Prins
Bernhard
Stichting
         
 
 

Procedure Steunaanvragen bij Prins Bernhard Stichting

 

De doelgroepen

De Prins Bernhard Stchting, sinds 12 december 2008 gefuseerd met het BNMO-van Lanschot-Fonds, kent als doelgroep veteranen van alle krijgsmachtdelen, van het Koninklijk Nederlandsch Indisch Leger en de Binnenlandse Strijdkrachten en voorts de leden van de Bond van Nederlandse Oorlogs- en Dienstslachtoffers. Ook hun nagelaten betrekkingen vallen onder die doelgroepen.


De steunverlening

De Prins Bernhard Stichting verleent financiële steun ten einde het maatschappelijk functioneren en het maatschappelijk welzijn te bevorderen van hen die wezenlijk financieel in nood zijn komen te verkeren en van overheidswege geen toereikende hulp (kunnen) ontvangen. De administratie van de Prins Bernhard Stichting wordt gevoerd door zorgadministratie van het Nederlands Veteraneninstituut te Doorn. (Postbus 100, 3940 AC DOORN)


Aanvragen ter verkrijging van steun

Indien u meent tot één van de doelgroepen van de Stichting te behoren, kunt u een schriftelijke aanvraag rechtstreeks aan het adres van de Stichting sturen. Ook kunt u de aanvraag zenden naar het adres van de Gezamenlijke Militaire Fondsen (GMF) Aangezien de Prins Bernhard Stichting echter niet een eigen organisatie heeft om de gegevens te verzamelen die nodig zijn om de noodzaak van het verlenen van steun te beoordelen, is het beter u te wenden tot een van de regiokantoren van Bedrijfsmaatschappelijke Dienst van het Departement van Defensie of het Hoofd van Maatschappelijk Werk van het Veteraneninstituut.


Het vervolg

Nadat het dagelijks bestuur van de Prins Bernhard Stichting de aanvraag heeft ontvangen met de rapportage van de betrokken maatschappelijk werker beslist het dagelijks bestuur over de aanvraag. De rapportage moet altijd een volledig overzicht van de financiële situatie van de aanvrager bevatten.

Indien financiële steun wordt verleend, wordt die door tussenkomst van de zorg van het NL VI ter beschikking gesteld.