Van Weerden
Poelmanfonds
   
 
 
   
 

Verslag van de Raad van Bestuur


INLEIDING

In dit jaarverslag geeft de Raad van Bestuur (RvB) van de Stichting Het Van Weerden
Poelmanfonds (verder te noemen het Fonds) inzicht in het gevoerde beleid over het jaar
2020. Tevens bevat dit verslag de Jaarrekening 2020 en het verslag van de Kas Controle
Commissie over die Jaarrekening.


DOELSTELLING

De Stichting Het Van Weerden Poelmanfonds heeft tot doel om degenen die tot de doelgroep behoren te ondersteunen bij het overwinnen van financiele problem en die zijn ontstaan door sociaal-psychische en/of medische omstandigheden. De persoonlijke verantwoordelijkheid staat altijd centraal, die zal de Stichting nooit overnemen. Het criterium ten aanzien van de doelgroep van het Fonds is als volgt vastgesteld: aile actief dienenden van de Koninklijke Luchtmacht en postactieve medewerkers die tenminste acht jaar een aanstelling bij de Koninklijke Luchtmacht hebben gehad, evenals de gezinnen en nabestaanden van genoemd personeel.

De Stichting heeft de status van de Algemeen Nut Beogende lnstellingen (ANBI) en werkt dan ook zonder winstoogmerk.


BELEID

Bij veel aanvragen is daadwerkelijke financiele steun noodzakelijk. Soms is het geven van advies voldoende om problemen te overwinnen. Bij aanvragen waar het medische aspect doorslaggevend is en financiële voorzieningen niet of onvoldoende aanwezig zijn, wordt in beginsel een gehele of gedeeltelijke schenking gedaan. Andere aanvragen komt het Fonds tegemoet met een (renteloze) lening. Onvoldoende onderbouwde aanvragen of aanvragen die niet in de doelstelling van het Fonds passen worden afgewezen. Bij elke aanvraag wordt door de RvB bezien of begeleiding en/of advies door derden wenselijk of zelfs noodzakelijk is.

Door het ondersteunen van actief dienenden bij persoonlijke financiële problemen wordt niet alleen de individuele medewerker en zijn naaste omgeving geholpen maar ook Defensie in het algemeen en de Koninklijke Luchtmacht in het bijzonder. Zo kunnen arbeidsverzuim en veiligheidsrisico's als gevolg van een schuldenlast door financiële ondersteuning en begeleiding worden voorkomen of teruggedrongen. De organisatie is immers niet alleen gebaat bij medewerkers die bij ontvangen hulp weer goed gaan of blijven functioneren maar ook bij het voorkomen van reputatieschade. Voor (postactieve )medewerkers vervult het Fonds een sociaal-financieel vangnet voor die omstandigheden waarin andere instanties veelal geen steun (meer) bieden.

Het Fonds heeft een Extern Vermogensbeheerder: ABN-AMRO MeesPierson, die een deel van het vermogen beheert door middel van beleggingen.

Alhoewel (postactleve} medewerkers en/of hun gezinsleden de primaire doelgroep van het
Fonds vormen kunnen ook organisaties met een toegevoegde maatschappelijke waarde bij
het Fonds een verzoek om een schenking indienen. In die bijzondere gevallen zal de Raad
van Bestuur dit tevens bespreken met de Raad van Toezicht.

BELEIDSPLAN
De Stichting heeft voor het te voeren beleid enkele jaren geleclen het "Beleidsplan 2017-
2020" opgesteld. Dit Beleidsplan is geactualiseerd. Een nieuwe versie met de titel
"Beleidsplan 2021-2024" is vastgesteld. Deze versie is in zijn geheel opgenomen op de
website van het Fonds (www.hetvanweerdenpoelmanfonds. nl).

AVG
Sinds de invoering van de AVG in 2018 conformeert het Fonds zich aan de regelgeving ter
zake. Oak in 2020 is onder Ieiding van de plaatsvervangend Voorzitter deze werkwijze
geevalueerd. In 2020 hebben zich geen problemen voorgedaan in het kader van de AVG. Er
zijn geen datalekken noch overtredingen c.q. schendingen van het privacyreglement
geconstateerd. Aile leden, de administrateur en adviseur hebloen desgevraagd expliciet
verklaard te voldoen aan de eisen zoals die in het privacyreglement alsmede in de AVG zijn
vermeld (zoals o.a. het gebruik van degelijke wachtwoorden, tijdig en correct vernietigen van papieren en het op juiste en veilige wijze bewaren van documenten, etc.).


