Prins
Bernhard
Stichting
         
 
 

Doelstelling

 

Artikel 3 der statuten luidt:

1. De Prins Bernhard Stichting verleent financiële steun aan veteranen van de Nederlandse Krijgsmacht*, aan de leden van de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en dienstslachtoffers, alsmede aan hun nagelaten betrekkingen, ten einde het maatschappelijk functioneren en het maatschappelijk welzijn te bevorderen van hen die wezenlijk financieel in nood zijn komen te verkeren en van overheidswege geen toereikende hulp (kunnen) ontvangen.

2. De Prins Bernhard Stichting kan medewerking verlenen aan andere vormen van steun.

* Door een bestuursbesluit wordt een politiefunctionaris die op een Defensie-missie uitgezonden is geweest, aangemerkt als veteraan onder de bijzondere zorgplicht conform artikel 5.2.c. van de Veteranenwet en kan derhalve in aanmerking komen voor steunverlening.


Algemeen beleid

Bij de behandeling en afdoening van de aanvragen handelt het bestuur op basis van een beleid waarbij de hulpverlening prioriteit geniet boven het in standhouden van het vermogen van de stichting.

In verband met schenkingen, erfstellingen en legaten is van belang dat de Prins Bernhard Stichting is aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) zodat deze schenkingen, erfstellingen en legaten niet belast zijn voor de Prins Bernhard Stichting en aftrekbaar zijn bij de schenker.

De bestuurders zijn onbezoldigd, ontvangen geen vacatiegeld en kunnen alleen werkelijk gemaakte onkosten declareren.


Statuten

In verband met o.a. de nieuwe eisen in de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) werden de volgende aanpassingen in de statuten van de stichting gevraagd.

  1. Regeling ontstentenis van het gehele bestuur
  2. Regeling “tegenstrijdige belangen” bestuurslid

Ook werden de statuten van 12 december 2008 geactualiseerd voor de status van de Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI), de vernoeming van de Veteranenwet, die pas sinds 2014 van kracht is, namen van organisaties, en wijzigingen in het Burgerlijk Wetboek en het vestigings-en postadres van Doorn naar Amsterdam.

Op 29 september 2023 zijn de nieuwe gewijzigde statuten vastgesteld en ondertekend door de voorzitter Dhr. G.M.J.H. Burema op het notariskantoor van Mr. J.A. Kool te Zeist.Werkwijze

De aanvragen om financiële steun werden in de meeste gevallen ontvangen via het Nederlands Veteranen Instituut en Fonds 1815, die een coördinerende rol vervult voor de GMF. Het Dagelijks Bestuur (DB) behandelt de aanvragen in principe per e-mail waarbij de secretaris de aanvragen aan de individuele DB-bestuursleden (beveiligd) toezendt ter onafhankelijke beoordeling, die vervolgens hun respectievelijke observaties terugzenden. De secretaris bundelt de beoordelingen en zendt deze per e-mail aan de voorzitter, die op basis daarvan zijn voorstel ter accordering aan alle DB-bestuursleden doet toekomen. Deze communicatie vindt op beveiligde wijze plaats. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt in persoon overlegd. Deze werkwijze heeft een grote mate van slagvaardigheid en snelle besluitvorming tot gevolg.

Hieronder volgt een overzicht van de herkomst van de 24 steunaanvragen, die in 2023 door PBS zijn ontvangen:
  • 6 van DBMW
  • 16 via NLVI
  • 1 via SSFKM (GMF)
  • 1 via de schuld coördinator defensie

Het is belangrijk dat de steunaanvragen via de zorgadministratie van het NLVI (voor post actieve veteranen) en via de DBMW Defensie (voor actief dienende militairen) worden ingediend. Zo wordt elke steunaanvraag voorzien van een gedegen onderbouwing, een financieel overzicht en een ondertekende privacyverklaring. De gedachte is dat achter de financiële problematiek meer problematiek schuilgaat, waarvoor geen hulp wordt gezocht, maar betrokkene wel kan worden bijgestaan, door bijvoorbeeld NLVI, naar een meer stabiele en houdbare situatie. De ontvangen aanvragen zijn door de leden van het dagelijks bestuur zorgvuldig bestudeerd in relatie tot de criteria van de PBS voor toekenning van financiële steun en in goed onderling overleg met de andere fondsen toegekend of afgewezen. In het kader van de Stichting Gezamenlijke Militaire Fondsen (GMF) vindt nauwe samenwerking plaats tussen Fonds 1815, KL1940, Van Weerden Poelman Fonds, Karel Doorman Fonds (KDF) en de SSFKM voor het bevorderen van het verlenen van (financiële) steun aan behoeftige militairen, oud-militairen en hun gezinnen of nagelaten betrekkingen.


Samenwerking

De samenwerking met de andere militaire fondsen, met name Fonds 1815 en Stichting Fonds KL 1940, verliep in 2023 zoals gewoonlijk op constructieve wijze en in meerdere aanvragen is het benodigde bedrag in gezamenlijkheid bijeengebracht. Op www.militairefondsen.nl is het SSFKM toegevoegd, dat de onderlinge samenwerking benadrukt.

Dankbaar is het bestuur voor de coördinatie en de financiële afhandeling van de gezamenlijke steun door F1815, dat op professionele wijze is verzorgd door de administrateur van Fonds 1815, dhr. van der Pas.Woorden van welkom en dank

In maart 2023 hebben de bestuursleden van de PBS afscheid genomen van dhr. Frans Tummers als voormalig penningmeester en AB-bestuurslid. Tegelijkertijd is mw. Ineke Prinsen-Dekker van harte welkom geheten als nieuw DB-lid.

Halverwege 2023 heeft de heer R. van der Pas afscheid genomen van het secretariaat van de GMF/Fonds 1815. Het bestuur van de PBS dankt hem voor de prettige en professionele samenwerking gedurende het afgelopen jaar. Zijn vertrek betekende een tijdelijke vacature, waardoor de gezamenlijke aanvragen hier en daar vertraging in de besluitvorming opliepen. Om deze vacature op te vangen is dhr. W.B. Schutrups tijdelijk bijgesprongen. Inmiddels is bekend dat mw. H.M.M. Quick de vacature bij F 1815 in 2024 zal gaan vullen.


Een casus:
SFOR-Veteraan is voor zijn PTSS in behandeling. In 2022 heeft hij zijn schuldsanering afgerond. Sindsdien heeft hij vanuit de gemeente een budgetbeheerder, die zijn inkomsten en uitgaven beheert. Veteraan leeft van een WIA-uitkering, heeft nog geen MIP en heeft een krap budget, mede omdat hij ook nog een alimentatieschuld aflost, die niet meegenomen kon worden in de schuldregeling. Voor zijn herstel zou het goed zijn als hij zou kunnen gaan sporten in een sportschool, maar hij heeft hiervoor onvoldoende budget beschikbaar. De fondsaanvraag is voor een sportabonnement voor het komende jaar waardoor hij ook kan verder werken aan zijn herstel. De PBS schenkt €400,- voor de aanschaf van een sportabonnement.