Prins
Bernhard
Stichting
         
 
 

Doelstelling

 

Artikel 3 der statuten luidt:

1. De Prins Bernhard Stichting verleent financiële steun aan veteranen van de Nederlandse Krijgsmacht*, aan de leden van de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en dienstslachtoffers, alsmede aan hun nagelaten betrekkingen, ten einde het maatschappelijk functioneren en het maatschappelijk welzijn te bevorderen van hen die wezenlijk financieel in nood zijn komen te verkeren en van overheidswege geen toereikende hulp (kunnen) ontvangen.

2. De Prins Bernhard Stichting kan medewerking verlenen aan andere vormen van steun.

* Ingevolge een bestuursbesluit wordt een politiefunctionaris die op een Defensie-missie uitgezonden is geweest, aangemerkt als veteraan onder de bijzondere zorgplicht conform artikel 5.2.c. van de Veteranenwet en kan derhalve in aanmerking komen voor steunverlening.


Algemeen beleid

Bij de behandeling en afdoening van de aanvragen handelt het bestuur op basis van een beleid waarbij de hulpverlening prioriteit geniet boven het in stand houden van het vermogen van de stichting.

In verband met schenkingen, erfstellingen en legaten is van belang, dat de Prins Bernhard Stichting is aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling, zodat deze schenkingen, erfstellingen en legaten niet belast zijn voor de Prins Bernhard Stichting en aftrekbaar zijn bij de schenker.

De bestuurders zijn onbezoldigd, ontvangen geen vacatiegeld en kunnen alleen werkelijk gemaakte onkosten declareren.


Een casus:
Joegoslavië-veteraan, die tot 2005 altijd vrachtwagenchauffeur is geweest, heeft wegens rugklachten dit werk moeten staken. Daarna is hij gaan werken in de metaalindustrie. Vanaf eind 2019 zit hij in de ziektewet en sinds september 2021 heeft hij een voorlopige WIA. Zijn partner werkt in de zorg. Meer werken is voor haar lastig, omdat er thuis veel zorg op haar aankomt. Momenteel is hij in behandeling voor defensie gerelateerde PTSS, waarvoor een MIP is aangevraagd. Het gezin woont in een koophuis. Hun beide kinderen hebben veel last van de situatie. Ze worden daarom door meerdere hulpverleningsinstanties begeleid. Het gezin heeft twee auto's, omdat dit noodzakelijk is in verband met de vele ziekenhuisbezoeken en behandeling voor het hele gezin, naast het werk van partner. Een nieuwe koel-vriescombinatie (700 euro) en afzuigkap (300 euro) zijn nodig. Daarnaast hebben meneer en zijn zoon nu geen winterjas (250). Het gezin heeft momenteel niet de financiële middelen om zelf deze uitgaven te doen. Daarom dit verzoek voor een eenmalige schenking. PBS schenkt €1.250,-.