Van Weerden
Poelmanfonds
   
 
 
   
 

Jaarrekening 2020

BALANS PER 31 DECEMBER

ACTIVA   2020 (€)   2019 (€)
Inventaris   3.217   2.478
Startkapitaal 1947   45   45
Leningen u/g   287.384   307.565
Incasso Debiteuren   81.000   111.898
Effecten   1.392.872   1.425.485
NTO Couponrente   -   -
Liquide middelen   658.733   629.471
Totaal   2.423.251   2.476.942
   
PASSIVA   2019 (€)   2019 (€)
Eigen vermogen   2.423.251   2.476.942
Schulden korte termijn             -             -
Totaal   2.423.251   2.476.942


Toelichting op de balans

Inventaris
De inventaris is gewaardeerd tegen de aanschafwaarde verminderd met de afschrijvingen t.b.v. de computer van de Secretaris en de 1e Penningmeester, laptop en de computer gedurende vijf jaar. De gehanteerde methode van afschrijvingen is in overeenstemming met de in Nederland gebruikelijke afschrijvingsmethoden.

Leningen u/g

Stand leningen u/g per 1 januari 2020   307.565
Nieuw verstrekte leningen rentedragend   83.803
Nieuw verstrekte renteloze leningen + 0
    391.368
Aflossingen rentedragende leningen   96.749
Aflossingen renteloze leningen - 7.235
Stand leningen u/g 31 december 2020   287.384
   

De leningen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Geen rekening is gehouden met het feit dat een beperkt deel van de leningen oninbaar zal zijn. Op het moment dat deze voorzienbaar is, zullen deze leningen ten laste van het resultaat worden gebracht.

De rente op de leningen is niet in de balans opgenomen. Deze is pas opeisbaar als de lening is afgelost. Per ultimo 2020 was het bedrag van deze latente vorderingen € 97.480.

lncasso Debiteuren
In de loop van 2020 zijn 2 dossiers door de deurwaarder afgedaan (volledige betaling). Op 31 december 2020 zijn nog 7 dossiers, die een totaalbedrag van € 81.000 vertegenwoordigen, bij de deurwaarder c.q. Gemeenten (WSNP) in behandeling. Het betreffen hier achtergestelde betalingen.

Effecten
De effecten zijn gewaardeerd tegen marktwaarde einde boekjaar 2020. Alle stukken zijn in bewaring bij de ABN-MeesPierson. De waarde van de effectenportefeuille bedraagt per 31 december 2020 € 1.392.872 (2019: € 1.425.485).

Liquide middelen
De liquide middelen zijn verdeeld over een tweetal banken (lNG en ABNAMRO).

Vermogen
Het vermogen is ten opzichte van 2019 gedaald met € 53.691.

Stand van het vermogen per 1 januari 2020   2.476.942
Saldo boekjaar 2020 - 53.691
Eigen vermogen per 31 december 2020   2.423.251
   


REKENING VAN BATEN EN LASTEN 2019

BATEN   2020 (€)   2019 (€)
Rente leningen       2.299       21.874
Rente spaarrekeningen en dividend       26.867       25.133
Giften, donaties       5.674       8.450
Overige opbrengsten       0       3.376
Totaal       34.840       58.833
                 
LASTEN   2020 (€)   2019 (€)
Schenkingen       14.680       9.437
Oninbare Leningen       10.163       5.350
                 
Beheerskosten                
Vergoeding Administrateur   9.562       9.309    
Vergoeding Hulpverleners   2.813       3.837    
Reiskosten   780       1.322    
Overige beheerskosten   17.921       22.533    
        31.076       37.001
Totaal lasten       55.919       51.788
                 
Saldo       -21.079       7.045
                 
Bijzondere baten & lasten                
Mutaties Beleggingsportefeuilles       -32.612       137.585
                 
Saldo       -53.691       144.630
                 


Toelichting op de rekening van baten en lasten

Giften, donaties
Postactievengroep Vlb. Volkel, de Postactievengroep Gilze-Rijen en 1 individuele client.   425
Diverse donaties   282
Bijdrage St. Gezamenlijke Militaire Fondsen   4.967
Totaal   5.674
   

Schenkingen
Dit is het bedrag dat aan cliënten is uitgekeerd.

Beheerskosten
De uitgaven voor vergoeding van de Administrateur en de gemaakte reiskosten spreken voor zich. Onder uitgaven t.b.v. hulpverleners vallen de kosten voor het inhuren van externe hulpverleners en/of bewindvoerders. Onder overige beheerskosten vallen gemaakte kosten voor bureaukosten, postzegels, vergaderkosten, telefoonkosten, bankkosten en de vrijwilligersvergoedingen.

 


VERKLARING RAAD van BESTUUR

De Raad van Bestuur van de Stichting – met in achtneming van artikel 10 van de Statuten -  geeft goedkeuring aan de vaststelling van de jaarrekening 2020.

Namens de Raad van Bestuur,

J.A.H. van Hoof, Voorzitter
R.B. Sander, Secretaris