Prins
Bernhard
Stichting
         
 
 

Doelstelling

 

Artikel 3 der statuten luidt:

1. De Prins Bernhard Stichting verleent financiële steun aan veteranen van de Nederlandse Krijgsmacht*, aan de leden van de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en dienstslachtoffers, alsmede aan hun nagelaten betrekkingen, ten einde het maatschappelijk functioneren en het maatschappelijk welzijn te bevorderen van hen die wezenlijk financieel in nood zijn komen te verkeren en van overheidswege geen toereikende hulp (kunnen) ontvangen.

2. De Prins Bernhard Stichting kan medewerking verlenen aan andere vormen van steun.

* Door een bestuursbesluit wordt een politiefunctionaris die op een Defensie-missie uitgezonden is geweest, aangemerkt als veteraan onder de bijzondere zorgplicht conform artikel 5.2.c. van de Veteranenwet en kan derhalve in aanmerking komen voor steunverlening.


Algemeen beleid

Bij de behandeling en afdoening van de aanvragen handelt het bestuur op basis van een beleid waarbij de hulpverlening prioriteit geniet boven het in stand houden van het vermogen van de stichting.

In verband met schenkingen, erfstellingen en legaten is van belang, dat de Prins Bernhard Stichting is aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling, zodat deze schenkingen, erfstellingen en legaten niet belast zijn voor de Prins Bernhard Stichting en aftrekbaar zijn bij de schenker.

De bestuurders zijn onbezoldigd, ontvangen geen vacatiegeld en kunnen alleen werkelijk gemaakte onkosten declareren.


Werkwijze

De aanvragen om financiële steun werden in de meeste gevallen ontvangen via het Nederlands Veteranen Instituut en Fonds 1815, die een coördinerende rol vervult voor de Gezamenlijk Militaire Fondsen. Het dagelijks bestuur behandelt de aanvragen in principe per mail waarbij de secretaris de aanvragen aan de individuele bestuursleden (beveiligd) toezendt ter onafhankelijke beoordeling, die vervolgens hun respectievelijke observaties terugzenden. De secretaris bundelt de beoordelingen en zendt deze per mail aan de voorzitter die op basis daarvan zijn voorstel ter accordering aan alle bestuursleden doet toekomen. Deze communicatie vindt op beveiligde wijze plaats. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt in persoon overlegd. Deze werkwijze heeft een grote mate van slagvaardigheid en snelle besluitvorming tot gevolg.

Hieronder volgt een overzicht van de herkomst van de 29 steunaanvragen, die in 2022 door PBS zijn ontvangen:

  • 1 DBMW
  • 17 d.t.k.v. NLVI en LZV
  • 8 d.t.k.v. F1815
  • 3 d.t.k.v. KL 1940


Samenwerking

De samenwerking met de andere militaire fondsen, met name Fonds 1815 en Stichting Fonds KL 1940, verliep in 2022 zoals gewoonlijk op constructieve wijze en in meerdere aanvragen is het benodigde bedrag in gezamenlijkheid bijeengebracht. Dankbaar is het bestuur voor de coördinatie en de financiële afhandeling van de gezamenlijke steun door F 1815, dat op professionele wijze is verzorgd door de administrateur van Fonds 1815, dhr. Schutrups. Eind 2022 heeft hij zijn werkzaamheden overgedragen aan dhr. R. van de Pas.

In dit derde jaar van Corona, normaliseerden de werkzaamheden van de medewerksters van het secretariaat NLVI na de uitdaging om veel vanuit huis te werken wegens de corona-maatregelen. Voor de ondersteuning is het bestuur PBS het Nederlands Veteraneninstituut zeer erkentelijk. In verband met de reorganisatie van het NLVI zullen de medewerksters van het secretariaat van het NLVI per 2023 niet langer secretariële werkzaamheden verrichten voor de PBS. Het beëindigen van de ondersteuning vanuit NLVI betekent dat eind 2022 het geschoonde archief van PBS is ondergebracht bij Fonds 1815 in Amsterdam. Ook het postadres is veranderd naar het postadres van Fonds 1815 te Amsterdam.


Woorden van dank

Eind 2022 heeft de heer W. B. Schutrups afscheid genomen van het secretariaat van de GMF/Fonds 1815. Het bestuur van de PBS dankt hem voor de zeer prettige en professionele samenwerking gedurende de afgelopen jaren.

Het bestuur van PBS spreekt ook haar dank en waardering uit voor de wijze waarop de drie medewerksters van het secretariaat van het Nederlands Veteranen Instituut, mw. van Oss, mw. Kraus, en mw. van Veldhoven in 2022 ondersteuning hebben geleverd aan de PBS.


Een casus:
Er wordt een lening van €25.000,- gevraagd om de veiling van de woning van het gezin te voorkomen. De lening is ook bedoeld voor het herstellen van de schulden van de veteraan, zodat hij gezond inzetbaar blijft op het werk. De schulden zijn ontstaan door een gokverslaving, waarmee is doorgegaan in de hoop dat de achterstanden van betalingen en schulden toch met winnen zouden worden opgelost, wat niet gebeurde. Door een lening gezamenlijk met KL 1940 (€6000,- en €4000,-) en F 1815 (€6000,- en €4000,-) wordt de veiling van de woning op zeer korte termijn voorkomen, zodat het gezin er veilig kan blijven wonen. PBS leende €3000,- en €2000,-