Fonds
1815
           
 
 

LogoBeleidskader Fonds 1815

Doelstelling
De doelstelling van het Fonds 1815 is (kort samengevat): het verlenen van aanvullende financiële steun aan militairen, oud-militairen en hun nagelaten betrekkingen, die in problemen zijn geraakt. Ook niet-militairen die zich in oorlogsomstandigheden erkend hebben verzet tegen de vijand of onder oorlogsomstandigheden zijn ingezet, komen voor steun in aanmerking.

Steunverlening
Aanvragen voor individuele financiële steunverlening bereiken het bestuur via het netwerk van Districtscommissies van het Fonds, via de militaire sociale instanties en andere steunfondsen, waarmee een samenwerkingsverband bestaat. In beginsel wordt financiële steun beperkt tot giften en renteloze leningen. Financiële steun kan al dan niet in samenwerking met andere steunverleners worden verstrekt. In geval van samenwerking treedt Fonds 1815 veelal als coördinator/administrateur op.

De bijdragen van het Fonds blijven in beginsel beperkt tot maximaal € 5.000,- per gift of
€ 10.000,- per renteloze lening. Een renteloze lening wordt alleen verstrekt als is vastgesteld dat er voldoende financiële draagkracht bestaat dat de lening binnen drie jaar kan worden afgelost.

Organisatie
Fonds 1815 is statutair gevestigd in Amsterdam. Het (pro deo) bestuur en haar landelijk netwerk van districtscommissies, ontvangen regelmatig steunaanvragen. De administrateur, in dienst van Fonds 1815, werkt deze aanvragen uit ten behoeve van de kleine commissie uit het bestuur, die wekelijks bijeenkomt om over de aanvraag te beslissen. De bevindingen worden achteraf ter goedkeuring aan het voltallige bestuur voorgelegd. Indien het bedrag van de aanvraag hoger is dan dat van de geldende richtlijnen, dan wordt dit in eerste instantie aan de voorzitter voorgelegd. Naar gelang het besluit over de aanvraag voert de administrateur de daartoe nodige werkzaamheden uit.

Fondswerving
Fonds 1815 is geen actief fondswervende instelling. Samen met de Stichting Eereschuld en Dankbaarheid, het Karel Doorman Fonds (Koninklijke Marine), de Prins Bernhard Stichting en het Van Weerden Poelman Fonds (Koninklijke Luchtmacht) richtte Fonds 1815 de stichting Gezamenlijke Militaire Fondsen (GMF) op, die ten behoeve van de oprichters de fondswerving verzorgt. Volgens een verdeelsleutel worden de door GMF ontvangen giften en legaten aan de individuele fondsen toegewezen.

Vermogensbeheer
Het dagelijkse beheer van het vermogen wordt gevoerd door de penningmeester. Op kwartaalbasis rapporteert de penningmeester het voltallige bestuur omtrent de beleggingen. Het vermogen wordt uitsluitend belegd in effecten. Bij het beheer van het vermogen staat risicospreiding voorop. Risicobeheersing, met zoveel mogelijk behoud van de hoofdsom, heeft voorrang boven rendementseisen.

De opbrengsten uit het vermogen en giften worden uitsluitend aangewend voor de steunverlening, administratie- en bestuurskosten. De hoogte van de opbrengsten is niet bepalend voor de mate van steunverlening.