Gezamenlijke
Militaire
Fondsen
             
 
   

Jaarverslag 2020

BALANS PER 31 DECEMBER 2020

ACTIVA   2020 (€)   2019 (€)
Kantoorinventaris afgevoerd   0   0
Vorderingen   0   0
Liquide middelen   3.605   3.632
 
  3.605   3.632
   
PASSIVA   2020 (€)   2019 (€)
Stichtingskapitaal   236   236
Saldo nog te verdelen   3.324   3.352
Schulden   45   44
 
  3.605   3.632

 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

       
BATEN   2020 (€)   2019 (€)
Giften   26.557   28.545
Interest   0   0
Gift Schmolhausen Stichting    3.150    2.452
    39.707   30.997
         
LASTEN   2020 (€)   2019 (€)
Afschrijving materiële vaste activa   0   0
Kosten administratie en secretariaat   3.484   3.737
Kosten fondswerving   4.751   5.977
    8.235   9.714
         
Beschikbaar gekomen saldo   21.472   21.283
         


Toelichting op de balans

Saldo nog te verdelen

Het saldo op 31 december 2020 is te verdelen over vijf fondsen.

SALDO NOG TE VERDELEN

    2020 (€)   2019 (€)
Saldo nog te verdelen op 1 januari   3.352   3.569
Beschikbaar gekomen   21.473   21.283
    24.824   24.852
         
Uitkering aan deelnemende fondsen   21.500   21.500
Saldo nog te verdelen op 31 december   3.324   3.352
   

Betreffende de uitkering aan de deelnemende fondsen volgt onderstaand overzicht:

FONDS   2020   %   2019   %
Karel Doormanfonds *   0   0   0   0
Fonds 1815 (incl. Kon. Ver. Stamil)   7.095   33   7.100   33
Stichting "Eereschuld en Dankbaarheid"   4.679   22   3.600   17
Prins Bernhard Stichting   4.759   22   3.700   17
Stichting "Het Van Weerden Poelman Fonds"   4.967   23   7.100   33
Totaal   21.500   100   21.500   100
                 

* Het Karel Doormanfonds heeft het haar toekomende bedrag beschikbaar gesteld voor herverdeling. Daarvoor dank namens de overige fondsen.

 

Overzicht totale opbrengst van collecten, giften, interest en erfstellingen

JAAR OPBRENGST   JAAR OPBRENGST
2020 € 29.707   1984 ƒ 194.228
2019 € 30.997   1983 ƒ 179.647
2018 € 38.099   1982 ƒ 200.747
2017 € 44.211   1981 ƒ 140.713
2016 € 43.366   1980 ƒ 126.294
2015 € 45.860   1979 ƒ 108.760
2014 € 44.241   1978 ƒ 121.176
2013 € 49.786   1977 ƒ 121.238
2012 € 54.229   1976 ƒ 113.128
2011 € 57.643   1975 ƒ 127.491
2010 € 64.809   1974 ƒ 120.922
2009 € 73.427   1973 ƒ 111.068
2008 € 106.478   1972 ƒ 130.841
2007 € 312.672   1971 ƒ 167.426
2006 € 65.000   1970 ƒ 163.387
2005 € 55.561   1969 ƒ 174.238
2004 € 59.219   1968 ƒ 189.944
2003 € 64.059   1967 ƒ 285.354
2002 € 69.073   1966 ƒ 302.012
2001 € 57.381   1965 ƒ 313.431
2000 ƒ 122.083   1964 ƒ 304.325
1999 ƒ 122.282   1963 ƒ 271.681
1998 ƒ 455.496   1962 ƒ 272.607
1997 ƒ 119.253   1961 ƒ 272.118
1996 ƒ 120.024   1960 ƒ 260.207
1995 ƒ 117.160   1959 ƒ 231.150
1994 ƒ 110.166   1958 ƒ 216.010
1993 ƒ 106.123   1957 ƒ 234.394
1992 ƒ 176.808   1956 ƒ 208.500
1991 ƒ 425.257   1955 ƒ 192.642
1990 ƒ 112.650   1954 ƒ 179.021
1989 ƒ 149.349   1953 ƒ 163.691
1988 ƒ 133.016   1952 ƒ 138.244
1987 ƒ 157.398   1951 ƒ 91.465
1986 ƒ 253.198   1950 ƒ 96.951
1985 ƒ 148.858   1949 ƒ 71.764

 

Conclusie

Wij hopen dat kennisneming van dit verslag U het inzicht verschaft, dat de aan de G.M.F. geschonken bedragen goed worden besteed. Moge dit ertoe leiden dat onze oproep tot financiële en morele steun weerklank vindt.

Voor deze steun betuigen wij U bij voorbaat onze welgemeende dank.

De Secretaris-Penningmeester,
Jonkheer F.C. Six
Luitenant ter zee 2 KMR b.d.

Giften / Testamentaire beschikkingen

PERIODIEKE GIFTEN
De fiscus staat volledige aftrek toe voor de inkomstenbelasting, indien U bereid bent uw jaarlijkse giften om te zetten in een periodiek gift. U verklaart u bereid, bij akte mede te ondertekenen door de penningmeester [en niet langer bij notariële akte], tot betaling van een vast bedrag gedurende vijf jaar. Overlijden van de donateur beëindigt de bereidverklaring. De verklaring resulteert erin dat de aftrekbaarheid van uw giften niet wordt beperkt door een drempel ter hoogte van 1% van uw bruto inkomen. Afhankelijk van uw belastingschijf betaalt U netto slechts ± 63,2%, respectievelijk 50% van het door u aan de G.M.F. geschonken bedrag.

De kosten voor een notariële akte kunnen door deze procedure worden vermeden, reden waarom de G.M.F. geen minimum meer stelt aan de jaarlijkse bijdragen.

Zij die de G.M.F. bij TESTAMENTAIRE BESCHIKKING willen gedenken, kunnen daartoe de volgende vorm kiezen: "Ik vermaak aan de Stichting G.M.F., gevestigd te Amsterdam, de som van ........., uit te keren ...... maanden na mijn overlijden, vrij van alle kosten en rechten". Wij zijn gaarne bereid U over deze mogelijkheden nader in te lichten.