Prins
Bernhard
Stichting
         
 
 

Lijst van gebruikte afkortingen

ABP
ANBI
AVG
AWB
BNMO
CJIB
DBMW
E&D
F1815
GMF
GSBB
KDF
KBL
KL 1940
LZV
MIP
PBS
PMT
PTSS
SSF COM
SSF KM
WIA
WSNP
Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds
Algemeen Nut Beogende lnstelling
Algemene verordening Gegevensbescherming
Algemene Wet Bestuursrecht
Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers
Centraal Justitieel incassobureau
Diensten Bedrijfsmaatschappelijk Werk Defensie
Stichting Eereschuld en Dankbaarheid, opgegaan in Fonds 1815
Fonds 1815
Gezamenlijke Militaire Fondsen
Stichting voor beheer en bewindvoering
Karel Doorman Fonds
Krediet Bank Limburg
Stichting Fonds KL 1940
Landelijk Zorgsysteem voor Veteranenhulp
Militair lnvaliditeitspensioen
Prins Bernhard Stichting
Psychomotorische Therapie
Post Traumatisch Stress Stoornis (bron: DSM 5)
Stichting Sociaal Fonds Contact Oud-Mariniers
Stichting Sociaal Fonds Koninklijke Marine
Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
Wet schuldsanering natuurlijke personen


Een casus:
Bosnië veteraan, die wegens burn-out en PTSS-klachten sinds 2018 thuis zit. Is nog onder behandeling bij een psychotraumacentrum. Gescheiden met 2 kinderen. Cliënt heeft geen MIP en kan daardoor geen beroep doen op de verhuis- en inrichtingskosten vanuit ABP. Momenteel zit hij in de WSNP tot eind 2022. De huurwoning, die hij heeft toegewezen gekregen medio 2021 is compleet kaal opgeleverd, dus alles moet worden aangeschaft. Deze fondsaanvraag en begroting inrichtingskosten is voorgelegd aan de WSNP-bewindvoerder en aan de rechter-commissaris, die beiden akkoord zijn gegaan met deze fondsaanvraag t.b.v. inrichtingskosten ten bedrage van €8.800,-. Er is afgesproken dat alle bonnen en facturen worden overlegd aan de WSNP-bewindvoerder. PBS neemt deel met €1.800,- aan de gezamenlijk gift.