WERKWIJZE

Raad van Bestuur
Voor de behandeling van steunaanvragen konnt de RvB fysiek bijeen om ingediende aanvragen om financiele hulp te bespreken. Echter is 2020 voor het Fonds ook een jaar met verregaande consequenties in het kader van COVID-19. Zo konden de vergaderingen op de KMSL/VIb. Woensdrecht en bij AOCS/NM als gevolg van COVID-restricties geen doorgang vinden. Dit heeft ertoe geleid dat de RvB in 2020 achtmaal in reguliere vergadering bijeen is gekomen en dat er een vergadering georganiseerd is via MS Teams. De RvB heeft naar haar oordeel op een verantwoorde wijze en met inachtneming van de geldende restricties in het kader van de door het kablnet afgeg1even adviezen geprobeerd om haar werkzaamheden toch voort te kunnen zetten. Daarnaast heeft het Dagelijks Bestuur (DB) een aantal spoedeisende beslissingen genomen die later in de voltallige vergaderingen van de RvB unaniem zijn goedgekeurd. De bijeenkomsten vonden plaats op de verschillende Defensieonderdelen en onderdelen van het Commando luchtstrijdkrachten (CLSK) waarbij de RvB steeds gastvrij is ontvangen. Hetgeen ook geldt voor het Defensle Grondgebonden Luchtverdedigings Commando op de Luitenant-generaal Bestkazerne dat zljn oorsprong kent in de Luchtmachtbasis De Peel en waar veel CLSK-personeel werkzaam is.

Tijdens een bijeenkomst van de RvB op 19 augustus 2020 is de voormalige penningmeester van de RvB, Sergeant-Majoor b.d. Otto de Vries, verrast met diens benoemlng tot Erelid van de RvB van het Fonds. Otto de Vries heeft van 1 juni 2000 tot 1 januari 2019 deel uit gemaakt van het DB van de RvB. In at die jaren heeft hij zich - aanvankelijk als bestuurslid en vanaf januarl 2004 als le Pennlngmeester - met hart en ziellngezet voor de belangen van het Fonds en voor de vele aanvragers die om hulp hebben gevraagd. Vooral de hoeveelheid werkzaamheden om te komen tot het besluit om de beleggings- en aandelenportefeuille in beheer te geven bij een professionele organisatie is voor een groot deel toe te schijven aan Otto. De Voorzltter overhandigde Otto tijdens genoemde bijeenkomst een fraaie Oorkonde en aan zijn echtgenote een mooi boeket.

Op 7 december 2020 heeft de RvB afscheid genomen van bestuurslid Anja van Santvoort- Reijnaars. Zij heeft gedurende de periode maart 2013 tot en met december 2020 zitting gehad in de RvB. Zij heeft de militaire dienst met functioneel leeftijdsontslag verlaten. Haar functie is overgenomen door de Sergeant-Majoor Jenneke Noordhof die werkzaam is binnen het Defensie Helikopter Commando.

Raad van Toezicht
De RvB heeft in 2020 eenmaal met de Raad van Toezicht (RvT) vergaderd. De vergadering van april 2020 is vanwege COVID-19 geannuleerd. De RvB wordt tijdens deze vergaderingen vertegenwoordigd door het DB. Tijdens de vergadering in november, gehouden via MS Teams, heeft het DB verslag uitgebracht van het gevoerde beleid en haar werkzaamheden. Tijdens deze vergadering werd bekend dat de Commodore M.J.C.M. Droste zijn functie als Directeur Personeei & Bedrijfsvoering van het Commando Luchtstrijdkrachten per 1 november 2020 heeft overgedragen. Per gelijke datum is hij overgeplaatst naar de Bestuurstaf in de functie van Strateglsch Advlseur blnnen de Hoofddirectie Personeel. Besloten is dat hij zijn werkzaamheden ten behoeve van de RvT zal blijven continueren vanaf zijn nieuwe functie.

