Fonds
1815
           
 
 

De doelstelling van FONDS 1815

Fonds 1815 heeft ten doel ‘Het verlenen van financiële steun aan militairen en oud-militairen en aan hun nagelaten betrekkingen die in behoeftige omstandigheden verkeren. Onder militairen zijn te dezen tevens te verstaan zij, die zich in tijden van oorlog erkend daadwerkelijk hebben verzet tegen de vijand, dan wel onder oorlogsomstandigheden zijn ingezet’.

De Nederlandse bevolking leeft al sinds de Tweede Wereldoorlog in vrijheid. Dat is ook te danken aan landgenoten, die bereid zijn zich voor het handhaven van deze vrijheid in te zetten: de Nederlandse militairen te land, ter zee en in de lucht. Het spreekt dan ook vanzelf dat zij op steun van de Nederlandse samenleving kunnen rekenen wanneer zij bij het vervullen van hun taak in oorlogs- en in vredestijd, in problemen zijn gekomen.

Door de huidige sociale voorzieningen en nazorg van de krijgsmacht lijkt aanvullende financiële steun op het eerste gezicht minder noodzakelijk. In de praktijk blijkt dat het vangnet van sociale voorzieningen nog wel eens tekortschiet. Daar waar dat het geval is kunnen actief dienende militairen, oud-militairen en zij, die zich in tijden van oorlog erkend daadwerkelijk hebben verzet tegen de vijand dan wel onder oorlogsomstandigheden zijn ingezet en hun nagelaten betrekkingen een beroep doen op Fonds 1815.

Organisatie
Fonds 1815 is statutair gevestigd in Amsterdam. Het (pro deo) bestuur en haar landelijk netwerk van districtscommissies ontvangen regelmatig steunaanvragen.

De steunverlening door Fonds 1815 en de onder haar beheer staande fondsen wordt gefinancierd uit de opbrengst van haar eigen vermogen, een deel van de opbrengst van de fondsenwerving van Stichting Gezamenlijke Militaire Fondsen en andere verkrijgingen en baten. Deze opbrengsten worden uitsluitend aangewend voor steunverlening en uitvoeringskosten. De hoogte van de opbrengsten is niet bepalend voor de mate van steunverlening.