Gezamenlijke
Militaire
Fondsen
             
 
   

Jaarverslag 2021

BALANS PER 31 DECEMBER 2021

ACTIVA   2021 (€)   2020 (€)
Kantoorinventaris afgevoerd   0   0
Vorderingen   0   0
Liquide middelen   2.222   3.605
 
  2.222   3.605
   
PASSIVA   2021 (€)   2020 (€)
Stichtingskapitaal   236   236
Saldo nog te verdelen   1.938   3.324
Schulden   48   45
 
  2.222   3.605

 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

       
BATEN   2021 (€)   2020 (€)
Giften   25.670   26.557
Interest   0   0
Gift Schmolhausen Stichting    2.150    3.150
    27.820   29.707
         
LASTEN   2021 (€)   2020 (€)
Afschrijving materiële vaste activa   0   0
Kosten administratie en secretariaat   3.251   3.484
Kosten fondswerving   4.455   4.751
    7.706   8.235
         
Beschikbaar gekomen saldo   20.114   21.472
         


Toelichting op de balans

Saldo nog te verdelen

Het saldo op 31 december 2021 is te verdelen over vijf fondsen.

SALDO NOG TE VERDELEN

    2021 (€)   2020 (€)
Saldo nog te verdelen op 1 januari   3.324   3.352
Beschikbaar gekomen   20.114   21.473
    23.438   24.824
         
Uitkering aan deelnemende fondsen   21.500   21.500
Saldo nog te verdelen op 31 december   1.938   3.324
   

Betreffende de uitkering aan de deelnemende fondsen volgt onderstaand overzicht:

FONDS   2021   %   2020   %
Karel Doormanfonds *   0   0   0   0
Fonds 1815 (incl. Kon. Ver. Stamil)   10.750   50   7.095   33
Stichting "Eereschuld en Dankbaarheid" **   0   0   4.679   22
Prins Bernhard Stichting   5.100   24   4.759   22
Stichting "Het Van Weerden Poelman Fonds"   5.600   26   4.967   23
Totaal   21.500   100   21.500   100
                 

* Het Karel Doormanfonds heeft het haar toekomende bedrag beschikbaar gesteld voor herverdeling. Daarvoor dank namens de overige fondsen.
** Stichting Eereschuld en Dankbaarheid is opgegaan in Fonds 1815

 

Overzicht totale opbrengst van collecten, giften, interest en erfstellingen

JAAR OPBRENGST   JAAR OPBRENGST
2021 € 27.820   1984 ƒ 194.228
2020 € 29.707   1983 ƒ 179.647
2019 € 30.997   1982 ƒ 200.747
2018 € 38.099   1981 ƒ 140.713
2017 € 44.211   1980 ƒ 126.294
2016 € 43.366   1979 ƒ 108.760
2015 € 45.860   1978 ƒ 121.176
2014 € 44.241   1977 ƒ 121.238
2013 € 49.786   1976 ƒ 113.128
2012 € 54.229   1975 ƒ 127.491
2011 € 57.643   1974 ƒ 120.922
2010 € 64.809   1973 ƒ 111.068
2009 € 73.427   1972 ƒ 130.841
2008 € 106.478   1971 ƒ 167.426
2007 € 312.672   1970 ƒ 163.387
2006 € 65.000   1969 ƒ 174.238
2005 € 55.561   1968 ƒ 189.944
2004 € 59.219   1967 ƒ 285.354
2003 € 64.059   1966 ƒ 302.012
2002 € 69.073   1965 ƒ 313.431
2001 € 57.381   1964 ƒ 304.325
2000 ƒ 122.083   1963 ƒ 271.681
1999 ƒ 122.282   1962 ƒ 272.607
1998 ƒ 455.496   1961 ƒ 272.118
1997 ƒ 119.253   1960 ƒ 260.207
1996 ƒ 120.024   1959 ƒ 231.150
1995 ƒ 117.160   1958 ƒ 216.010
1994 ƒ 110.166   1957 ƒ 234.394
1993 ƒ 106.123   1956 ƒ 208.500
1992 ƒ 176.808   1955 ƒ 192.642
1991 ƒ 425.257   1954 ƒ 179.021
1990 ƒ 112.650   1953 ƒ 163.691
1989 ƒ 149.349   1952 ƒ 138.244
1988 ƒ 133.016   1951 ƒ 91.465
1987 ƒ 157.398   1950 ƒ 96.951
1986 ƒ 253.198   1949 ƒ 71.764
1985 ƒ 148.858      

 

Conclusie

Wij hopen dat kennisneming van dit verslag U het inzicht verschaft, dat de aan de G.M.F. geschonken bedragen goed worden besteed. Moge dit ertoe leiden dat onze oproep tot financiële en morele steun weerklank vindt.

Voor deze steun betuigen wij U bij voorbaat onze welgemeende dank.

De Secretaris-Penningmeester,
Jonkheer F.C. Six
Luitenant ter zee 2 KMR b.d.

Giften / Testamentaire beschikkingen

PERIODIEKE GIFTEN
De fiscus staat volledige aftrek toe voor de inkomstenbelasting, indien U bereid bent uw jaarlijkse giften om te zetten in een periodiek gift. U verklaart u bereid, bij akte mede te ondertekenen door de penningmeester [en niet langer bij notariële akte], tot betaling van een vast bedrag gedurende vijf jaar. Overlijden van de donateur beëindigt de bereidverklaring. De verklaring resulteert erin dat de aftrekbaarheid van uw giften niet wordt beperkt door een drempel ter hoogte van 1% van uw bruto inkomen. Afhankelijk van uw belastingschijf betaalt U netto slechts ± 63,2%, respectievelijk 50% van het door u aan de G.M.F. geschonken bedrag.

De kosten voor een notariële akte kunnen door deze procedure worden vermeden, reden waarom de G.M.F. geen minimum meer stelt aan de jaarlijkse bijdragen.

Zij die de G.M.F. bij TESTAMENTAIRE BESCHIKKING willen gedenken, kunnen daartoe de volgende vorm kiezen: "Ik vermaak aan de Stichting G.M.F., gevestigd te Amsterdam, de som van ........., uit te keren ...... maanden na mijn overlijden, vrij van alle kosten en rechten". Wij zijn gaarne bereid U over deze mogelijkheden nader in te lichten.