Gemeenschappelijke Militaire Fondsen (GMF)
De Voorzitter van de RvB heeft ook in 2020 regelmatig contact gehad met de Vz van GMF. Onderwerpen die besproken werden zijn o.a. de lnvictus Games 2020, de lnvictus Games 20200NE, onderlinge afstemming in relatie tot het Veteranen lnstituut en algemene informatie-uitwisseling. De Voorzitter van de RvB heeft voorts deel genomen aan de twee geplande vergaderingen van het GMF (deze hebben via MS-Teams plaats gevonden).

Kascontrole commissie
De Kascontrole Commissie (KCC) bestaat uit een lid van de RvT en minimaal een tweede onafhankelijk persoon. De KCC heeft in het eerste kwartaal van 2021 de Jaarrekening 2020
gecontroleerd. Op basis van die controle heeft de KCC geadviseerd zowel de Penningmeester als de Administrateur décharge te verlenen voor het gevoerde beleid. Zowel de RvT als de RvB hebben dat advies overgenomen.

Ondersteuners RvB
De RvB krijgt bij haar werkzaamheden ondersteuning van Onderdeelsvertegenwoordigers van de CLSK onderdelen, medewerkers van het Diensten Centrum Bedrijfs Maatschappelijk Werk Defensie (DC BMW) en Geestelijke Verzorgers. Daarnaast wordt de RVB ondersteund door twee postactieve militairen en een actief dienende militair van het CLSK. Zij dienen met de aanvrager verzoeken in voor ondersteuning en adviseren en begeleiden zo nodig de aanvrager gedurende dat proces. Ook kunnen zij worden ingezet als budgetcoach als een stringentere financiële begeleiding noodzakelijk is. Soms wordt een extern bureau ingezet als er bij een aanvrager een complexe situatie is ontstaan. In 2020 is er één cliënt begeleid door middel van inkomensbeheer door een extern bureau. Samenvattend: ook in 2020 heeft de RvB dankbaar gebruik gemaakt van de grote inzet van al deze ondersteuners. Naast financiële ondersteuning zijn zij van grate waarde om "op locatie" de doelstellingen van het Fonds te realiseren.

Communicatie
De website van het Fonds heeft een significante verandering ondergaan. Er kan zowel via Intranet (de interne website van Defensie) als internet op een toegankelijke manier informatie over het Fonds worden gevonden.

FINANCIËLE ZAKEN

In het jaar 2020 is het rentepercentage van leningen gehandhaafd op 1%. Ieder jaar wordt het rentepercentage opnieuw bekeken en indien nodig aangepast. Het werkkapitaal is in 2020 verdeeld over diverse banken. De te ontvangen spaarrente van de banken is sterk teruggelopen maar het rendement op beleggen is in 2020 gedaald met € 32.613,00. Het eigen vermogen is € 53.691,00 lager dan in 2019. De Balans, Rekening van Baten en Lasten en overige financiele gegevens, zijn opgenomen op bladzijde 12 en volgende. Geconcludeerd kan worden dat het Fonds nog steeds financieel gezond is.

DONATIES

In 2020 zijn donaties ten bedrage van € 425,00 ontvangen van de Postactievengroep Vlb. Volkel, de Postactievengroep Gilze-Rijen en 1 individuele client. Ook is er naar aanleiding van het overlijden van een oud-Luchtmachtmilitair in plaats van bloemen geld ingezameld tijdens de uitvaartplechtlgheid. Dit bedrag van € 125,00 is aan het Fonds geschonken. Daarnaast zijn er nog 52 vaste donateurs die een jaarlijks bljdrage schenken a;an het Fonds. In 2020 was deze bijdrage in totaal € 282,00. Tenslotte heeft het Fonds haar jaarlijkse bijdrage van de Stichting Gezamenlijke Militaire Fondsen ontvangen voor een be drag van € 4.967,00. De RvB constateert dat het aantal donateurs ook in 2020 verder is afgenomen. In totaliteit is er een bed rag van € 5.674,00 a an donaties ontvangen.


