven wij zoeken naar mogelijkheden om het donateursbestand uit te breiden en te verjongen. De privacywetgeving levert hierbij echter helaas enige moeilijkheden op. Ook de - gelukkige - omstandigheid dat directe oorlogsdreiging afwezig is, maakt uitbreiding van het donateursbestand niet makkelijker.

Gelukkig ontvingen wij ook in het verslagjaar weer de substantiële gift van het Schmalhausenfonds.

De onkosten waren altijd al gering, en konden dit jaar wederom worden beperkt. Hierdoor kon het grootste deel van de ontvangen gelden besteed worden aan de doelen waarvoor ze geschonken waren. Ze werden op de gebruikelijke wijze verdeeld onder de deelnemende fondsen.

Wij danken de donateurs en allen die zich voor de GMF hebben ingezet weer van harte en spreken de hoop uit dat wij ook in 2023 weer mogen rekenen op ieders betrokkenheid en ruimhartige steun.