STEUNAANVRAGEN

In 2020 heeft het Fonds 41 aanvragen voor financiele ondersteuning ontvangen, dat is een Iichte stijging ten opzichte van de voorgaande jaren. Van deze 41 aanvragen zijn er 33 gehonoreerd. Onderstaand is een aantal specificaties weergegeven van de aanvragen. Op 31 december 2020 had het Fonds bij 36 clienten een lening uitstaan waarop maandelijks wordt afgelost. De aanvragen komen vanuit aile categorieen van de Luchtmacht (Soldaat, Korporaal, Onderofficier en Officier).

Overzicht aanvragen
    2020 2019 2018  
  Toegestaan 33 35 32  
  Afgewezen 8 3 3  
  Ingetrokken 0 0 4  
  In behandeling 0 1 0  
  totaal 41 39 39  

 

Overzicht verdeling naar leeftijd van de aanvragers
    2020 2019 2018  
  20-30 jaar 8 5 4  
  30-40 jaar 11 12 9  
  40-50 jaar 9 5 10  
  50-60 jaar 8 12 11  
  60-70 jaar 5 3 4  
  70-80 jaar 0 1 1  
  > 80 jaar 0 1 0  
  totaal 41 39 39  

 

Overzicht aanvragen actief/postactief
    2020 2019 2018  
  Actief dienend 31 27 29  
  Postactief/Veteraan 10 12 10  
  totaal 41 39 39  

 

Overzicht achtergrond aanvragen
    2020 2019 2018  
  Medisch 7 10 7  
  (Psycho)sociaal 20 14 15  
  Schuldsanering 4 6 3  
  Echtscheiding 0 2 4  
  Overig 10 7 10  
  totaal 41 39 39  

Het belangrijkste deel van de aanvragen wordt in 2020 gevormd door mensen met sociale en/of psychische problemen. De RvB constateert ook, analoog aan het Nationaal lnstituut
voor Budgetvoorlichting (NIBUD), dat (ex)medewerkers worden geconfronteerd met hogere vaste lasten zoals huishuur en hogere zorgkosten. Als er dan ook nog een inkomensdaling bij komt vanwege ziekte, ontslag of arbeidsongeschiktheid van de medewerker en/of de partner ontstaat vaak een uitzichtloze situatle. Door een combinatie van die oorzaken ontstaan er complexe aanvragen en wordt zelfredzaamheid een lastige opgave. Voor aanvragen met een medisch karakter zijn in 2020 in aantallen en volume meer schenkingen uitgekeerd terwijl het aantal aanvragen gelijk is gebleven.


ACHTERSTALLIGE BETALINGEN

In 2020 is het Fonds geconfronteerd met 2 cliënten die hun verplichtlngen tegenover het Fonds over het terugbetalen van een lening niet zijn nagekomen. l-let betrof hier een bedrag van totaal € 10.163,00. Op 31 december 2020 lager nag 1 dossier voor afhandeling bij de deurwaarder voor een bedrag van € 404,00 en vielen er 7 dossiers onder de Wet Sanering Natuurlijke Personen (WSNP) voor een bedrag van € 81.000,00. In 2019 was dit € 85.752,00 en in 2018 € 48.978,00. In een dergelijk geval is er voor het Fonds rneestal geen verhaal meer mogelijk. Een deel van de uitstaande bedragen zal alsnog via deurwaarders terugvloeien naar het Fonds.

 

SLOTWOORD

De RvB is van mening dat de Stichting Het Van Weerden Poelmanfonds nu en ook in de toekomst (ex-)medewerkers van de Koninklijke Luchtmacht, hun familieleden of nabestaanden, die in financiële moeilijkheden zijn geraakt kan blijven ondersteunen. Met het Fonds staat voor deze groep een waardevol toekomstbestendig sociaal-financieel vangnet ter beschikking.

De RvB dankt iedereen zowel binnen als buiten de Koninklijke Luchtmacht die in 2020 de Stichting Het Van Weerden Poelmanfonds op enigerlei wijze heeft ondersteund.

Namens de Raad van Bestuur,

J.A.H. van Hoof
Voorzitter

R.B. Sonder
Secretaris